Ekonomikos bakalauro studijų programa


 

Studijų forma ir trukmė (metais) – Nuolatinės (3,5), Ištęstinės (5)

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – Ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Studijų programos tikslas

Parengti organizacijoms aukštos kvalifikacijos ekonomistus, įgijusius naujausių ekonominių teorinių žinių bei praktinės analizės metodų suvokimą bei gebėjimą kompleksiškai juos taikyti identifikuojant, analizuojant, prognozuojant bei modeliuojant verslo subjektų ir ūkio institucijų ekonominę veiklą, naudojantis naujausiomis informacinėmis technologijomis. Ekonomikos bakalauro studijų programa vykdoma išskiriant dvi studijų šakas: finansai ir bankininkystė, buhalterinė apskaita.
 
 
Specializacijos:
 
Finansai ir bankininkystėStudentai vykdys finansų specialisto veiklas, susijusias su ūkio subjektų veiklos apskaitymu, apmokestinimu, finansinių išteklių analize ir valdymu, investavimu ir rizikos valdymu šalies bei užsienio rinkose, analizuos ir vertins bankų veiklą, pasirinks finansinius instrumentus, gebės vykdyti finansinius sandorius.
 
Apskaita – Studentai vykdys veiklas, susijusias su ūkio subjektų ūkinių operacijų sistema, gebės organizuoti ūkio subjekto apskaitos tarnybos darbą, formuoti apskaitos politiką, tvarkyti ūkio subjekto apskaitą, užtikrins finansinės informacijos patikimumą bei kontrolę, dirbs su taikomosiomis apskaitos ir kitomis programomis.
 
2011 m. Ekonomikos bakalauro studijų programa buvo vertinama tarptautinių ekspertų ir akredituota 6 metams.

 


Jungtinė Ekonomikos ir darnaus verslo bakalauro studijų programa


 
Studijų forma ir trukmė (metais) – Nuolatinės (3,5)
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
 
Studijų programos tikslas
 
Parengti specialistus, turinčius fundamentalių ekonomikos žinių ir suvokiančius darnaus verslo vystymo ekonominius, socialinius, aplinkosauginius principus, gebančius praktiškai pritaikyti žinias, susijusias su darnaus verslo organizavimu, ekonomine analize ir planavimu, rizikos valdymu bei efektyvios veiklos užtikrinimu. Studentai gauna dviejų šalių universitetų diplomą. Programa vykdoma kartu su Vroclavo (Lenkija) universitetu.
 
 
Jungtinė Ekonomikos ir darnaus verslo bakalauro studijų programa Studijų kokybės vertinimo centro 2013 m. akredituota 5 metams.

Ekonomikos magistrantūros studijų programa


 
Studijų forma ir trukmė (metais) – Nuolatinės (1,5), Ištęstinės (2)
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnisEkonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
 
Studijų programos tikslas 
 
Sudaryti sąlygas magistro kvalifikaciniam laipsniui įgyti, pagilinant pagrindinių universitetinių studijų teorines ir empirines ekonomikos mokslo krypties žinias ir išplečiant įgūdžius bei gebėjimus, būtinus asmens mokslinei ar profesinei karjerai įvairiose gilaus ekonominio išsilavinimo reikalaujančiose mokslinių tyrimų, pedagoginio, ekspertinio, konsultacinio ar kitokios profesinės veiklos darbo vietose.
 
 
2013 m. Ekonomikos magistrantūros studijų programa buvo vertinama tarptautinių ekspertų  ir akredituota 6 metams.

Finansų ir investicijų ekonomikos magistrantūros studijų programa


Studijų forma ir trukmė (metais) – Nuolatinės (1,5), Ištęstinės (2)
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnisEkonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
 
Studijų programos tikslas
 
Parengti aukštos kvalifikacijos finansų ir investicijų analitikus, gebančius integruoti modernias finansų ir ekonomikos mokslų žinias, būtinas analizuoti bei kompleksiškai vertinti finansų ir investicijų valdymo problemas bei modeliuoti jų sprendimo būdus ir generuoti originalias mokslines idėjas regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.
 

Finansų ir investicijų ekonomikos magistrantūros studijų programa Studijų kokybės vertinimo centro 2012 m. akredituota 5 metams.