2013, Nr.1(29)

TURINYS

I. VALSTYBĖS SOCIALINĖ EKONOMINĖ POLITIKA IR JOS RAIDA 7
   
Algis Šileika, Jolita Paškevičiūtė
Lietuvos tapsmo gerovės valstybe prieštaros
Contradictions of transformation of Lithuania into welfare state
8
19
Vainius Smalskys, Aleksandras Minkevičius
Lietuvos valstybės tarnybos kūrimasis ir raida 1990–2012 metais
Creation and development of Lithuanian civil service during period of 1990-2012
20
28
   
II. MAKROEKONOMINIŲ PROCESŲ TYRIMAI 29
   
Janina Šeputienė, Kristina Brazauskienė
Lietuvos konkurencingumo pokyčių vertinimas Europos Sąjungos šalių kontekste
Estimation of Lithuania’s competitiveness in context of the EU member states
30
37
Tadas Vaicekauskas, Evaldas Račickas
Valstybės skolos vertinimo teoriniai ir praktiniai aspektai Europos Sąjungos šalių kontekste
Theoretical and practical aspects of government debt assessment in context of the EU member states
38
49
Jūratė Marcišauskienė, Diana Cibulskienė
Baltijos šalių makroekonominių rodiklių ir akcijų rinkos kainų tarpusavio ryšio vertinimas
Evaluation of relationship between macroeconomic indicators of the Baltic States and stock prices in stock exchange
51
61
Aistė Lydienė, Jurgita Karalevičienė
Ciklinio ekonomikos svyravimo poveikio Šiaulių apskrities darbo rinkos rodikliams vertinimas
Assessment of impact of cyclical economic fluctuations on Šiauliai County labour market indicators
62
69
   
III. ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ  
   
Emilija Miliauskė, Irena Paliulytė
Bankroto prognozavimo metodų pritaikomumas pasirinktų gamybinių įmonių pavyzdžiu
Adaptation of bankruptcy prediction methods to selected manufacturing companies
72
82
   
IV. INVESTICINIAI PROJEKTAI IR INOVACIJOS 83
   
Remigijus Kinderis, Giedrius Jucevičius
Verslo modelio inovacijos: tipologijos ir dimensijos vadybos teorijoje
Business model innovations: typologies and dimensions in management theory
84
95
Marina Karpitskaya
Специфика привлечения иностранных инвестиций в сраховой бизнес республики  Беларусь
Specific features of foreign investment attraction to insurance business of the Republic of Belarus
96
104
   
V. VADYBA: TEORIJA IR PRAKTIKA  
   
Danguolė Šavareikienė
Kompensavimas už darbą personalo valdymo kontekste: teorinis požiūris
Compensation in personnel management context: theoretical approach
106
112
Ilvija Pikturnaitė
Savivaldybių administracijų žmogiškųjų išteklių valdymo teisinio reglamentavimo vertinimas strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo koncepcijos aspektu
Evaluation of legal regulation on human resource management in municipality administrations: aspect of strategic human resource management concept
114
124
Myropi Garri, Nikolaos Κonstantopoulos
The management of internationalization: structural modifications and inter-organizational significance
Internacionalizacijos valdymas: struktū­riniai pakeitimai ir tarporganizacinė svarba
126
135
Jana Šujanova, Dagmar Caganova, Miloš Cambal
The Issue of Education in Industrial Engineering in Relationship to Automotive Industry in the Slovak Republic and its Consequences on Rural Areas
Образование в области промышленного инженерного дела в связи с развитием автомобильного производства в Словакии и его взаимодействием с сельской местностью
136
141
Тамара Сорокина
Финансовое обеспечение государственной поддержки отраслей национальной экономики Республики  Беларусь
 Financial state support for sectors of national economy of the Republic of Belarus
142
150
   
VI. PASLAUGOS: TEORIJA IR PRAKTIKA 151
   
Linas Šaulinskas, Rūta Tilvytienė
Paslaugas teikiančių įmonių pardavimų kokybės gerinimo modelis
Model for improving sales quality of companies that provide  services
152
165
Vilma Čingienė, Diana Komskienė, Vaida Atraškevičienė
Kas lemia paramos pasiūlymo sporto sektoriuje sėkmę? Paramos pasiūlymo kūrimo teorija ir praktika
What makes sponsorship proposalvin sport sector successful? Sponsorship proposal development theory and  practice
166
176
   
APIE AUTORIUS / about authors 177
   
REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE „EKONOMIKA IR VADYBA: AKTUALIJOS IR  PERSPEKTYVOS“ 182
REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC PAPERS TO BE PUBLISHED IN “ECONOMICS AND MANAGEMENT: CURRENT ISSUES AND PERSPECTIVES JOURNAL” 185