2015, Nr.2 (44)

 TURINYS / CONTENTS

SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES   
   
Aida Barkauskaitė, Antanas Šimkus
Valstybės skolos rodiklių ir skolos įtakos ekonomikai tyrimas Lietuvoje
Research into Public Debt Indicators and Debt Effects on Lithuania's Economy
 6
12
   
Aida Barkauskaitė, Vaida Eglinskaitė
Ekonominių ciklų ypatumai ir analizė Lietuvoje
The Characteristics and Analysis of the Economic Cycle in Lithuania
14
20
   
Tadas Gulbinas
Research into the Experiences of Physical Activity of Female Students, Enrolled in Vocational Education
Profesinės mokyklos merginų fizinio aktyvumo tyrimas patirties aspektu
22
28
   
Edita Jezerskytė, Andra Stasiulaitienė
Socialinių darbuotojų patirtis teikiant paslaugas tėvams, turintiems negalių ir auginantiems vaikus, neturinčius negalių
Experiences of Social Workers Working With Disabled Parents Who Raise Healthy Children
29
36
   
Lina Milaševičienė, Nijolė Bražienė
Šeštokų žodyno plėtimo frazeologizmais problemos
Vocabulary Enrichment of Form Six Students: Idiomatic Expressions
37
48
   
 Rasa Poškienė, Ramutė Gaučaitė
Neformalios edukacinės veiklos raiškos miesto parke prielaidos: Kuršėnų miesto atvejis
Non-Formal Education Activities in a Town Park: The Case of Kuršėnai Park
49
56
   
Viktorija Skvarciany, Lilita Olechnovič
Investicijų į įmonės veiklos rizikos valdymą vertinimas
The Assessment of Investment into Risk Management of a Company
57
64
   
Lina Sveklaitė, Andrius Stasiukynas
Sumanios visuomenės bruožai viešojo valdymo modernizavimo kontekste
The Characteristics of Smart Society in the Context of Public Governance Modernization
65
73
   
HUMANITARINIAI MOKSLAI / HUMANITIES  
   
Monika Meilutytė
Prasmės (de)konstravimas per aktoriaus ir veikėjo (re)prezentaciją Gintaro Varno režisūroje
Meaning (De)Construction Through the (Re)Presentation of an Actor and Character in Gintaras Varnasʼ Staging
76
83
   

 Jana Pecníková, Anna Slatinská, Genovaitė Kačiuškienė
Umberto Eco's Reflections on Morality in the Context of Cultural Identity
Umberto Eco moraliniai pamąstymai kultūrinio identiteto kontekste

84
88
   

 Rimutė Zablockytė, Genovaitė Kačiuškienė
Jaunosios kartos pietų ir šiaurės žemaičių kalbinės nuostatos: lyginamoji analizė lyties aspektu
Attitudes Towards the Southern and Northern Samogitian Subdialects of the Young Generation: Gender Based Comparative Study

89
92
   
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI / TECHNOLOGICAL SCIENCES  
   
Gražvydas Lukša, Mantas Stonkus, Raimondas Šniuolis
Plieno ciklinio nestabilumo įvertinimas esant mažacikliam deformavimui
Evaluation of Cyclic Instability for Steel at Low Cycle Straining
96
100
   
FIZINIAI MOKSLAI / PHYSICAL SCIENCES  
   
Virginija Garbaliauskienė
On the Generalizations of Universality Theorem for L-Functions of Elliptic Curves
Elipsinių kreivių L funkcijų universalumo teoremos apibendrinimai
102
104
   
Vaidotas Kanišauskas, Lydija Dronova-Platbarzdė
Asimptotinis dviejų paprastųjų hipotezių atskyrimas naudojant tolygiai galingiausią kriterijų
Asymptotical Separation of Two Simple Hypotesess Using the Most Powerful Criteria
105
108
   
Vaidotas Kanišauskas, Auksė Petrauskytė, Dovilė Petrauskytė-Caronkienė
Daugiavariančio išplėstinio atstatymo proceso didžiųjų skaičių dėsnis
The Limit Theories of Multivariate Extended Renewal Process
110
114
   
Ieva Žalytė, Roma Kačinskaitė
Periodinės Hurvico dzeta funkcijos reikšmių pasiskirstymas su svoriu
Discrete Value Distribution with Weight for the Periodic Hurwitz Zeta-Function
115
123
   
TAIKOMIEJI MOKSLAI / APPLIED SCIENCES  
   
Daiva Lukšienė, Vaidotas Kanišauskas
Lietuvos piliakalnių amžiaus matematinis nustatymas
Mathematical Estimation of the Age of Mounds in Lithuania
126
136
   
Apie autorius / About the authors 138
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai"