Ekonomika ir darnus verslas *

Jungtinė studijų programa su Vroclavo (Lenkija) universitetu

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės (3,5 m., studijos vykdomos anglų kalba. Dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu, dalis – Vroclavo universitete). (Studijuojami dalykai)

Kvalifikacinis laipsnis
Jungtinis (išduodamas dviejų aukštųjų mokyklų diplomas) ekonomikos bakalauro laipsnis

Konkursinio balo sandara
0,4 Matematika
0,2 Istorija
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra
 
Metinė studijų kaina
1271 Eur
 
* Planuojama formuoti 2 studentų grupes: vieną – Šiaulių universitete, antrą – Vilniuje.

Ekonomikos ir darnaus verslo studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos ekonomikos specialistus, turinčius fundamentaliųjų ekonomikos žinių ir išmanančius darnaus verslo principus, gebančius praktiškai taikyti žinias, susijusias su darnaus verslo organizavimu, ekonomine analize ir planavimu, rizikos valdymu bei efektyvios veiklos užtikrinimu.
 

Baigęs pasirinktą studijų programą, žinosi, kaip su ribotais ištekliais patenkinti kuo daugiau poreikių, išmanysi darnaus verslo principus, gebėsi vertinti ir planuoti įmonės finansus, analizuoti tiek įmonių, tiek šalių ekonominę situaciją ir numatyti, kas gali įvykti ateityje, konsultuoti darnaus verslo organizavimo, ekonominės analizės ir planavimo, rizikos valdymo bei efektyvios veiklos užtikrinimo klausimais. Galėsi dirbti ekonomistu, finansininku, konsultantu ar specialistu (įmonių ar valstybės valdymo institucijų darnaus verslo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais), analitiku, padalinio ar skyriaus vadovu, projektų vadovu, įmonės vadovu.

Karje­ros galimybės. Regiono, šalies ir tarptautinėse smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėse, kuriančiose socialinę, aplinkosauginę ir ekonominę vertę.

Ekonomi­kos ir darnaus verslo ba­ka­lau­rai ga­li tęsti stu­di­jas ekonomi­kos ar ki­tos stu­di­jų krypties ma­gistrantū­roje.

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais.

Kitos Socialinių, humanitarinių  mokslų ir menų fakulteto studijų programos:

Grįžti