Dailė

   
Specializacija
Grafika
 
Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (4 m.).
 
Kvalifikacinis laipsnis
Dailės bakalauro laipsnis
 
0,7 Stojamasis egzaminas*
0,1 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Privalomas stojamasis egzaminas. (Daugiau informacijos)

* Stojamojo egzamino struktūra detalizuojama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt.


Metinė studijų kaina
3256 Eur

Progra­mos pa­skirtis – išugdyti kū­rybingus, sa­va­rankiškai mąstančius dai­li­ninkus, gebančius profesiona­liai nau­dotis įvai­riomis meni­nės raiškos ga­li­mybėmis, mokančius dirbti tra­dici­nėmis ir nau­jomis technologi­jomis.

Derindamas kūrybinę laisvę su profesionalumu, gebėsi savarankiškai suvokti, interpretuoti ir kritiškai vertinti naujausias meno tendencijas, profesionaliai panaudoti praktinius įgūdžius ir savarankiškai kurti meno kūrinius įvairiomis grafikos technikomis. Studijuojami dailės krypties dalykai (tapyba, kompozicija, piešimas, meno istorija, autoriaus teisės ir kultūros politika, taikomoji fotografija ir kt.), grafikos specializacijos dalykai (grafika, taikomoji ir kompiuterinė grafika, estampo kompozicija, rašto menas ir kaligrafija, knygos menas, vizualinės technologijos, virtualus internetinis projektas ir kt.), atliekant praktikas pasirengiama dailininko veiklai.

Karje­ros galimybės.
Baigusieji šią studijų programą gali dirbti kūrybinį dar­bą spausdintinės ir elektroninės leidybos sri­ty­se, muz­iejuose, meno galerijose, vizualinės rek­la­mos srityje, dalyvauti meno pro­jektuose, organizuoti ir kurti privatų verslą.
 
Absolventai ga­lės stu­di­juoti meno stu­di­jų krypčių ma­gistrantū­ros stu­di­jų progra­mose.

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais.
     
         
         
         
         
 
Kitos Socialinių, humanitarinių  mokslų ir menų fakulteto studijų programos:

 
Grįžti