2015, Nr. 2(37)

TURINYS/CONTENTS

I. Makroekonomi nių procesų tyrimai 5
   
Lina Garšvienė
Valstybės išlaidų ir jų struktūros įtaka Lietuvos ekonomikai
The Impact of Government Expenditure and its Structure on Lithuania's Economy

6
21
   
Daiva Beržinskienė-Juozainienė, Justina Gelumbickienė
Lietuvos mokesčių sistemos kompleksinis vertinimas
Comprehensive Assessment of the Lithuanian Taxation System

23
37
   
Kristina Matuzevičiūtė, Agnė Vaitiekūnaitė, Mindaugas Butkus
Europos Sąjungos šalių konkurencingumo ir jį lemiančių veiksnių vertinimas
Assessment of National Competitiveness of European Union Countries and Determing Factors

38
52
   
Vidas Lekavičius, Arvydas Galinis
Energetikos raidos ekonominės implikacijos
Economic Implications of Energy Development

54
62
   
II. Finansinių sprendimų tyrimai 63
   
Jūratė Marcišauskienė, Vilma Balinskienė, Margarita Vilimė
Investicinio portfelio formavimo modelių tyrimų apžvalga ir taikymo galimybės
The Review of the Research on Investment Portfolio Construction Models and their Application Opportunities

64
71
   
Марина Карпицкая, Юлия Крупенко
Роль оценки конкурентоспособности перестраховочных организаций в формировании эффективного финансового менеджмента
The Role of Competitiveness Assessment of Reinsurance Companies in the Formation of Effective Financial Management

73
82
   

III. Ekosistemos ir kultūrinių ištekli ų tyrimai

85
   
Vida Motiekaitytė, Zenonas Venckus
Laukinių vaistinių augalų naudojimo ir apsaugos teisinis reglamentavimas Lietuvoje
Legal Regulation of the Exploitation and Protection of Wild Medicinal Plant Resources of Lithuania

86
94
   
Živilė Gedminaitė-Raudonė, Šarūnas Eirošius
Unikalių kultūrinių išteklių vertinimas Lietuvos regionuose
Assessment of Lithuania's Unique Regional Resources

95
106
   
IV. Procesų valdymo tyrimai 109
   
Agnius Karčiauskas
Inovacijų ir technologijų vystymo valdymas informacijos pertekliaus sąlygomis: „Aukštųjų technologijų plėtros 2011–2013 programos" paraiškų atrankos atvejis
Innovations and Technology Development Management Under the Conditions of Information Overload


110
119
   

V. Viešojo sektoriaus aktualijos

121
   

Aušra Žukauskaitė, Irena Luobikienė
Prekybos žmonėmis aukų reintegracijos į visuomenę problemiškumas: nevyriausybinių organizacijų darbuotojų požiūris
Problems Related to Trafficking Victims' Reintegration into Society


122
129
   

 

 
Apie autorius / about authors 131
   
Reikalavimai mokslo darbams , publikuojamiems leidinyje Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 134
   

REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC PAPERS TO BE PUBLISHED IN ECONOMICS AND MANAGEMENT: CURRENT ISSUES AND PERSPECTIVES JOURNAL


137