Viešasis administravimas

 
Specializacijos*
Strateginis valdymas, Viešojo valdymo teisė
 
Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (3,5 m.), ištęstinė (5 m.). Dalis programos vykdoma mišriu nuotoliniu būdu. (Studijuojami dalykai)

Kvalifikacinis laipsnis
Viešojo administravimo bakalauro laipsnis

Konkursinio balo sandara
0,4 Istorija
0,2 Matematika arba informacinės technologijos
0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Metinė studijų kaina
Nuolatinės – 1271 Eur, ištęstinės –847 Eur

Viešojo admi­nistra­vi­mo stu­di­jų progra­mos tikslas
– rengti viešojo admi­nistra­vi­mo specia­listus, ku­rie, remda­miesi valstybės valdymo ir admi­nistra­vi­mo mokslų teori­jomis, demokra­ti­nėmis vertybėmis, nau­doda­miesi inova­tyviomis informa­ci­nėmis ir komu­ni­ka­ci­nėmis technologi­jomis, geba tirti viešojo admi­nistra­vi­mo sistemų formavi­mą ir veikimą, įgyvendinti viešojo admi­nistra­vi­mo veiklas, t. y. ini­ci­juoti ir pri­imti sprendi­mus, kontroliuoti įsta­tymų ir admi­nistra­ci­nių sprendi­mų įgyvendi­ni­mą, admi­nistruoti viešojo admi­nistra­vi­mo subjektus ir viešųjų pa­slau­gų tei­ki­mą.
 
Tapsi viešojo administravimo sistemos specialistu, gebėsi inicijuoti ir priimti administracinius sprendimus, kontroliuoti įstatymų ir sprendimų įgyvendinimą bei viešųjų paslaugų teikimą, gebėsi rengti teisės dokumentus ir vadovautis teisės normomis darbe. Strateginio valdymo specializacija suteiks kompetencijų, būtinų organizacijos strateginei vizijai, strateginei plėtrai kurti, projektinei veiklai vadovauti. Viešojo valdymo teisės specializacija suteiks teisės žinių apie valstybės tarnybos reglamentavimą, viešuosius pirkimus, tarptautinių santykių ir ES teisės principus viešajame sektoriuje.


Karje­ros galimybės. Dirbsi vadybinį ar administracinį darbą valstybės valdymo ir administravimo institucijose (ministerijose, departamentuose, savivaldybių administracijose, mokesčių administravimo, teisėsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo įstaigose ir kt.), privačiose bei pelno nesiekiančiose organizacijose.

Baigus programą galima tęsti studijas viešojo administravimo ar kitos studijų krypties magistrantūroje.

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais.

 
 
 
 

Kitos Socialinių, humanitarinių  mokslų ir menų fakulteto studijų programos:

 

Grįžti