Šiaulių universiteto Tęstinių studijų instituto 2017 m. priėmimas į perkvalifikavimo, tęstines, profesines ir neformaliąsias studijas

  Studijų programos Kaina eurais už vienus studijų metus** Studijų trukmė
2 – 2,5 metai(-ų).
Perkvalifikavimo (bakalauro) studijos
priimami asmenys, turintys universitetinį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją
Lietuvių filologija − suteikiamas lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis 1130
Anglų filologija − suteikiamas anglų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Stojantieji laiko anglų kalbos egzaminą raštu (testas) ir žodžiu. 1130
Istorija − suteikiamas istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis 845
Socialinė pedagogika − suteikiamas socialinės pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis,  pedagogo kvalifikacija 1130
Tęstinės (bakalauro) studijos
priimami asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį (koleginį) išsilavinimą
Studijų programos    
Socialinė pedagogika − priimami asmenys turintys socialinio darbuotojo(*) arba socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją. Baigusiems studijas suteikiamas socialinės pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, pedagogo kvalifikacija
(*)Neturintys pedagogo kvalifikacijos turi išklausyti trūkstamus pedagogikos dalykus
1130 Studijų trukmė
1,5 – 2 metai.
Mechanikos inžinerija – priimami asmenys turintys transporto inžinerijos ir mechanikos inžinerijos profesinę kvalifikaciją. Baigusiems studijas suteikiamas mechanikos inžinerijos bakalauro laipsnis. 1130
       
  Studijų programos Kaina eurais už vienus studijų metus**  Studijų trukmė
1,5 metų.
Neformaliosios studijos (specializacijos moduliai)
Studijų apimtis 90 ECTS kreditų.
Į studijas priimami asmenys, turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, dirbantys pedagoginį darbą švietimo įstaigoje ir siekiantys įgyti dalykinę specializaciją. Baigusiajam studijas išduodamas studijų pažymėjimas ir suteikiama teisė mokyti atitinkamą mokomąjį dalyką ar užsiimti specializuota pedagogine veikla
Anglų kalba pradinėse klasėse 1205
Biologijos modulis (Studijų programa Ekologija ir aplinkotyra)
1205
Fizika 1205
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas 904
Informacinės technologijos
1205
Istorija 832
Lietuvių filologija 1130
Matematika 1020
Socialinė pedagogika 1130
Surdopedagogika (specialiosios pedagogikos specializacija) 1130
Tiflopedagogika (specialiosios pedagogikos specializacija) 1130
       
  Studijų programos Kaina eurais už vienus studijų metus** Studijų trukmė
1 – 1,5 metai(-ų)
Profesinės studijos
priimami asmenys, turintys universitetinį bakalauro laipsnį
Pedagogika* - studijų apimtis 60 ECTS kreditų. Baigusiems suteikiama pedagogo kvalifikacija, išduodamas studijų pažymėjimas. 1495

*Asmenims, pateikusiems prašymą ir pristačiusiems dokumentus, Institute gavus valstybės finansavimą, organizuosime atranką atsižvelgiant į kriterijus.

Konkursinis balas skaičiuojamas pagal formulę: K= 0,3A+0,2B+0,2C+0,3D; kur:

A- bakalauro diplomo priedėlio visų egzaminų pažymių svertinis vidurkis;

B- mokyklos arba savivaldybės rekomendacija;

C- darbo stažas mokykloje;

D- motyvacinio pokalbio įvertinimas.

Pirmenybė esant vienodam konkursiniam balui: papildomus reikalavimus, nustato Instituto atrankos komisija.

Stojantieji pateikia:

• prašymą (galima užpildyti instituto internetinėje svetainėje www.priemimas.tsi.su.lt arba rašomas vietoje),
• rekomendaciją iš darbovietės,
• mokslo baigimo diplomą (-us) bei jo (-ų) priedėlį (-ius) ar priedą (-us) (originalus ir kopijas),
• akademinę pažymą iš aukštosios mokyklos, jei diplomo priede nėra išskirtos valandos ir kreditai,
• dokumento, įrodančio pavardės keitimą, jei ne visi pateikti dokumentai yra ta pačia pavarde (originalą ir kopiją),
• 1 foto nuotrauką (3x4),
• Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą ir kopiją),
• stojamosios studijų įmokos kvitą.

Stojamoji studijų įmoka mokama atvykus į pirmąją studijų sesiją.

Studijos yra mokamos.


Informacija apie priėmimą teikiama: el. p.: priemimas@tsi.su.lt, tel.: ( 8 41) 59 58 54 arba ( 8 41) 59 58 50.