2010, Nr. 12

TURINYS/ CONTENTS

Pratarmė 4
Preface 5
   
MOKSLO DARBAI/ RESEARCH WORKS  
   
MUZIKOS PEDAGOGIKA 7
MUSIC EDUCATION RESEARCH 7
   
Jūratė Daugėlienė, Diana Strakšienė, Jūratė Deveikytė
Muzikos mokytojų požiūris į džiazo improvizacijos panaudojimo galimybes pedagoginėje praktikoje
Music Teachers' Approach to Aspects of Jazz Improvisation Usage in Pedagogical Practice
8
Diana Strakšienė, Dalia Gasperavičienė
1995-2008 m. muzikos pedagogikos tyrimų Lietuvoje tendencijos: tyrimo objekto kryptingumas
The Tendencies of Music Pedagogy Research in Lithuania in 1995-2008: Purposefulness of the Research Object
20
   
TARPDISCIPLININIŲ ŠAKŲ STRAIPSNIAI 37
ARTICLES OF INTERDISCIPLINARY FIELDS 37
   
Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė, Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė
Istoriniai Lietuvos dvarų sodybų želdynai: kraštovaizdžio architektūros kūriniai ir paveldosaugos objektai
Historic Gardens of Lithuanian Manor Residencies: Works of Landscape Architecture and Objects of Historic Preservation
38
Virginija Šidlauskienė
Kūrybiškumo mokymo(is) konstruktyvistinio dizaino perdirbiniu
Teaching and Learning Creativity through the Constructivist Design of Remake
52
   
MOKSLINĖS IDĖJOS
SCIENTIFIC IDEAS
69
   
Vytautas Gudonis
Pirmasis neįgalaus žmogaus paveikslas vaizduojamajame mene
The Firs Portrayal of the Disabled in the Fine Arts
70
   
Apie autorius / About the Authors 85
   
Reikalavimai „Kūrybos erdvių“ mokslo darbams 88
Requirements for the research works to be published in the journal „Kūrybos Erdvės“ / „The Spaces of Creation