konf

konf

STUDENTŲ MOKSLINIŲ DARBŲ KONFERENCIJA

2018 m. gegužės 17 d., Šiauliai

                                                                                               

KONFERENCIJOS PROGRAMA

PLENARINIS POSĖDIS 13.00–13.40 (401 a.)

Moderatorė –dokt. Skaistė Kovienė

KONFERENCIJOS DALYVIŲ SVEIKINIMAS

 

Edukologijos katedros vedėja doc. dr. Erika Masiliauskienė

Muzikos pedagogikos ir vizualiųjų menų katedros studentų muzikinis sveikinimas

PRANEŠIMAI

Kristina Simanauskienė, studijų programa – Edukologija (specializacija – Švietimo vadyba), magistrantūra, II k.

Pranešimo tema: Ikimokyklinio ugdymo pedagogų vadybinio potencialo raiška ir vystymo strategijos

Mokslinė vadovė – prof. dr. Aušrinė Gumuliauskienė

Živilė Mizgerienė, studijų programa – Edukologija, magistrantūra, I k.

Pranešimo tema: ,,Visos dienos mokyklos“ modelio įgyvendinimo praktika, plėtojant kaimiškųjų rajonų mokiniųkokybiško ugdymo(si) galimybes: atvejo analizė. Tėvų poreikio tyrimas

Mokslinė vadovė – prof. dr. Aušrinė Gumuliauskienė

Elena Ignatovič, studijų programa – Specialioji pedagogika (specializacija – Logopedija), IV k.

Pranešimo tema: Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas. N gimnazijos atvejis

Mokslinė vadovė – doc. dr. Irena Kaffemanienė

DARBAS SEKCIJOSE                         13.45–15.45

BAIGIAMASIS POSĖDIS                   15.45–16.00 (401 a.)

                                                                                                        


I sekcija – 409 a.

PEDAGOGO VAIDMUO ŠIUOLAIKINIO UGDYMO(SI) PROCESE

Moderatoriai: doc. dr. Stanislovas Norkus, dokt. Aušra Kardašienė

Viktorija Konstanblackaitė, studijų programa – Specialioji pedagogika (specializacija – Logopedija), IV k.

Pranešimo tema: Logopedų profesinės kompetencijos ir jų plėtojimas

Mokslinė vadovė – lekt. dr. Daiva Kairienė

Viktorija Juodeikytė, studijų programa – Kūno kultūros ir sporto edukologija, magistrantūra, II k.

Pranešimo tema: Trenerio vaidmuo ugdant sportininko kūno vaizdinį

Mokslinis vadovas – lekt. dr. Andrius Norkus

Simas Garbenis, studijų programa – Kūno kultūros ir sporto edukologija, magistrantūra, II k.

Pranešimo tema: EMS treniruočių poveikis vidutinio amžiaus Lietuvos moterų sveikatai

Mokslinis vadovas – lekt. dr. Andrius Norkus

Audronė Ispiryan, studijų programa – Edukologija (specializacija – Švietimo vadyba), magistrantūra, II k.

Pranešimo tema: Bendrojo ugdymo mokyklos kultūros kaita diegiant inovacijas

Mokslinė vadovė – prof. dr. Aušrinė Gumuliauskienė

Deimantė Baškienė, studijų programa – Edukologija, (specializacija – Švietimo vadyba), magistrantūra, II k.

Pranešimo tema: Suaugusiųjų švietimo prieinamumas ir kaitos veiksniai (Panevėžio rajono atvejis)

Mokslinė vadovė – doc. dr. Erika Masiliauskienė

Sigita Jurkutė, studijų programa – Edukologija (specializacija – Šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga), IV k..

Pranešimo tema: Tarpinstitucinio bendradarbiavimo tobulinimas

Mokslinė vadovė – prof. dr. Aušrinė Gumuliauskienė

Monika Pažarauskienė, studijų programa – Edukologija (specializacija – Šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga), IV k..

Pranešimo tema: Bendruomeniškumo ugdymas Jėzuitų pradinėje mokykloje: pedagogų ir mokinių patirtys

Mokslinė vadovė – prof. dr. Aušrinė Gumuliauskienė

II sekcija – 115 a.

VAIKO SOCIALINĖ GEROVĖ ŠEIMOJE IR UGDYMO INSTITUCIJOSE

Moderatoriai: doc. dr. Asta Vaitkevičienė, dokt. Goda Stonkuvienė

Greta Šiaučiulytė, studijų programa – Kūno kultūros ir sporto edukologija, magistrantūra, II k.

Pranešimo tema: Judriųjų žaidimų reikšmė ugdant pradinių klasių mokinių socialinius įgūdžius

Mokslinis vadovas – lekt. dr. Andrius Norkus

Vaida Padgurskytė, studijų programa – Edukologija (specializacija – Šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga), IV k.

Pranešimo tema: Delinkventinio elgesio reiškiniai mokykloje

Mokslinė vadovė – prof. dr. Daiva Malinauskienė

Greta Pranckutė, studijų programa – Edukologija (specializacija – Šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga), IV k.

Pranešimo tema: Mokyklos nelankymo priežastys: mokinių nuomonė

Mokslinė vadovė – doc. dr. Nijolė Bražienė

Rasa Jasaitė, studijų programa – Specialioji pedagogika (specializacija – Logopedija), IV k.

Pranešimo tema: Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, perėjimas iš ikimokyklinės ugdymo įstaigos į mokyklą

Mokslinė vadovė – prof. dr. Stefanija Ališauskienė

Meda Bugenytė, studijų programa – Specialioji pedagogika (specializacija – Logopedija), IV k.

Pranešimo tema: Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, socialinio dalyvavimo galimybės pamokose ir popamokinio ugdymosi veiklose

Mokslinė vadovė – doc. dr. Irena Kaffemanienė

Kristina Urbutytė,studijų programa – Specialioji pedagogika (specializacija – Logopedija), IV k.

Pranešimo tema: Specialiųjų pedagogų ir pradinių klasių mokytojų bendradarbiavimas ugdant mokinius klasėje

Mokslinė vadovė – doc. dr. Irena Kaffemanienė

Eglė Fridrikaitė, studijų programa – Edukologija, II k.

Pranešimo tema: Šeimos vaidmuo skatinant paauglių patirtinį mokymąsi laisvalaikiu

Mokslinė vadovė – lekt. dr. Jurgita Lenkauskaitė

Viktorija Vašurina,studijų programa – Specialioji pedagogika (specializacija – Logopedija), IV k.

Pranešimo tema: Pradinių klasių mokinių rašomosios kalbos gebėjimai dvikalbystės atveju

Mokslinė vadovė – dokt. Rita Kantanavičiūtė

 

III sekcija – 401 a.

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ASMENŲ UGDYMO IŠŠŪKIAI IR AKTUALIJOS

Moderatoriai: lekt. dr. Laima Tomėnienė, asist. JovitaStuknytė-Rupšienė

Gerda Strelčiūnaitė, studijų programa –Specialioji pedagogika (specializacija – Logopedija), IV k.

Pranešimo tema: Mokytojų patirtis, ugdant mokinių, turinčių Dauno sindromą, bendravimo įgūdžius

Mokslinė vadovė – doc. dr. Irena Kaffemanienė

Simona Lukošiūnaitė, studijų programa – Specialioji pedagogika (specializacija – Logopedija), IV k.

Pranešimo tema: Asmenų turinčių intelekto sutrikimą saviraiška meninėje veikloje

Mokslinis vadovas – lekt. Egidijus Elijošius

Raimonda Veršinskaitė, studijų programa – Specialioji pedagogika (specializacija – Logopedija), IV k.

Pranešimo tema: Kaip pedagogai ir specialistai supranta tėvų, auginančių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, vaidmenis

Mokslinė vadovė – prof. dr. Stefanija Ališauskienė

Rūta Irkinaitė, studijų programa – Specialioji pedagogika (specializacija – Logopedija), IV k.

Pranešimo tema: Tėvų į(si)traukimo į vaiko ugdymo(si) procesą plėtotė ikimokykliniame amžiuje

Mokslinė vadovė – lekt. dr. Laima Tomėnienė

Berta Balčiūnaitė, studijų programa – Specialioji pedagogika (specializacija – Logopedija), IV k.

Pranešimo tema: Priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pažinimo kompetencijų ugdymas Mokslinė vadovė – lekt. dr. Laima Tomėnienė

Gintarė Burbulaitė, studijų programa – Specialioji pedagogika (specializacija – Logopedija), IV k.

Pranešimo tema: Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, gyvenimiškų įgūdžių ugdymas matematikos pamokose

Mokslinė vadovė – lekt. dr. Laima Tomėnienė

Rūta Mačiūnaitė, studijų programa – Specialioji pedagogika (specializacija – Logopedija), IV k.

Pranešimo tema: Informacinių komunikacinių technologijų taikymo galimybės ugdant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, matematinius gebėjimus

Mokslinė vadovė – lekt. dr. Laima Tomėnienė

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS

     Pirmininkė: dokt. Skaistė Kovienė, Edukologijos katedros lektorė

           Nariai: Goda Stonkuvienė, Edukologijos katedros doktorantė

                         Aušra Kardašienė, Muzikos pedagogikos ir vizualiųjų menų katedros doktorantė

dr. Asta Vaitkevičienė, Socialinės gerovės studijų ir kūno kultūros katedros docentė                                                          

dr. Stanislovas Norkus, Socialinės gerovės studijų ir kūno kultūros katedros docentas

dr. Laima Tomėnienė, Specialiosios pedagogikos katedros lektorė

Jovita Stuknytė-Rupšienė, Specialiosios pedagogikos katedros asistentė

Jurgita Beneševičienė, Specialiosios pedagogikos katedros laborantė