Acta humanitarica universitatis Saulensis. Mokslo darbai

Informacija autoriams

 

Pateikiamas visiškai parengtas straipsnio elektroninis variantas.

Rekomenduojama straipsnio apimtis − 8−15 mašinraščio puslapių. Kitokios apimties darbai spausdinami tik išimties tvarka atskiru redaktorių sprendimu.

Šriftas − Times New Roman; pagrindinio teksto dydis − 12; išnašų, literatūros ir šaltinių sąrašo, santraukos teksto dydis − 10. Medžiagos maketas – viena skiltis; eilučių tarpai – 1,5; paraštės – 2 cm; pastraipų įtrauka – 1 cm. Lentelių ir paveikslėlių išdėstymas lape – centrinis. Lentelių numeracija – centre, viršuje, paveikslėlių numeracija – centre, apačioje.

Po straipsnio pavadinimo pateikiama keletas svarbiausių pagrindinių žodžių (pagrindinės sąvokos).

Literatūros nuorodos tekste − lenktiniuose skliausteliuose, nurodant autoriaus pavardę, rašomą išretintai(3 pt), ar leidinio pavadinimo sutrumpinimą, rašomą kursyvu (rekomenduojama laikytis įprastinių leidinių santrumpų, pvz., LKŽLietuvių kalbos žodynas, arba vartoti knygos pavadinimo autosemantinių žodžių pirmųjų raidžių santrumpą, pvz., EMIEuropos mentaliteto istorija), publikacijos metus, po kablelio − puslapį, pvz.: (Rosinas 1996, 29); jei vartojama leidinio santrumpa, tada nurodomas tik puslapis, o prireikus − ir tomas; šiuo atveju kablelis nededamas, pvz.: (LKŽ XX 56).

Cituojant tą patį veikalą iš eilės antrą ir tolesnius kartus, skliausteliuose tik nurodoma: (Ibid.); prireikus − ir pasikeitęs puslapis: (Ibid., 68).

Vardai netrumpinami. Pirmą kartą tekste pateikiamas visas vardas ir pavardė, o toliau terašoma to paties asmens pavardė. Stilistiniais sumetimais retkarčiais vėl gali būti pakartotas visas vardas ir pavardė. Nelietuviški tikriniai vardai rašomi autentiški pagal priimtas lietuvių kalbos taisykles.

Knygos ar periodinio leidinio pavadinimas rašomas kursyvu, o aptariamo literatūros kūrinio (pvz., apsakymo, eilėraščio etc.) ar minimo straipsnio pavadinimas − kabutėse. Ši nuostata taikoma tiek straipsnio tekstui, tiek literatūros sąrašui. Internetiniai šaltiniai nurodomi taip: [prieiga internete: , žiūrėta 2010-01-01].

Citatos tekste pateikiamos lietuviškose kabutėse („...“). Dviem atvejais vartojamos ne tradicinės dvigubos, o viengubos kabutės eilutės viršuje (‘...’): 1) žodžio ar pasakymo reikšmei nurodyti, 2) tarp įprastinių kabučių esančioms kitoms kabutėms nurodyti.

Cituojant literatūrą arba šaltinį praleista dalis teksto pažymima daugtaškiu tarp kampinių skliaustų: . Laužtiniai skliaustai rašomi tada, kai reikalingi dar vieni skliaustai lenktinių skliaustų viduje: (...[...]...). Taip pat laužtiniais skliaustais žymima autoriaus intervencija į cituojamą tekstą, pvz., „Jis [Jonas Jablonskis] buvo...“.

Išnašos pateikiamos puslapio apačioje, numeravimą toliau tęsiant kituose puslapiuose, šaltinių ir literatūros sąrašas − straipsnio gale.

Literatūros sąraše leidiniai nelotyniškais rašmenimis pateikiami po publikacijų lotyniškais rašmenimis. Tekste literatūros nuorodos (autorius ar sutrumpinimas) visur rašomos originalo (t. y. cituojamos publikacijos) kalba.

Jeigu straipsnio autorius nori įterpti iliustracijų (nuotraukų, faksimilių, žemėlapių etc.), jos turi būti pateiktos kokybiškos, su aiškinamuoju pavadinimu ir nurodant, kurioje straipsnio vietoje jos turėtų būti dedamos.

Kartu su straipsniu (po literatūros sąrašo) pateikiama santrauka anglų ir lietuvių kalbomis, santraukos apimtis − 1500−2000 spaudos ženklų). Po angliško straipsnio pavadinimo pateikiami pagrindiniai žodžiai anglų kalba. Santrauka neturėtų būti vien temos nusakymas, joje glaustai išdėstomi esminiai straipsnio teiginiai ir pateikiami apibendrinimai.

Leidinyje bus pateikiami duomenys apie autorius, todėl prašome nurodyti mokslo laipsnį, pareigas, instituciją, adresą, el. paštą.

Literatūros sąrašo tvarkymo pavyzdžiai.
 
1. Knyga:
Pikčilingis 1971 − Juozas Pikčilingis, Lietuvių kalbos stilistika, t. 1, Vilnius: Mintis.
Župerka 1983 − Kazimieras Župerka, Lietuvių kalbos stilistika, Vilnius: Mokslas.
LKŽLietuvių kalbos žodynas, t. XX, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002, 126.
 
2. Straipsnis:
Gaižiūnas 2005 − Silvestras Gaižiūnas, „Richardas Wagneris ir latvių literatūra“, Literatūros ir kitų menų sąveika. Straipsnių rinkinys (parengė Rūta Brūzgienė), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 248−255.
Navickienė 1996 − Aušra Navickienė, „Kajetonas Nezabitauskis ir jo altorius“, Kajetonas Nezabitauskis, Naujas mokslas skaitymo dėl mažų vaikų Žemaičių ir Lietuvos. Fotografuotinis leidimas, Vilnius: Alma littera, 59−67.
Savukynas 2005 − Bronys Savukynas, „Apie baltiškumą − pasauliui ir baltams“, Kultūros barai, 11, 56.
Internetiniai šaltiniai
 
3. Internetiniai šaltiniai:
Nunes 1995 – Mark Nunes, “Jean Baudrillard in Cyberspace: Internet, Virtuality and Postmodernity”, Style 29, 314–327. [prieiga internete:
 
Autoriaus duomenų pateikimo pavyzdys:
Prof. dr. Bronius Maskuliūnas
Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra
Šiaulių universitetas
P. Višinskio g. 38
LT-76352 Šiauliai
 
***
Humanitarinis fakultetas
Šiaulių universitetas
P. Višinskio g. 38
LT-76352 Šiauliai
Lietuva
El. paštas: all@hu.su.lt


Acta humanitarica universitatis Saulensis. Research papers

Submission Guidelines

A completely prepared electronic version of the paper has to be submitted.

The recommended length of the paper is between 8 and 15pages. Longer papers will be published only in exceptional cases on the decision of the Editorial Board.

Font: Times New Roman; the main text: size 12; footnotes, List of References and Sources, a summary in English: size 10; line spacing: 1.5; margins: 2 cm, tabulation 1 cm. The position of tables and figures on the page: central. Numbering of tables: central, above; numbering of figures: central, under.

The title of the paper should be followed by key words and concepts.

References in the text should be given in brackets and include the name of the author at intervals or an abbreviation of the title in italics (it is recommended to use standard abbreviations, e.g. OED - Oxford English Dictionary, or to use the first letters of the key words of the title, e.g. EMIEuropos mentaliteto istorija), followed by the year of publication and pages, separated by a comma, e.g. (Rosinas 1996, 29); if an abbreviation is used, only the page is indicated, if there is a need – the volume; in such a case no comma is used, e.g. (OED XX 56).

If the same source is quoted for the second and all subsequent times, the brackets indicate (Ibid.); if the page is different, indicate the page, e.g. (Ibid., 68).

Names are not abbreviated. For the first time, the full name and surname must be mentioned, further in the text only the surname is used. For stylistic purposes occasionally full name and surname can be used in the text again. Foreign names should preserve their original spelling in accordance with the rules of the Lithuanian language.

The title of the book or periodical should be italicised, while the title of the analysed work (a short story, a poem, etc.) or the title of the mentioned article should be given in inverted commas. This remains valid for both the text of the paper and Reference List. Internet sources are indicated as follows: [internet address: , accessed 2010-01-01].

Quotations in the text should be presented in inverted commas. Single inverted commas (‘…’) should be used in two cases: 1) to indicate the meaning of the word of a word combination, 2) to indicate other inverted commas within the regular inverted commas.

In quotations, the missing part is given by suspension points in pointed angle brackets . Angle brackets are used when brackets are needed inside the usual brackets: (.......[.......]........). Angle brackets are also used to indicate the author’s intervention in the quoted text, e.g. “ He [Jonas Jablonskis] was... ”.

Footnotes are given at the bottom of the page, while references and sources are presented at the end of the article.

In the List of References, publications in other than Latin script are presented after the list in Latin script. In the text the references (the author or abbreviation) are presented in the language of the source text.

Illustrations (photos, facsimiles, maps, etc.) should be of high quality with a descriptive note and an instruction about where they should be put in the text of the paper.

The paper should be presented together with a summary (1,500−2,000 symbols) in English and Lithuanian following the List of References. The title of the summary should be followed by the key words. The summary should not be only the statement of the topic of the paper; it should contain the key statements and conclusions of the paper. The summary should not be only the statement of the topic of the paper; it should contain the key statements and conclusions of the paper.

The book is going to present notes on contributors, please indicate your academic degree, position, affiliation, postal and e-mail addresses.

 

References should be presented in the following way:
 
1. Books:
Bachman 1990 – Lyle Bachman, Fundamental considerations in language testing, Oxford: Oxford University Press.
Baker 1999 – Mona Baker, In Other Words, London and New York: Routledge.
Leech 1983 – Geoffrey Leech, Principles of pragmatics, London: Longman.

2. Articles:
Canale 1983 – Michael Canale, “From Communicative Competence to Communicative Language Pedagogy”, Language and Communication, (eds. Jack Richards and Richard Schmidt), London: Longman.
Kasper, Schmidt 1996 – Gabriele Kasper, Richard Schmidt, “Developmental Issues in Interlanguage Pragmatics”, Studies in Second Language Acquisition, 18, 149–169.
Thomas 1983 – Jenny Thomas, “Cross-cultural Pragmatic Failure”. Applied Linguistics, 4, 91–112.

3. Internet sources:
Nunes 1995 – Mark Nunes, “Jean Baudrillard in Cyberspace: Internet, Virtuality and Postmodernity”, Style 29, 314–327. [Internet site:
Stevenson 2004 – Juliana Stevenson, “The Influence of an Author and his writings on 1950s America” [Internet site: <http://universityhonors.umd.edu/HONR269J/projects/stevenson.html>, accessed 04-05-2011]

Data about the author should be presented in the following way:
Prof. dr. Bronius Maskuliūnas
Department of Lithuanian Linguistics and Communication
Šiauliai University
P. Višinskio St. 38
LT-76352 Šiauliai
Lithuania
 
***
Humanities Faculty
Šiauliai University
P. Višinskio St. 38
LT-76352 Šiauliai
Lithuania

Acta humanitarica universitatis Saulensis. Научные труды

Информация для авторов

Необходимо предоставить окончательный электронный вариант статьи.

Рекомендуемый объём статей − 8−15 страниц компьютерного набора. Труды большего объёма печатаются только в порядке исключения по отдельному решению редакторов.

Шрифт − Times New Roman; кегль основного текста − 12 пт; кегль сносок, списка литературы и источников, резюме на английском языке − 10 пт; междустрочный интервал − 1,5; поля − 2 см, абзацный отступ – 1 см. Размещение таблиц и иллюстраций на листе – по центру. Нумерация таблиц – вверху по центру, нумерация таблиц – внизу по центру.

После названия статьи приводится несколько самых важных ключевых слов (основных понятий).

Отсылки к литературе оформляются следующим образом:

название или аббревиатура издания – курсивом в круглых скобках, например, Памятники древнегрузинской агиографической литературы, ЛЭЛитературная энциклопедия, ИВЛИстория всемирной литературы, причем рекомендуется придерживаться общепринятых сокращений изданий или использовать инициальный тип аббревиации. Далее указываются год издания и через запятую страница (например, Памятники древнегрузинской агиографической литературы 1964, 25). В случае  употребления  аббревиатуры – печатается только страница и при необходимости – том издания (например, ЛЭ Х 56);

фамилия автора – шрифтом с разрядкой символов в круглых скобках  с указанием года издания и через запятую страницы (например, Л о т м а н 1997, 29).

При повторном и последующем цитировании подряд того же самого произведения в скобках только указывается: (Ibid.); при необходимости − и изменившаяся страница: (Ibid., 68).

Имена не сокращаются. При первом упоминании в тексте печатается полное имя и фамилия, в дальнейшем – только фамилия того же самого лица. В стилистических целях иногда могут повторяться полное имя и фамилия. Нелитовские имена собственные пишутся в соответствии с языком оригинала с соблюдением общепринятых правил литовского языка.

Названия книги или периодического издания набираются курсивом, а названия анализируемого литературного произведения (напр., рассказа, стихотворения etc.) или упоминаемой статьи − в кавычках. Данное положение касается как текста статьи, так и библиографии. Интернетные источники указываются следующим образом: [доступ к Интернету: , см. 01-01-2010].

Цитаты в тексте приводятся в кавычках. В двух случаях используются не традиционные двойные кавычки, а одинарные кавычки вверху строки (‘...’): 1) для указания значения слова или выражения, 2) при наличии других кавычек внутри традиционных кавычек.

При цитировании литературы или источника опущенная часть текста обозначается многоточием внутри острых угловых скобок: . Квадратные скобки используются в случае необходимости ещё одних скобок внутри круглых скобок: (...[...]...). Квадратными скобками также обозначается интервенция автора в цитируемый текст, напр.: «Он [Йонас Яблонскис] был... ».

Сноски размещаются внизу страницы, список литературы и источников − в конце статьи.

В библиографии издания на нелатинской графической основе располагаются после публикаций с латинской основой. В тексте ссылки на литературу (автор или сокращение) во всех случаях печатаются на языке оригинала (т.е. цитируемого издания).

При желании разместить в статье какие бы то ни было иллюстрации (фотографии, факсимиле, карты etc.) просим Вас позаботиться об их качестве и указать, в какое место статьи они должны быть вставлены.

Вместе со статьёй (после библиографии) приводится резюме на английском и литовском языках с ключевыми словами. Объём резюме – 1500−2000 печатных знаков.

Резюме не должно сводиться только к определению темы: в нём кратко излагаются основные положения статьи и делаются обобщения.

В книге будут приводиться сведения об авторах, с этой целью просим указать учёную степень, звание, должность, место работы, адрес, электронную почту.

Примеры оформления библиографии.
1. Книга:
Pikčilingis 1971 − Juozas Pikčilingis, Lietuvių kalbos stilistika, t.1, Vilnius: Mintis.
Алефиренко 2005 – Николай Алефиренко, Современные проблемы науки о языке, Москва: Флинта: Наука.
Карасик, 2004 – Владимир Карасик, Языковой круг: личность, концепты, дискурс, Москва: Гнозис.
2. Статья:
Gaižiūnas 2005 − Silvestras Gaižiūnas, „Richardas Wagneris ir latvių literatūra“, Literatūros ir kitų menų sąveika. Straipsnių rinkinys (parengė Rūta Brūzgienė), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 248−255.
Лассан 2002 – Элеонора Лассан, «Метафоры как глубинный предикат текста при текстопорождении», Respectus philologogicus, 1 (6), 21–29.
Топоров 1986 – Владимир Топоров, «О некоторых предпосылках формирования категории посессивности», Славянское и балканское языкознание, Москва, 142−167.
3. Интернетные ресурсы:
Долженков 2008 – Долженков П. Н. «Как приятно играть на мандолине!»О комедии Чехова «Вишневый сад.Москва: МАКС Пресс, 2008 [доступ в интернете: <http://www.chekhoved.ru/index.php/library/chekbov-books/43-2010-06-27-13-41-04>, дата просмотра: 10-05-2011]
Тихомиров 1905 – Лев Тихомиров, «Монархическая государственность» (1905) [доступ в Интернете: <http://lib.rin.ru/doc/i/61521p6.html>, дата просмотра: 15-02-2010]
 
Образец оформления сведений об авторе:
Проф. Федор Федоров
Институт компаративистики
Даугавпилсский университет
Vienības 13
LV-5401 Daugavpils
Latvia
 
***
Гуманитарный факультет
Шяуляйский университет
П. Вишинскё 38
LT−76352 Шяуляй