TURINYS


Vigmantas Butkus
Pratarmė
5
   
S t r a i p s n i a i  
Literatūros skaitymo kryptys ir modeliai  
   
Aušra Jurgutienė
Georges’o Poulet skaitymo fenomenologija
Phenomenology of reading by Georges Poulet

7
22
   
Ramutė Dragenytė
Literatūros istorijos raida ir modeliai
Development and Models of Literary History
23
44
   
Literatūros istorija: artimesnioji  
   
Gintautas Mažeikis
Išlaisvinantis paribių sąmoningumas Jurgos Ivanauskaitės ir Ričardo Gavelio romanuose
Liberative liminal consciousness in the novels by jurga ivanauskaitė and ričardas gavelis
45
66
   
Mindaugas Grigaitis
Jurgio Kunčino Glisono kilpa: pasaka apie troškiniu virtusį romaną
“Glison’s Loop” by Jurgis Kunčinas: Tale about Novel which turned into Slumgullion

67
89
   
Ramūnas Čičelis
Žemė – žmogaus „tęsinys“ (Justino Marcinkevičiaus Vienintelė žemė ir Jono Meko „Tarp ramumos ir vėjo“)
Environment as Ex­tension of Human (“Vienintelė žemė” by Justinas Marcinkevičius and “Tarp ramumos ir vėjo” by Jonas Mekas)
90
100
   
Jurgita Ratkevičienė
Jono Avyžiaus romanų recepcija skirtingų ideologijų kontekste
Reception of Novels by Jonas Avyžius in Different Ideological Contexts

101
115
   
Literatūros istorija: tolimesnioji  
   
Alma Lapinskienė
Tarpukario Vilniaus lietuvių ir baltarusių proza: paveldėtasis kūrėjo rūpestis
Lithuanian and Belorussian Prose in the Interwar Vilnius: the Inherited Concern of the Creator

117
124
   
Gintaras Lazdynas
Kultūrinės įtakos pėdsakai Anykščių šilelyje
Traces of cultural influence in the “Anykščiai grove”


125
144
   
Ramūnas Šilis
Kūno fenomenas Ivano Gončiarovo prozoje
Phenomenon of Body in Prose by Ivan Goncharov

145
158
   
Literatūra religijos link  
   
Juldita Nagliuvienė
Meno kūrinio gimimas iš „rusiškos dvasios“.Rainerio Marios Rilke’s Valandų knygos pirmoji dalis „Apie vienuolišką gyvenimą“: tarp formos ir pro-formos
Die Geburt des Kunstwerkes aus dem “russischen Geiste”. Der erste Teil von Rainer Maria Rilkes Stundenbuch “Von mönchischem Leben”: zwischen einer Form und Ur-Form

159
181
   
   
Dalia Jakaitė
Krikščioniškos mistikos tradicija Antano Vaičiulaičio prozoje
Tradition of Christian Mysticism in Prose by Antanas Vaičiulaitis

183
197
   
Dainius Sobeckis
Kairos ir chronos laikas Leonardo Andriekaus poezijoje
Kairos and Chronos Time in Poetry by Leonardas Andriekus

198
210
   
R e c e n z i j o s  
   
Nerijus Brazauskas
Kalbėjimo menas, arba trys recenzento teiginiai (Viktorija Daujotytė, Kalba ir jos menas. Filologiniai tyrimai ir patyrimai)
211
   
Vytautas Bikulčius
XX amžiaus lietuvių modernistinio romano pjūvis (Nerijus Brazauskas, XX a. lietuvių modernistinis romanas: raidos ir poetikos linkmės)
221
   
Vigmantas Butkus
Demitologizuoti Pilėnus (Darius Baronas, Dangiras Mačiulis, Pilėnai ir Margiris: istorija ir legenda)