2013, Nr.2(30)

TURINYS / CONTENTS

I. VADYBA: TEORIJA IR PRAKTIKA 5
   
Danguolė Šavareikienė, Linas Žalys
Diskriminacijos kaip socialinio reiškinio ekspresija personalo valdyme
The expression of discrimination as a social phenomenon in personnel management
6
13
Linas Šaulinskas, Rūta Tilvytienė, Jonas Dieninis
Kokybės valdymo procesų modeliavimas
Simulation of quality management processes
15
26
Jonas Pacevičius, Ruslanas Košelevas
Darbo atlikimo vertinimo sistema ir jos tobulinimo galimybių analizė gamybinėje organizacijoje
The job performance appraisal system and its improvement options analysis in industrial organization
27
35
Irena Kriščiukaitienė, Šarūnas Eirošius, Virginia Namiotko
Ekologinės gamybos būdo pasirinkimą lemiančių veiksnių vertinimas
The evaluation of the determinants of adopting organic farming practices
37
42
Imantė Markevičiūtė, Giedrius Jucevičius
The role of creativity in organizational value creation: creative competencies in different organizational contexts
Kūrybiškumo vaidmuo organizacijos vertės kūrimo procese: kūrybinės kompetencijos skirtinguose organizaciniuose kontekstuose
44
54
   
II. VERSLO APLINKOS IR MARKETINGO TYRIMAI 56
   
Akvilė Čibinskienė
Miesto turizmo konkurencingumo vidinės aplinkos veiksniai
City tourism competitiveness factors of the internal environment
57
65
Vitalija Vanagienė
Maisto produkto pakuotės dizaino įtakos prekės ženklo vertei modelis
Model of the impact of food product packaging design on brand value
67
73
Елена Kиреева
Малое инновационное предпринимательство: налоговая поддержка бизнеса и инфраструктуры (Республика беларусь)
Small-sized innovative enterpreneurship: Tax support of business and infrastructure (the Republic of Belarus)
75
84
   
III. MAKROEKONOMINIŲ PROCESŲ TYRIMAI 85
   
Роман Коросташов
Модель экономических циклов на рынке горизонтально дифференцированных ресурсов
A business cycle model of differentiated horizontal market resources
86
95
Rasa Reizgevičienė, Daiva Beržinskienė
Ekonominių ciklų įtakos nedarbo lygiui ES šalyse asimetrija
The asymmetry of business cycles impact on unemployment in EU countries
97
103
   
IV. VIEŠOJO SEKTORIAUS AKTUALIJOS 104
   
Shatrov Mikhail, ShevilevaYekaterina
Гражданское общество в региональном измерении: опыт пермского края
Civil society in the regional dimension: the experience of the Perm region
105
112
Aija Jaunmuktane
Volunteering in the baltic states
Волонтерство в странах Балтии
113
120
   

Apie autorius / about authors

122

REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE  „EKONOMIKA IR VADYBA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS

126
REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC PAPERS TO BE PUBLISHED IN “ECONOMICS AND MANAGEMENT: CURRENT ISSUES AND PERSPECTIVES“  JOURNAL 129