Specialioji pedagogika

 
Specializacija: logopedija

Ugdymo mokslų magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų)

Ištęstinės studijos (2 m.; 90 kreditų)

Priimami asmenys, baigę Specialiosios pedagogikos bakalauro studijų programą (specializacija Logopedija).

Konkursinio balo sandara

Diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės

  • Studijų programa grindžiama naujausiais specialiojo ir inkliuzinio ugdymo srities moksliniais  tyrimais bei pažangiausiais šalies ir užsienio pedagoginės praktikos modeliais. Magistrantai turi galimybę išvykti studijuoti į užsienio universitetus pagal „Erasmus+“ programą.
  • Rengiami aukštos kvalifikacijos konceptualiai ir kritiškai mąstantys specialieji pedagogai, gebantys savarankiškai tyrinėti edukacines aplinkas, koordinuoti specialųjį ir inkliuzinį ugdymą, taikyti ir skleisti naujausias specialiosios ir inkliuzinės pedagogikos mokslo žinias.
  • Baigusieji šias studijas galės dirbti švietimo ir ugdymo įstaigose – koordinuoti specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimą instituciniu ir tarpinstituciniu lygmenimis dirbdami vaiko gerovės komisijoje ar pedagoginėse psichologinėse bei kitose švietimo pagalbą teikiančiose tarnybose. Programos absolventai turi galimybę tęsti studijas edukologijos krypties doktorantūroje, tobulinti profesinę kvalifikaciją užsienio šalyse, dirbti, dalyvauti tarptautiniuose projektuose bei juos inicijuoti.

Programos profesoriai, dėstytojai: prof. dr. Stefanija Ališauskienė, doc. dr. Albina Kepalaitė, doc. dr. Algirdas Ališauskas. doc. dr. Lina Miltenienė, vizituojantys užsienio šalių (Jungtinės Karalystės, Izraelio, Suomijos, JAV ir kt.) mokslininkai.