Bendra informacija

Adresas: Vytauto g. 84-421, 76352 Šiauliai
Tel. (8 41) 595 825
Faks. (8 41) 595 809
El. paštas senatas@cr.su.lt

 

Senatas yra kolegialus Universiteto akademinių reikalų valdymo organas. Senato nutarimai privalomi visiems Universiteto darbuotojams ir studentams. Senatą sudaro 32 nariai. Senato kadencija - 5 metai. Senato nariais gali būti Universiteto akademinės bendruomenės nariai, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai ir pripažinti menininkai. 7 studentų atstovus į Senatą skiria studentų atstovybė. Į Senatą išrenkami ne mažiau kaip 7 profesoriaus ir vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas einantys asmenys. Rektorius yra Senato narys pagal pareigas.

Senato posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per semestrą. Neeilinis Senato posėdis šaukiamas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Senato narių.

Senatas atlieka šias funkcijas: svarsto Statutą ir jo pakeitimus, teikia siūlymus Tarybai; Statuto nustatyta tvarka šaukia universiteto akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems universiteto mokyklos veiklos klausimams aptarti; rektoriaus teikimu tvirtina ir 2/3 Senato narių balsų dauguma atšaukia prorektorius, fakultetų dekanus, katedrų vedėjus, institutų direktorius ir kitų Universiteto mokslo ir studijų padalinių vadovus; nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką; svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl universiteto vizijos ir misijos, strateginio veiklos plano; svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti rektoriaus pareigas; svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos; svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo, atsižvelgiant į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę; fakultetų tarybų siūlymu Senatas, atsižvelgdamas į asmens mokslinės, meninės, pedagoginės ir (ar) kitos visuomenei reikšmingos veiklos rezultatus, teikia profesoriaus ir docento pedagoginius vardus atitinkamas pareigas einantiems dėstytojams, taip pat Universiteto garbės vardus; tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama; svarsto ir tvirtina studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programas, meno programas ir teikia rektoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir visos universiteto struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir visos universiteto mokslo ir meno veiklos kokybę ir lygį, svarsto ir tvirtina kitus klausimus.

Senato nutarimai įforminami rektoriaus įsakymais, kurie skelbiami viešai.

Senato posėdžiai yra atviri.

Senato veiklą reglamentuoja Senato patvirtintas Senato reglamentas.