Šio Inter-studia humanitatis numerio sudarytojas Vigmantas Butkus

TURINYS

Gintautas Mažeikis Pratarmė 5
   
ANTROPOLOGINIAI / ETNOLOGINIAI IR SOCIOLOGINIAI TYRIMAI  
Gintautas Mažeikis Nuolatinis etikos virtimas gyvenimo būdu 8
  Permenent Transformation of Ethics into Forms of Living 22
Sigita Kraniauskienė Nepriklausomybės idėjalietuvių autobiografijose 24
  Idea of Independence in the Autobiographies of the Lithuanians 38
Dalia Senvaitytė Kultūrinių sindromų kaita Lietuvoje 39
  Change of Cultural Syndromes in Lithuania 47
Rūta Stankuvienė Kryžių kalnas: vertybių divergencijos 48
  The Hill of Crosses: the Divergences of Values 54
Vytenis Rimkus Liaudies menas: stabilumas ir raida 55
  Folk Art: Stability and Development 61
Aušra Kavaliauskienė Lietuvininkų nuotakos vainikėlio kitimas papročių ir dainų kontekste 62
  The Shift of Lietuvininkai Bride’s Rue Wreath Ritual in the Context of Folk Customs and Folk Songs 74
     
VERTYBIŠKUMO TRANSFORMACIJOS KULTŪROLOGINIUOSE HORIZONTUOSE  
Dangiras Mačiulis Kuomet tautiškumas tampa vertybe: žvilgsnis į tarpukario Lietuvos kultūrą 76
  When Nationalism Becomes a Value: a Glance at Lithuanian Culture in the Interwar Period 85
Dalia Kuizinienė Tapatybių kaita ir vertybiškumo kriterijai lietuvių egzilio kultūroje 86
  Identity Change and Value Criteria in the Lithuanian Exile Culture 91
Ramutis Karmalavičius Ne vertybių transformacija, o etnovidutinumo piurė (probleminis publicistinisekspromtas dėl lituanocentristinės šikpuodystės Lietuvoje) 93
  It is not a Non-Value Transformation, but Rather a Puree of Ethnic Mediocrity (A Problematic Publicist Impromptu due to Lithuaniancentric Shitting–Potness in Lithuania) 109
Kęstutis Šerpetis Archetipų ir kenotipųsankirta Lietuvos kultūriniame mentalitete 111
  An Intersection of Archetypes and Kenotypes in Lithuanian Cultural Intellect 126
Nijolė Feldmanaitė Lietuvos vaizdas vokiečių periodinėje spaudoje: Frakfurto knygų mugės įtaka 127
  Vorstellungsbilder von Litauen in der deutschen Presse als Folge der Frankfurter Buchmesse 138
     
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR JOS REFLEKSIJŲ TRANSFORMACIJOS  
Bronius Prėskienis Vertybių devalvacijų irsumaiščių metas: būtinybė ar mada? 139
  The Age of Devaluation and Vanity of Values: Necessity or Fashion? 148
Vigmantas Butkus Kraštotyra lietuvių literatūrojeir jos recepcijoje: erdvės aspektas 149
  Regional Studies in Lithuanian Literature and its Reception: the Aspect of Space 160
Jurgis Dieliautas Moralinio kūno problemalietuvių literatūros transformacijos procese 161
  The Problem of the Moral Body in the Process of Lithuanian Literary Transformation 171
Indrė Žakevičienė Bjaurumo estetika – streso įveikimo būdas? 172
  Aesthetics of Ugliness as the Way of Coping with Stress? 179
Jolita Lukšytė Šiuolaikinio moterų romanolietuviškos transformacijos 180
  Lithuanian Transformations of a Contemporary Feministic Novel 188
Džiuljeta Maskuliūnienė, Agnė Bičkutė Kelionėkaip vertybė XIX a. lietuvių didaktinėje prozoje 190
  A Journey as a Value in the Lithuanian Didactic Prose of the 19th Century 198
     
RELIGIJOS REFLEKSIJOS  
Dalia Jakaitė Vertybinis autoriteto ir mokytojo prasmių laukas 200
  The Semantic Field of the Values of Authority and Teacher 213
Gražvydas Pavalkis Religingumas šiuolaikiniamekontekste: individualizmas ir cinizmas 215
  Religiousness in a Contemporary Context: Individualism and Cynicism 219