2004 m. rugsėjo 24 d. Šiaulių dailės galerijoje buvo surengta šeštoji tarptautinė dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos konferencija „Meno pasaulis: uždaras sociumas ar neribotos galimybės?“ Antrame ŠU „Inter-studija Humanitatis“ leidinyje spausdinama šios konferencijos medžiaga.

Šio Inter-studia humanitatis numerio sudarytojas Virginijus Kinčinaitis

TURINYS

Skaidra Trilupaitytė Pratarmė 5
Skaidra Trilupaitytė „Neinstitucinė veikla“ instituciškai…ir institucija kaip neformali veikla 7
  When Non-Institutional Activity Gets Institutionalized... and Institution as Informal Activity 12
Dalia Navikaitė Superekstramotografoultrahermetiškumas 14
  Superextramotographoltrahermetics 22
Viktoras Liutkus Pakankamai geri menininkai. Šiauliai – Vilnius – Niujorkas 23
  Almost Decent Artists. Šiauliai – Vilnius – New York 33
Julija Fomina Šiuolaikinio meno fabrikas: įsivaizduojama monopolijos grėsmė 34
  The Factory of Modern Art: the Danger of Visionary Monopoly 39
Daiva Citvarienė Šiuolaikinio meno kontekstai – naujiiššūkiai XXI amžiuje 41
  The Contexts of Modern Art – New Challenges in the 21st Century 49
Austėja Čepauskaitė Lietuvos dailės kritika: bandymas išlikti (Nutylėtos, nepopuliarios temos:šiuolaikinio konformizmo ribos) 51
  Lithuanian Art Critics: An Attempt to Survive (Suppresed, Unpopular Topics: The Boundaries of Modern Conformism) 58
Rūta Bagdanavičiūtė Estetinė laisvė ir socialinės ribospostmodernistiniame kontekste 59
  Aesthetical Freedom and Social Margins in Post-modern Context 82
Salomėja Jastrumskytė Pasienis. Suma prieš variacijasir marginalijas 83
  Frontier Zone. The Quantum Versus Variations and Animadversions 90
Ramutė Rachlevičiūtė Parodos, megaparodos,antiparodos ir blockbusteriai 91
  Exhibitions, Megaexhibitions, Antiexhibitions and the Blockbusters 97
Gintautas Mažeikis Nereferuojanti meninė kritika: nuo kontrpropagandos iki fantazijos kūno 98
  Art Criticism Without Abstracting: From Counterpropaganda to the Body of Fantasy 122
Virginijus Kinčinaitis Sisteminis meno pasauliouždarumas /Niklas’o Luhmann’o versija/ 124
  The Systematic Insularityof World Art /The Version of Niklas Luhmann/ 126
Dalia Staponkutė Globalizacija ir kultūros vertimas 127
  Globalisation and Translation of Culture 133