Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas nuo 2017 m. vasario 20 d. iki kovo 31 d. organizuoja priėmimą į perkvalifikavimo, tęstines, profesines ir neformaliąsias studijas

  Studijų programos Studijų trukmė
2 – 2,5 metai(-ų).
Perkvalifikavimo (bakalauro) studijos
priimami asmenys, turintys universitetinį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją
Lietuvių filologija − suteikiamas lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis
Anglų filologija − suteikiamas anglų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Stojantieji laiko anglų kalbos egzaminą raštu (testas) ir žodžiu.
Istorija − suteikiamas istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis
Socialinė pedagogika − suteikiamas socialinės pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis,  pedagogo kvalifikacija
Tęstinės (bakalauro) studijos
priimami asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį (koleginį) išsilavinimą
Studijų programos  
Socialinė pedagogika − priimami asmenys turintys socialinio darbuotojo(*) arba socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją. Baigusiems studijas suteikiamas socialinės pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, pedagogo kvalifikacija
(*)Neturintys pedagogo kvalifikacijos turi išklausyti trūkstamus pedagogikos dalykus
Studijų trukmė
1,5 – 2 metai.
Mechanikos inžinerija – priimami asmenys turintys transporto inžinerijos ir mechanikos inžinerijos profesinę kvalifikaciją. Baigusiems studijas suteikiamas mechanikos inžinerijos bakalauro laipsnis.
     
  Studijų programos Studijų trukmė
1,5 metų.
Neformaliosios studijos (specializacijos moduliai)
Studijų apimtis 90 ECTS kreditų.
Į studijas priimami asmenys, turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, dirbantys pedagoginį darbą švietimo įstaigoje ir siekiantys įgyti dalykinę specializaciją. Baigusiajam studijas išduodamas studijų pažymėjimas ir suteikiama teisė mokyti atitinkamą mokomąjį dalyką ar užsiimti specializuota pedagogine veikla
Anglų kalba pradinėse klasėse
Biologijos modulis (Studijų programa Ekologija ir aplinkotyra)
Fizika
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas
Informacinės technologijos
Istorija
Lietuvių filologija
Matematika
Socialinė pedagogika
Surdopedagogika (specialiosios pedagogikos specializacija)
Tiflopedagogika (specialiosios pedagogikos specializacija)
     
  Studijų programos Studijų trukmė
1 – 1,5 metai(-ų)
Profesinės studijos
priimami asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą
Pedagogika* - studijų apimtis 60 ECTS kreditų. Baigusiems suteikiama pedagogo kvalifikacija, išduodamas studijų pažymėjimas.

*Asmenims, pateikusiems prašymą ir pristačiusiems dokumentus, Institute gavus valstybės finansavimą, organizuosime atranką atsižvelgiant į kriterijus.

Konkursinis balas skaičiuojamas pagal formulę: K= 0,3A+0,2B+0,2C+0,3D; kur:

A- bakalauro diplomo priedėlio visų egzaminų pažymių svertinis vidurkis;

B- mokyklos arba savivaldybės rekomendacija;

C- darbo stažas mokykloje;

D- motyvacinio pokalbio įvertinimas.

Pirmenybė esant vienodam konkursiniam balui: papildomus reikalavimus, nustato Instituto atrankos komisija.

Stojantieji pateikia:

• prašymą (galima užpildyti instituto internetinėje svetainėje www.priemimas.tsi.su.lt arba rašomas vietoje),
• rekomendaciją iš darbovietės,
• mokslo baigimo diplomą (-us) bei jo (-ų) priedėlį (-ius) ar priedą (-us) (originalus ir kopijas),
• akademinę pažymą iš aukštosios mokyklos, jei diplomo priede nėra išskirtos valandos ir kreditai,
• dokumento, įrodančio pavardės keitimą, jei ne visi pateikti dokumentai yra ta pačia pavarde (originalą ir kopiją),
• 1 foto nuotrauką (3x4),
• Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą ir kopiją),
• stojamosios studijų įmokos kvitą.

Stojamoji studijų įmoka mokama atvykus į pirmąją studijų sesiją.

Studijos yra mokamos.

Dokumentai priimami nuo 2017 m. vasario 20 d. iki 2017 m. kovo 31 d. darbo dienomis nuo 10 iki 15 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.) šiuo adresu: 108 kab., Stoties g. 11, Šiauliai.
Dokumentus galima siųsti ir paštu. Informaciją apie priėmimo įforminimui reikalingus dokumentus siunčiant paštu rasite instituto svetainėje www.tsi.su.lt (nuoroda „Studijos"->„Priėmimo sąlygos").
Informacija apie priėmimą teikiama: el. p.: priemimas@tsi.su.lt, tel.: ( 8 41) 59 58 54 arba ( 8 41) 59 58 50.