Tęstinių studijų institutas – struktūrinis Šiaulių universiteto padalinys, kurio veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų, Švietimo, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo, Aukštojo mokslo įstatymai, Šiaulių universiteto statutas, Šiaulių universiteto Tęstinių studijų instituto nuostatai, Šiaulių universiteto Tarybos, Senato, Instituto tarybos nutarimai, Rektoriaus įsakymai.

Tęstinių studijų institutas bendradarbiauja su Šiaulių universiteto fakultetais, mokslo, studijų padaliniais, kitais šalies universitetais, šalies ir regiono švietimo institucijomis, pramonės įmonėmis bei kitais socialiniais partneriais.

Tęstinių studijų institutas 5 metams akredituotas kaip mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą vykdanti institucija. Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 057, išduotas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-945.

Tęstinių studijų instituto tikslas – įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą strategiją rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, plėtoti jų kompetencijas, prisidedant prie šalies ir regiono ekonominės, socialinės ir kultūrinės pažangos.

Įgyvendindamas savo veiklos tikslus, Institutas vykdo šiuos uždavinius:

Organizuoja ir teikia tęstinio mokymo paslaugas, pagal šalies ir regiono poreikius, bendradarbiaujant su asmenimis, organizacijomis, verslo ir viešuoju sektoriumi.

Sudaro mokymosi visą gyvenimą sąlygas asmenims, siekiantiems persikvalifikuoti, tobulinti kvalifikaciją, tenkinti savišvietos poreikius, užtikrinant aukštą tęstinio mokymo programų kokybę.

Rengia ir vykdo aktualias tęstinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, atsižvelgiant į visuomenės ir darbo rinkos poreikius.

Organizuoja ir vykdo neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimą.

Vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros paslaugas.

Aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje.

Kuria ir įgyvendina efektyvią Instituto viešųjų ryšių programą.

Bendradarbiauja su šalies įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, siekiant plėtoti mokymosi visą gyvenimą galimybes.

Plėtoja tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą.

Vykdo šviečiamąją veiklą visuomenei, organizuoja konferencijas ir kitus renginius.

Tęstinių studijų instituto struktūrą sudaro mokslo ir konsultaciniai centrai ir kiti padaliniai, kurių veiklą reglamentuoja instituto tarybos patvirtinti padalinių nuostatai.

 

Instituto veiklai vadovauja:

Tęstinių studijų instituto Taryba, veikianti pagal Instituto Tarybos reglamentą.

Direktorius, veikiantis pagal direktoriaus pareiginius nuostatus.

Direktoriaus pavaduotojai, veikiantys pagal Instituto direktyoriaus pavaduotojo pareiginius nuostatus.

Institute dirba 3 administracijos darbuotojai, 6 pedagoginiai darbuotojai, turintys magistro (ar jam prilyginamą) kvalifikacinį laipsnį, 1 mokslininkas (socialinių mokslų daktaras), 117 dėstytojų valandininkų ir kiti darbuotojai. Daug dėmesio skiriama bendruomeniškumo puoselėjimui, komandos formavimui ir palaikymui, darbuotojų kvalifikacijai ir kompetencijoms. Akademinio personalo kvalifikacija atitinka vykdomų studijų programų reikalavimus. Studijoms, kursams ir seminarams kviečiami kompetentingi lektoriai.