P. Višinskio g. 25-212

Vedėja prof. dr. Liuda Radzevičienė
Tel. (8 41) 595 735
El. p. liuda.radzeviciene@su.lt 

Administratorė Roma Misgirdienė
Tel. (8 41) 595 735
El. p. roma.misgirdiene@su.lt 

 

Pagrindinis katedros veiklos tikslas – didinti Šiaulių universiteto konkurencinį pranašumą Lietuvos mokslo ir studijų sistemoje bei Europos aukštojo mokslo erdvėje per tarptautinius standartus atitinkančias bakalauro ir magistro studijų programas ir jų realizavimą bei mokslo ir visuomeninę veiklą.

Katedros stiprybė - tvirti ryšiai su socialiniais partneriais, jų poreikių identifikavimas, aktyvus įsitraukimas į Šiaulių regiono sporto gyvenimą.

Katedros misija - vykdyti tarptautinio lygio bakalauro ir magistro studijas, užtikrinant kokybę ir Europos Sąjungos švietimo standartus atitinkantį studijų procesą; rengti aukštos kvalifikacijos, atsakingus, pilietiškus ir savarankiškus, puoselėjančius akademines, dvasines ir socialines vertybes, gebančius įveikti gyvenimo iššūkius, kūno kultūros ir sporto specialistus.

Vizija: Katedra - užtikrinanti tarptautinį lygį atitinkančių bakalauro ir magistro studijų programų pasiūlą, aukštą studijų kokybę, sudaranti sąlygas mokslo ir studijų vienovės principo įgyvendinimui; aktyviai dalyvaujanti įvairiuose mokslo, sporto bei visuomenės procesuose, plėtojanti partnerystės ryšius, kurianti motyvuojančią akademinę aplinką; nuolat besimokanti, aktyviai dalyvaujanti šalies ir universiteto gyvenime, demokratinėmis tradicijomis bei kokybės vadybos principais grindžianti savo veiklą, suteikianti galimybių kiekvieno akademinės bendruomenės nario saviraiškai, organizacija.

Pagrindinis katedros veiklos principas

užtikrinti mokslo ir studijų vienovę per glaudų ryšį su praktika – dėstytojų ir studentų dalyvavimą moksliniuose – taikomuosiuose projektuose, konsultacinėse, ekspertinėse veiklose, vedant seminarus kūno kultūros ir sporto pedagogams, skaitant viešas paskaitas, organizuojant įvairaus lygmens konferencijas, sporto – sveikatingumo renginius.

Strateginės veiklos kryptys

Aiški realizuojamų studijų programų ir mokslo tyrimų krypties apibrėžtis.
Ši kryptis plėtojama, siekiant bakalauro ir magistro studijų programų tarptautiškumo, papildant jas realiomis veiklos galimybėmis, atsižvelgiant į aukštojo mokslo rinkoje esamą programų pasiūlą, darbo rinkos poreikius, aukštojo mokslo kaitos tendencijas bei prioritetus.

1. Studijų ir mokslo dermės užtikrinimas.

Ši kryptis plėtojama, stiprinant studijų ir mokslo veiklą, integruojant mokslo - taikomosios veiklos rezultatus į studijų turinį, darbo rinkos poreikius, bei aktyviau įtraukiant dėstytojus ir studentus į projektinę, konsultacinę ir ekspertinę veiklas. Tuo pat metu bus siekiama užtikrinti studijų rezultatų suderinamumą su studijų ir vertinimo metodais bei darbo rinkos poreikiais.

1. Strateginių ryšių su socialiniais (tame tarpe ir verslo) partneriais plėtojimas.

Siekiama panaudoti bendradarbiavimo dalyvių gebėjimus, tobulinant studijų ir mokslo procesus, kuriant naujas studijų programas, vykdant užsakomuosius tyrimus, rengiant bendras projektines paraiškas finansavimui gauti. Katedra pajėgi teikti kvalifikacijos tobulinimo galimybes bendrojo ugdymo mokyklų pedagogams, neformaliojo sportinio ugdymo institucijų treneriams.

1. Katedros darbuotojų kompetencijos plėtojimas ir gilinimas.

Siekiama užtikrinti dėstytojų, administracijos ir kitų ir darbuotojų kompetencijų atitikimą keliamiems reikalavimams nacionalinių ir tarptautinių tendencijų aukštojo mokslo kontekste. Ypatingas dėmesys bus skiriamas darbuotojų projektinio darbo įgūdžių stiprinimui (šiuo metu tai, bene, silpniausia katedros veiklos sritis).

Valdymo efektyvumo didinimas.
Siekiama efektyviau koordinuoti studijų programų akreditavimą, kūrimą, atnaujinimą, įgyvendinimą, priežiūrą, stebėti ir operatyviai reaguoti į darbo rinkos poreikius, paklausą stojančiųjų tarpe ir kitas tendencijas; įgyvendinti studijų programų struktūros optimizavimą atsisakant dubliuojančių modulių, juos stambinant; didinti programų atvirumą įtraukiant į jų kūrimą, vertinimą, įgyvendinimą socialinius partnerius; didinti studijų programų komitetų, dėstytojų, praktikų vadovų veiklos kokybę ir efektyvumą bei kompetenciją ir atsakomybę už studijų programų atitikimą aukščiausiems standartams.

Katedros dėstytojai aktyviai dalyvauja konferencijose ir moksliniame darbe, yra paskelbę apie 250 publikacijų vaikų ir paauglių fizinės ir psichinės brandos, sveikatos, sergamumo, moksleivių gyvenimo būdo, adaptacijos mokykloje, moksleivių nuovargio ir kitais klausimais.

Katedrai priklauso šie kabinetai:

Anatomijos ir sveikatos ugdymo (221 kab.),
Kineziterapijos salė-1 (223 kab.),
Kineziterapijos salė-2 (226 kab.),
Kineziologijos laboratorija (208 kab.)