LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S

DĖL STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO

2008 m. liepos 24 d. Nr. ISAK-2194

Vilnius


STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMO SISTEMA

Išlaikyta, neišlaikyta
Vertinimo sistema * Apibūdinimas
Išlaikyta 10 (puikiai) Puikios, išskirtinės žinios ir gebėjimai
9 (labai gerai) Tvirtos, geros žinios ir gebėjimai
8 (gerai) Geresnės nei vidutinės žinios ir gebėjimai
7 (vidutiniškai) Vidutinės žinios ir gebėjimai, yra neesminių klaidų
6 (patenkinamai) Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) žemesni nei vidutiniai, yra klaidų
5 (silpnai) Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina minimalius reikalavimus
Neišlaikyta 4 Nepatenkinamai Netenkinami minimalūs reikalavimai
3
2
1

* Žinios gali būti vertinamos ne tik balais, bet ir įskaita. Egzaminai ir baigiamieji darbai paprastai vertinami pažymiu. Studijų programų dalykai gali būti vertinami įskaitomis, kuriomis siekiama patikrinti studento įgytas žinias. Studentas išlaiko įskaitą, jei įrodo, kad įsisavino ne mažiau kaip 50 % dalyko žinių.


2008-07-24 ŠM ministro įsakymas Nr. ISAK-2194 "Dėl studijų rezultatų vertinimo sisitemos patvirtinimo".