TURINYS

Jurgis Dieliautas
Pratarmė
5
   
Straipsniai  
   
Gintautas Mažeikis
Gimtis ir susvetimėjimas
Nature and Alienation

7
26
Kęstutis Šerpetis
Kūrybos susvetimėjimas androginizavimas: homomorfinės subincizijos transkripcija
Androgynisation of Alienation of Creativity: Transcription of Homomorphic Subincisions

27
48
Jūratė Mackevičiūtė
Natūralios gamtos kaip „Kito“ vertėjas idėja ekofilosofijoje
Idea of Value of Wild Nature as „Something Else“ in Ecophilosophy

49
58
Jurgis Dieliautas
Svetimas Svetimumas
Alien Strangeness

59
81
Aneta Rostovskytė
Susvetimėjimo sąvokos aktualumas Karlo Marxo ir Georgo Wilhelmo Friedricho Hegelio socialinėje teorijoje
The Relevance of Alienation Concept in Social Theory of Karl Marx and Georg Wilhelm Friedrich Hegel

82
90
Asta Jurevičiūtė
Visuomenės simbolių sistemų socialinio struktūravimo ir hierarchizacijos išraiškos
Expressions of Social Structuring and Hierarchization of Symbolic Systems of Society
91
98
Jonas Nekrašius
Susvetimėjimas ir nepilnamečių nusikalstamumo problema: antropologiniai ir kriminologiniai aspektai
Alienation and the Problem of Juvenile Delinquency: Aspects of Antropology and Criminology
99
106
Remigijus Venckus
Susvetimėjimo strategijos kino imersijos projekte
Alienation Strategies in the Immersion Project of Cinematography

107
119
Aidanas Barzdelis
Susvetimėjęs identitetas: Rusijos identiteto formavimosi metamorfozės
Alienated Identity: Metamorphoses of Formation of Identity of Russia

120
133
   
Recenzijos  
   
Kęstutis Šerpetis
Kaip suprasti politines medijas?
134
Modestas Grigaliūnas
Susvetimėjimo aspektas propagandos ir kontropagandos procesuose: naująją Gintauto Mažeikio monografiją pristatant
140
Vigmantas Butkus
Šiaulietiškos rizomos labirintai, arba truputį pakeliui su Alphonso Lingiu
147
Gintaras Lazdynas
Antanas Baranauskas: tarp teksto ir gyvenimo
156