Pagrindinis ECTS tikslas yra garantuoti studijų užsienyje akademinį pripažinimą. Ši sistema padeda gerinti bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo institucijų, teikiant standartizuotą ir visiems suprantamą informaciją apie studijų programas užsienyje, bei nustato bendrus akademinių rezultatų pripažinimo principus.

Apie ECTS

Europos bendrija, skatindama akademinius studentų mainus kaip vertingą patirtį, padedančią ugdyti asmenybę ir siekti geresnių rezultatų akademiniame bei profesiniame gyvenime, puikiai suprato visus sunkumus, lydinčius mainų studentą.

Išvykstantis studentas turi susidaryti studijų programą, kuri atitiktų jo diplomo reikalavimus, ir jo studijų periodas svetur turi būti visiškai įskaitytas/pripažintas siunčiančioje institucijoje.

Siekiant šių tikslų ir buvo sukurta ECTS. Europinė kreditų perkėlimo sistema (ECTS) Europos Komisijos finansuojamame bandomajame projekte buvo tikrinama 6 metus, 1988–1995 m. Projekte dalyvavo 145 Vakarų Europos aukštojo mokslo institucijos, ir jis buvo vykdomas verslo vadybos, chemijos, istorijos, mechaninės inžinerijos ir medicinos srityse.

Diegiant ECTS buvo siekiama padidinti aukštojo mokslo sistemų skaidrumą ir paskatinti studentų mainus. Tai vienintelė sėkmingai patikrinta kreditų perkėlimo sistema, kuria naudojasi daugiau kaip 1200 aukštojo mokslo institucijų Europoje. ŠU jau parengti informaciniai paketai bei įdiegta ECTS sistema visuose fakultetuose.

Kam reikalinga ECTS

Pagrindinis ECTS tikslas buvo sukurti ir pasiūlyti sistemą, garantuojančią studijų užsienyje akademinį pripažinimą. Ši sistema padeda gerinti bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo institucijų, teikiant informaciją apie studijų programas užsienyje, ir nustato bendrą tvarką siekiant akademinio pripažinimo.

Studentams ECTS:

 • užtikrina studijų užsienyje akademinį pripažinimą;
 • suteikia galimybę lankyti nuolatinių dėstomų dalykų užsiėmimus kartu su vietos studentais ir dalyvauti akademiniame užsienio institucijos gyvenime;
 • suteikia galimybę toliau studijuoti užsienyje.

Institucijoms ECTS:

 • teikia aiškią informaciją apie studijų programas ir jų tinkamumą siekiant kokios nors kvalifikacijos;
 • padeda institucijų personalui priimti sprendimus dėl studijų užsienyje programų ir akademinio pripažinimo;
 • gali tarnauti kaip katalizatorius sprendžiant problemas, susijusias su studijų programų struktūra, studento darbo apimtimi ir mokymosi rezultatais;
 • išsaugo savo autonomiją ir atsakomybę: lieka galioti visi sprendimai, susiję su studentų mokymosi rezultatais, nekeičiamos dėstomų kursų struktūros ir vertinimo metodai.

ECTS kreditai

ECTS kreditų perkėlimo sistemoje ECTS kreditai išreiškia santykinę vertę, t. y. apibūdina studento darbo krūvį, kuris reikalingas norint sėkmingai pabaigti kursą santykyje su bendru darbo krūviu, reikalingu norint sėkmingai baigti mokslo metų studijas.

ECTS kreditas grindžiamas studento darbo krūviu, t. y. paskaitomis, seminarais, praktiniais darbais, individualiu darbu ir t. t.

Vienų metų studento darbo krūvis ECTS sistemoje prilyginamas 60 ECTS kreditų, vieno semestro – 30 ECTS kreditų, o vieno trimestro – 20 ECTS kreditų. Kreditus studentas gauna tik atsiskaitęs už išklausytą dalyką ta forma, kurios reikalauja studijų programa.

ECTS vertinimo skalė

Europoje yra daug skirtingų vertinimo sistemų. Siekdamos padėti institucijoms konvertuoti studentų parsivežtus pažymius, bandomajame projekte dalyvavusios institucijos sukūrė ECTS pažymių skalę. Ji papildo informaciją apie studento pasiekimus, kuriuos parodo institucijos parašytas pažymys, bet to pažymio nepakeičia. Pažymių konvertavimas iš vienos vertinimo sistemos į kitą turi būti grindžiamas statistiniais sesijos rezultatų duomenimis, kuriuos privalo išsinagrinėti kiekviena institucija ir per ECTS vertinimo skalę informuoti savo partnerius, kuriai statistinei grupei atitinka mainų studento rezultatai.

ECTS įvertinimų atitikimo ŠU skalė

Šiauliai University Grade

 

ECTS Grade

Knowledge percentage %

Definition

Pass/ Fail

10

 

A

95- 100 %

Excellent

Pass

9

 

B

85- 94 %

Very good

8

 

C

75- 84 %

Good

7

 

D

65- 74 %

Highly satisfactory

6

 

E

55- 64 %

Satisfactory

5

 

E

50- 54 %

Sufficient

4

 

FX

40- 49 %

Insufficient

Fail

3

 

F

30- 39 %

Insufficient

2

 

F

20- 29 %

Insufficient

1

 

F

0- 19 %

Insufficient

Pagrindiniai ECTS dokumentai

Informacinis paketas. Tai leidinys ar informacija internete, kuriame pateikiama bendra informacija apie instituciją, studentų apgyvendinimą, registravimosi formalumus ir mokslo metų kalendorių. Informaciniame pakete išsamiai aprašomos siūlomos studijų programos, atskirų dėstomų dalykų turiniai, lygiai, reikalavimai, laikas, tipai, formos, mokymo ir mokymosi metodai, vertinimas ir ECTS kreditai. Taip pat pateikiama egzaminų bei kitų vertinimo formų sistema. Informacinis paketas turi padėti atvykstančiam studentui suplanuoti savo studijas priimančioje institucijoje.

Studijų sutartis. Joje surašoma studijų užsienyje programa, kurią studentas ir sutartyje dalyvaujančios institucijos sudaro prieš studentui išvykstant į užsienį. Sutartyje turi būti visų trijų šalių parašai.

Akademinė pažyma. Parodo studento mokymosi pasiekimus iki studijų užsienyje laikotarpio ir jam pasibaigus. Akademinėje pažymoje fiksuojami ne tik ECTS kreditai, bet ir pažymys, parašytas pagal vietinę vertinimo skalę, ir, jei įmanoma, pagal ECTS pažymių skalę. Pažymių ir ECTS kreditų junginys atspindi atlikto darbo apimtį ir kokybę.

Kaip veikia ECTS?

Studentai, norintys studijuoti užsienyje, susisiekia su savo fakulteto koordinatoriumi ir išstudijuoja kitų institucijų informacinius paketus, kad susirastų sau tinkamą studijų vietą ir suplanuotų studijų užsienyje programą. Informacinis paketas padeda studentui pasirinkti dėstomus dalykus, kurie pagal turinį ir akademinį lygį gali būti pripažinti siunčiančioje institucijoje kaip studento akademinės karjeros dalis.

ECTS kreditai padeda studentams sudaryti tokią studijų programą, kuri realiai atitiktų visą darbo krūvį.

Pasirinktą ECTS studijų programą turi patvirtinti ir siunčiančioji, ir priimančioji institucijos prieš studentui išvykstant studijuoti (Studijų sutartis). Jei studentas sėkmingai baigia studijų programą (priimančios institucijos akademinė pažyma), aprašytą studijų sutartyje, ji yra visiškai pripažįstama siunčiančioje institucijoje, ir grįžęs studentas neprivalo laikyti papildomų egzaminų ar įskaitų.

ECTS kaip kreditų kaupimo sistema

Bolonijos Deklaracija, kurią 1999 metais pasirašė 29 šalių švietimo ministrai (dabar jau yra 32 šalys signatarės), numato panašių į ECTS kreditinių sistemų diegimą nacionalinėse aukštojo mokslo sistemose. Tai atveria plačias galimybes ECTS tapti kreditų kaupimo sistema, tarnauti įvairiose šalyse plintančiai studijų programų reformai, palengvinti skirtingų aukštojo mokslo sistemų palyginimą bei sukurti lengvesnes įsidarbinimo galimybes visoje Europoje.

Pagrindiniai ECTS kaip kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos tikslai yra:

 • pagerinti studijų programų ir kvalifikacijų skaidrumą bei palyginamumą;
 • vystyti bendrą kvalifikacijų pripažinimą.

Pagrindiniai ECTS kaip kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos bruožai:

 • tai sistema, orientuota į studentą ir grindžiama studento darbo laiku, reikalingu pasiekti numatytus studijų programos tikslus;
 • tai sistema, grindžiama susitarimu, kad 60 kreditų atspindi sutartinį darbo laiką, kurio reikia vidutiniam reguliarių studijų studentui baigti vienus mokslo metus. Tai paskaitų, seminarų, savarankiškų studijų, pasiruošimo egzaminams ir t. t. laikas;
 • kreditai skiriami visiems studijų komponentams ir atspindi darbo kiekį, kurio reikia kiekvienam komponentui santykyje su visu darbo kiekiu, reikalingu baigti visų metų studijas tam tikroje programoje; ·kreditai gaunami tik baigus darbą ir gavus atitinkamą įvertinimą;
 • ECTS reikalauja, kad būtų naudojami pagrindiniai jos įrankiai, visų pirma – Studijų sutartis;
 • ECTS kaip kreditų kaupimo sistemoje ECTS kreditai naudojami visų studijų programų aprašymui. Kreditų skyrimo pagrindas yra oficiali studijų programos trukmė. Tyrimai rodo, kad pirmojo ciklo laipsniai, trunkantys nuo trejų iki ketverių metų, reikalauja 180–240 kreditų. Laikoma, kad vienas ECTS kreditas prilygsta 25–30 studento darbo valandų. Skirtingai nuo perkėlimo sistemos, kaupimo sistemoje kreditai įgauna absoliučią vertę.
 • Kreditai negali būti automatiškai perkeliami iš vieno konteksto į kitą. Jie gali būti taikomi suteikiant pripažintą kvalifikaciją tik tada, kai sudaro patvirtintos studijų programos dalį