Pagrindinis NVTA veiklos tikslas – sutelkti Lietuvos mokslininkus ir tyrėjus vaikystės fenomenų tyrimų krypties sustiprinimui, mokslo rezultatų sklaidai visuomenėje.

Nacionalinė vaikystės tyrėjų asociacija siekia:

  • inicijuoti tarpdisciplininius vaikystės fenomenų tyrimus kintančiuose socialiniuose kontekstuose;
  • kurti, adaptuoti ir taikyti naujas metodologijas vaikystės fenomenų tyrimams;
  • rengti vaikystės tyrimais pagrįstas metodines priemones ir rekomendacijas;
  • bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio šalių nevyriausybinėmis ir vyriausybinėmis organizacijomis;
  • inicijuoti tyrimais grįstos vaikų politikos formavimą;
  • organizuoti nacionalinio ir tarptautinio lygmens mokslines-praktines konferencijas, simpoziumus, diskusijas, seminarus;
  • vykdyti vaikystės tyrimų rezultatų ir vaiko teisių sampratos sklaidą visuomenėje;
  • leisti vienkartinius ir periodinius leidinius vaikystės tyrimų pagrindu bei juos platinti;
  • teikti konsultacijas, vykdyti ekspertinę veiklą.

 

NVTA jungia skirtingų mokslo sričių atstovus (edukologijos, psichologijos, kultūrologijos, sociologijos, biomedicinos ir kt.), kurių mokslinių interesų sritis yra susijusi su vaikystės problemomis. Asociacijos veikloje dalyvauja mokslininkai iš įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų: Vilniaus pedagoginio universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Šiaulių universiteto, Panevėžio kolegijos. Dauguma jų tiria įvairias socialines, pedagogines vaikystės problemas: ugdymo, globos, rūpybos, socialinės apsaugos, nelaimingų atsitikimų prevencijos ir kt. srityse.

Vadovė prof. habil. dr. A. Juodaitytė tel. nr. 841 595746 el. paštas etmc@cr.su.lt