2014 m. Šiaulių universitete apgintos daktaro disertacijos

2014 m. gegužės 29 d. Šiaulių universiteto edukologijos krypties doktorantė Jūratė Daugėlienė apgynė disertaciją tema „Būsimųjų muzikos mokytojų kūrybiškumo ugdymas taikant muzikinę improvizaciją“ (edukologija 07S).

2014 m. gegužės 29 d. Šiaulių universiteto edukologijos krypties doktorantė Giedrė Gabnytė Bizevičienė apgynė disertaciją tema „Muzikos mokyklų pedagogų profesinės nuostatos edukacinių paradigmų kaitos kontekste“ (Edukologija 07S).

2014 m. birželio 27 d. Šiaulių universiteto edukologijos krypties doktorantė Jūratė Ruškė apgynė disertaciją tema „Asmenų su negalia orumo konstravimas sąmoningumo ugdymosi strategijomis“ (edukologija 07S).
2014 m. birželio 27 d. Šiaulių universiteto edukologijos krypties doktorantė Lina Garšvė apgynė disertaciją tema „Lietuvių kilmės mokinių tautinio identiteto ugdymas(is) taikant hermeneutinės pedagogikos metodologiją“(edukologija 07S).

2014 m.spalio 24 d. Šiaulių universiteto edukologijos krypties doktorantė Neringa Povilaitienė apgynė daktaro disertaciją tema „Nežymų intelekto sutrikimą turinčių paauglių lytiškumo ir jo ugdymo(si) turinio konceptualizavimas“ (Edukologija 07 S).

2014 m.spalio 24 d.Šiaulių universiteto edukologijos krypties doktorantė Jurgita Lenkauskaitė apgynė daktaro disertaciją tema „Socialinis žinojimo konstravimas taikant probleminį mokymąsi universitetinėse studijose“ (Edukologija 07 S).

2014 m. lapkričio 21 d. Šiaulių universiteto edukologijos krypties doktorantė Reda Ponelienė apgynė disertaciją tema „Priešmokyklinio amžiaus vaikų atsparumo vartotojiškumui ugdymo(si) šeimoje pedagoginės sąlygos“ (edukologija 07S).

2014 m. lapkričio 21 d. Šiaulių universiteto edukologijos krypties doktorantė Ramunė Burškaitienė apgynė disertaciją tema „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos lauko ugdomosios aplinkos turinio konceptualizavimas“ (edukologija 07S).
2014 m. gruodžio 5 d. Šiaulių universiteto edukologijos krypties doktorantė Laima Tomėnienė apgynė disertaciją tema „Mokinių, turinčių vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, funkcinio matematinio raštingumo ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“ (Edukologija 07S).

2014 m. kituose universitetuose apgintos disertacijos

2014m. birželio 25 d. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute Šiaulių universiteto Informatikos katedros lektorius Valerijonas Dumskis apgynė disertaciją tema „Stochastinės pusiausvyros paieškos metodų tyrimas ir taikymas“ (Informatikos inžinerija 07 T).

2014 m. rugsėjo 17 d. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute Šiaulių universiteto matematikos katedros lektorė Karolina Piaseckienė apgynė disertaciją tema „Statistiniai metodai lietuvių kalbos sudėtingumo analizėje“ (Matematika 01 P).

2014 m. gruodžio 23 d. Šiaulių universiteto Kūno kultūros ir sporto edukologijos katedros lektorius Andrius Stočkus Klaipėdos universitete apgynė disertaciją tema „Kūno kultūros mokytojų profesinio parengimo redukavimo edukacinės galimybės“ (Edukologija 07 S).