ŠIAULIŲ UNIVERSITEO KLUBAS „EMERITUS“ (prezidentė Aldona Vaičienė)

P. Višinskio g. 25, 620 a., tel. (41) 393035
„EMERITUS“ KLUBO ĮKŪRIMAS IR JO ŠIANDIENA
Bronius Prėskienis
Šiaulių universiteto profesorius emeritas, klubo „Emeritus" viceprezidentas

 

Vieni pensinio amžiaus žmonės dar dirba, kiti jau paliko darbus. Neretai jie buriasi į klubus. Tokios paskirties yra ir mūsų klubas „Emeritus". Idėja įsteigti tokį klubą kilo Universiteto administracijai. 2005 m. kovo mėn. pradžioje keliolika Universiteto veteranų gavo Personalo skyriaus tuometinės direktorės R. Urbonienės kvietimą pasitarti dėl veteranų klubo „Emeritus" steigimo. Reikia manyti, kad Personalo skyriaus direktorė, siųsdama kvietimus apie numatomą klubo steigimą, šiuos dalykus suderino su aukščiausia Universiteto valdžia. Kvietime nurodytą kovo mėn. 14-tą dieną susirinko dauguma kviestų asmenų. Tą dieną buvo įsteigtas klubas, išrinkta 7 asmenų valdyba. Klubo prezidente tapo doc. A. Vaičienė, viceprezidentu - prof. V. Sirtautas. Valdyba, susipažinusi su panašiais kai kurių aukštųjų mokyklų klubų įstatais, parengė ŠU veteranų klubo „Emeritus" įstatus, kurie gegužės mėn. buvo patvirtinti rektorato posėdyje.

Įstatai nurodo, kad klubas „Emeritus" yra visuomeninė, nepolitinė organizacija, vienijanti dirbančius ir jau nedirbančius pensinio amžiaus Universiteto dėstytojus, mokslininkus, kitus darbuotojus. Savo veikloje klubas vadovaujasi Universiteto statutu, Universiteto darbuotojų Etikos kodeksu ir šiais įstatais.

Vienas klubo tikslų - dalyvauti įvairiapusėje Universiteto veikloje, plėsti klubo narių akiratį. Klubo veiklos kryptyse nurodyta, kad jo nariai pagal galimybes numato perteikti pedagoginę ir mokslinę patirtį jauniems dėstytojams, prisidėti prie mokslinės ir metodinės literatūros rengimo, taip pat įvairiose konferencijose, turtinti Universiteto muziejų (pateikti nuotraukų, atsiminimų apie Universiteto veiklą, jo žmones). Klubo nariai numato talkininkauti padalinių vadovams rengiant jubiliatų pasveikinimus, veteranų susitikimus. Įstatuose detaliai aptarti Universiteto ir klubo santykiai. Klubo nariai laikomi Universiteto bendruomenės nariais. Jiems leidžiama naudotis Universiteto patalpomis, bibliotekomis, poilsio bazėmis. Klubui nemokamai arba lengvatinėmis sąlygomis gali būti skiriamas transportas išvykoms, susitikimams su kitų universitetų veteranų klubais ir t. t.

Klubo veiklos laikotarpis parodė, kad Universiteto vadovybė, jo rektorius prof. V. Laurutis skatina ir remia klubą. Maloniai bendraujame su savaitraščiu „Šiaulių universitetas". Jo redakcija nėra atsisakiusi spausdinti pateiktą medžiagą apie klubą.

Universiteto požiūris į pensinio amžiaus žmones apskritai yra korektiškas. Nemažai jų dar dirba ir ne tik pedagoginį darbą, bet ir kitose tarnybose. Galima sakyti, šiuo atžvilgiu tarp patirties, vyresniųjų ir jaunystės nėra disproporcijos. Taip ir turėtų būti. Juk „Negerbti senyvo amžiaus - tas pat, kas rytą sugriauti namą, kuriame vakare reikės nakvoti" (A. Karas). Deja, kai kurie asmenys, jau dirbantys šioje aukštojoje mokykloje 50 metų, nesulaukė dėmesio. Suprantama, jog jie tam tikra prasme liko įsižeidę. Tokius dalykus galėtume aiškinti padalinių vadovų, tiksliau pasakius, jiems pavaldžių darbuotojų neatidumu bei užmaršumu.

Žmogaus darbo stažas apskritai nėra didelis. Manytume, kad derėtų paminėti jo darbo Universitete ne tik 50-metį, bet ir 40-metį. Svarbiausia, kad nė vienas neliktų užmirštas. Tuo išreikštume padėką asmenims, kurių rankomis ir protu taip pat kurta tai, ką dabar turime.

Klubas per neilgą savo veiklos laikotarpį yra suorganizavęs įvairių renginių. Paminėtinos ekskursijos po Kelmės krašto vietoves, lankytasi Tytuvėnuose, Šiluvoje, Palendrėje, Kurtuvėnų regioniniame parke, Bubių apylinkėse, Burbiškio dvare žavėtasi įvairiaspalvėmis žydinčiomis tulpėmis.

Klubo narių akiratis plečiamas ne tik ekskursijose, bet ir organizuojamose paskaitose, pokalbiuose, kituose renginiuose. Žinomas neurochirurgas, Šiaulių miesto garbės pilietis A. Griganavičius supažindino mus su pagyvenusių žmonių ligomis ir jų profilaktika, prof. V. Sirtautas pasakojo, kaip stiprinti atmintį, prof. D. Klumbytė pristatė rengiamą spaudai savo knygą „Atgyja ir nukirstos šaknys", kurioje apžvelgiamas jos gyvenimas grįžus iš tremties, adaptacijos tėvynėje problemos; doc. V. Zurbos pakviesti, lankėmės Universiteto observatorijoje, klausėmės jo pasakojimo apie žvaigždes, jas stebėjome per teleskopus.

Kai kurie klubo renginiai vyko už Universiteto sienų. Doc. E. Prėskienienė suorganizavo rašytojos Šatrijos Raganos gimtadienių minėjimus Šiaulių m. savivaldybės salėje, šv. Jurgio bažnyčioje - į juos rinkdavosi ir miesto visuomenė. Kiekvienais metais Vėlinių išvakarėse klubo atstovai aplanko miesto kapinėse palaidotų Universiteto darbuotojų kapus. Organizuojamos tradicinės vakaronės „Belaukiant šv. Kalėdų ir Naujųjų metų", jubiliatų pagerbimai. Daug įspūdžių paliko išvyka į Vilnių, į Gerontologijos ir reabilitacijos centrą, kuriame dabar gyvena garbaus amžiaus (jau įžengęs į 95-uosius metus) buvęs pirmasis mūsų aukštosios mokyklos vadovas prof. habil. dr. V. Germanas. Klubas yra užmezgęs ryšius su senokai įkurtu ir gausiu Kauno technologijos universiteto klubu (jis turi apie 230 narių). Kaune lankėsi mūsų delegacija, sulaukėme jų atstovų pas mus.

„Emeritus", jau bemaž įpusėjęs trečiuosius savo veiklos metus, užmezgė ryšius su ŠU profesinės sąjungos komitetu, nutarė kai kuriuos renginius organizuoti kartu.

Tenka pripažinti, kad mūsų klubas dar nėra gausus: jame šiuo metu per 40 žmonių. Narių darbo stažas mūsų aukštojoje mokykloje yra nevienodas. Yra dar Mokytojų institute dirbusių žmonių. Klubui priklauso abu ŠU profesoriai emeritai (šis vardas jiems buvo suteiktas 2002 m.), du Šiaulių miesto garbės piliečiai, visoje šalyje žinomi mokslininkai, užimantys arba užėmę atsakingas pareigas mūsų aukštojoje mokykloje (rektoriaus, Senato pirmininkų, prorektorių, dekanų, katedrų vedėjų ir kt.) asmenys, buvę jos skyrių vadovai. Jų čia nepristatinėsiu, ne vienas šioje knygelėje rašo pats.

Dauguma klubo narių yra iš Humanitarinio ir Edukologijos fakultetų. Gal šių fakultetų žmonės labiau komunikabilūs. Iš kitų fakultetų klube turime po vieną kitą žmogų, iš Technologijos fakulteto yra tik vienas, o iš Socialinių mokslų fakulteto nėra nė vieno nario. Kokios gi priežastys? Kviečiami stosti į klubą, vieni kalbinamųjų prašo palikti juos ramybėje, teigdami, jog nenori jokių klubų. Kiti labai kuklinasi, esą jų statusas esąs per prastas būti klubo ,,Emeritus" nariais.

Kviečiant stoti į klubą išaiškėja dvi pagrindinės kvietimų atsisakyti priežastys. Vieni kalbinamųjų prašo palikti juos ramybėje, teigdami, jog nenori jokių klubų. Kiti labai kuklinasi, esą jų statusas yra per prastas būti klubo „Emeritus" nariais.

Vienas pagrindinių klubo valdybos darbų - pritraukti į klubą daugiau žmonių. O jam augti „rezervų", kaip sakoma, yra. Personalo skyriaus duomenimis, 2006-2007 m. Universitete, įskaitant ir dirbančius pagal autorinę sutartį, buvo apie 80 pensinio amžiaus darbuotojų (tokios kategorijos žmonių mūsų klube yra šiek tiek daugiau kaip 40).

Nemažai pensinio amžiaus žmonių Universitete jau nedirba. Norėtume, kad žmonės, išėję į pensiją iš mūsų aukštosios mokyklos, nuo jos neatitrūktų. Deja, valdyba nežino kai kurių buvusių bendradarbių adresų. Prašytume, kad katedros, kiti padaliniai painformuotų savo buvusius kolegas apie Universitete veikiantį klubą „Emeritus", paskatintų tapti jo nariais. Burkimės, dažniau susitikime, stenkimės pabendrauti, pasidalyti prisiminimais apie savo bendradarbius, mūsų kartos žmones, aukštosios mokyklos kelią (teko skaityti, kad žmogų ypač džiaugsmingai nuteikia malonūs prisiminimai), plėskime savo akiratį, paįvairinkime gyvenimą. Juolab kad tokiam bendravimui galimybės ateityje bus geresnės. Iki šiol klubas neturėjo patalpų. Malonu, kad Edukologijos fakulteto dekanė doc. A. Gumuliauskienė 2007 m. rudenį jas paskyrė.

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO KLUBO ,,EMERITUS" NARIAI:

Profesoriai emeritai:

 • Bronius Prėskienis

Emeritai:

 • Elena Adomavičienė
 • Jonas Ambrukaitis
 • Genovaitė Baconytė
 • Bronius Balčytis
 • Eduardas Balčytis
 • Janina Balčytienė
 • Zina Bartkuvienė
 • Stasė Bendikienė
 • Elena Bernotienė
 • Pranas Gražys
 • Česys Grenda
 • Vygandas Gruzdys
 • Aloyzas Gudavičius
 • Aldona Kavaliauskienė
 • Jurgis Kavaliauskas
 • Vaclovas Kedys
 • Ona Danutė Klumbytė
 • Rimvydas Antanas Lukoševičius
 • Leopoldas Mackevičius
 • Pranas Masiulis
 • Livija Mondeikienė
 • Algirdas Musneckis
 • Regina Petkevičienė
 • Algimantas Puklevičius
 • Irena Ramaneckienė
 • Vytenis Rimkus
 • Irena Sabienė
 • Mindaugas Stakvilevičius
 • Vincenta Udrienė
 • Zigmantas Turauskas
 • Aldona Vaičienė
 • Stasys Vinikevičius
 • Valentina Zaiceva
 • Vytautas Zurba
 • Stasys Žalalis
 • Kazimieras Župerka

Leidiniai:

Šiaulių universiteto emeritų darbų ir gyvenimo versmė: skiriama Šiaulių aukštosios mokyklos 60-mečiui / sudarė Birutė Lukošiūtė, Bronius Prėskienis, Aldona Vaičienė. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2007. - 94 p.: iliustr.

 

„Emeritus" klubo nariai Šiaulių universiteto istorijos muziejuje. 2006 m.

 

Emeritai išvykoje Tytuvenuose. 2005 m.

Grįžti