alt

alt

2011-2013 m. Šiaulių universitetas kartu su partneriais Gruzdžių vaikų socializacijos centru, Kauno vaikų socializacijos centru, Vaikų socializacijos centru „Širvėna“,Vėliučionių vaikų socializacijos centru, Vilniaus vaikų socializacijos centru, Kauno vaikų socializacijos centru „Saulutė“ įgyvendino projektą ­„Vaikų socializacijos centrų pedagogų bei kito personalo kompetencijų ugdymas ir ugdytinių elgesio korekcija (SOCPEDKOM)”, remtą Europos socialinio fondo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonės „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“.

Projektas truko 24 mėnesius.

Įgyvendinus projektą pasiekti šie rezultatai:

 • Sukurtas prevencinis ir intervencinis modelis (vaikams) ir metodika (mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams). Pagal neformaliojo švietimo programą mokėsi 91 socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmuo.
 • Išleista mokslo studija Rima Bakutytė, Renata Geležinienė, Aušrinė Gumuliauskienė, Adolfas Juodraitis, Margarita Jurevičienė, Odeta Šapelytė „Socializacijos centro veiklos modeliavimas: ugdytinių resocializacijos procesų valdymas”.
 • Parengtos ir įgyvendintos kvalifikacijos tobulinimo programos:
  • „Mokytojų, auklėtojų ir švietimo pagalbos specialistų didaktinės kompetencijos plėtojimas”;
  • „Mokytojų, auklėtojų ir švietimo pagalbos specialistų bendrųjų ugdymo ir funkcinių kompetencijų ugdymas ir plėtojimas”.
 • Kompetenciją plėtojo 115 mokytojų ir 24 švietimo pagalbos specialistai.
 • Įkurtas metodinis centras.

 

Metodinis konsultacinis centras

Psichologinės, socialinės, pedagoginės konsultacijos

KONSULTANTAS Darbo laikas KONSULTAVIMO SRITYS
Dr. Adolfas Juodraitis
Tel. nr. 867029672
Pirmadienis 9.00–14.00 Penktadienis 9.00–14.00
 • Asmenybės raidą lemiančių veiksnių dinamika
 • Deviantinio elgesio psichologija
Dr. Edita Musneckienė
Tel. nr. 868757248
Pirmadienis, trečiadienis, penktadienis 10.00–12.00 Antradienis, ketvirtadienis 9.00–11.00
 • Socioedukacinės veiklos turinys:
 • Laisvalaikis ir užimtumas;
 • Pedagogų kvalifikacijos tubulinimo galimybės
Dr. Kristina Rūdytė
Tel. nr. 867029472
Pirmadienis, ketvirtadienis, penktadienis 12.00–14.00 Antradienis, trečiadienis 14.00–16.00
 • Neformaliojo vaikų švietimo ir užimtumo organizavimas: neformaliojo švietimo, užimtumo ir socialinio ugdymo derinimo galimybės.
 • Vaiko ir jo poreikių pažinimo metodai: vaiko kaip besimokančio asmens pažinimas (mokymosi stiliai, mokymosi strategijos)
Dr. Darius Gerulaitis
Tel. nr. 865041507
Pirmadienis, antradienis, penktadienis 8.00–10.00 Ketvirtadienis 9.00–13.00
 • Individualus planavimas sprendžiant socioedukacines problemas
 • Socialinės integracijos monitoringo (sistemos) kūrimas
 
El. paštas: centras.tsi@tsi.su.lt., tsi.centras@tsi.su.lt.
Adresas: Stoties g. 11, Šiauliai