2013, Nr.3(31)

TURINYS/ CONTENTS

I. VIEŠOJO SEKTORIAUS VALDYMAS 6
   
Violeta Kiurienė, Roberta Zajančkauskaitė
Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovų apskrityse įgaliojimų įgyvendinant savivaldybių administracinę priežiūrą analizė: 2008–2012 metai
The Analysis of Implementati on Forms of Government Representati ves in the Counties of the Republic of Lithuania Implementing Administrati ve Supervision of Local Self-Government: 2008-2012
7
20
Alvydas Raipa, Lolita Jurkšienė
Inovatyvumas modernizuojant viešąjį valdymą: Baltijos šalių ir Danijos lyginamoji analizė
Innovati veness by Modernizing Public Governance: Comparati ve Analysis of Baltic Stat es and Denmark
22
31
Virginija Atkocevičienė, Vilma Sudonienė
Kauno rajono apleistų (bešeimininkių) pastatų problemų analizė
Analysis of Abandoned (Derelict) Buildings in Kaunas District
33
43
Algirdas Astrauskas, Rūta Petaraitienė
Savivaldybių išorės audito probleminiai aspektai Lietuvoje
Aspects of Problems in a Municipal External Audit in Lithuania
45
57
Saulius Nefas, Alvita Narkevičiūtė
High-quality Housing Policy: the Functional Local Community in Vilnius and Kaunas
Būsto politika: vietos bendruomenės funkcionavimas Vilniuje ir Kaune
58
67
Lina Pareigienė, Gediminas Kuliešis
Viešosios gėrybės Lietuvos regionuose: žmogiškasis ir socialinis kapitalas
P ublic Goods in Lithuania’s Regions: Human and Social Capital
68
75
Margarita Kadyrovа
Topical issues of improving the budgeting process in the public administration of the Republic of Kazakhstan
Актуальные вопросы совершенствования бюджетных процессов в системе государственного управления Республики Ка захстан
77
89
   
II. MOKYMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS VERTINIMAS 90
   
Laima Liukinevičienė, Agnė Prakšelytė, Ilona Putvinskaitė
Reikšmingos nuostatų kategorijos tobulinant projektų valdymą aukštojoje mokykloje
Significant Provision Categories in the Development of Project Management in a Higher School
91
105
Jurga Zacharkienė, Gintaras Šaparnis
Suaugusiųjų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, švietimo prieinamumo vertinimas
Evaluati on of Educati on Accessibility of Adults Pursuing to Receive Secondary Education
107
119
Vilma Čingienė, Lina Gineikienė
Lietuvos sporto mokymo įstaigų veiklos auditas
Performance Audit in Sport Educati on Centres
121
132
   
III. VADYBA: TEORIJA IR PRAKTIKA 133
   
Rasa Balvočiūtė, Laima Sandu
Organizacinės kultūros tyrimas mažmeninės prekybos įmonėje
Organizati onal Culture Analysis in  Trade Company
134
140
Vladimiras Gražulis, Elžbieta Markuckienė
Darbuotojų motyvacijos ir lojalumo stiprinimas plėtojant kompetencijas
Strengthening employee motivati on and loyalty through competency management
142
150
Danguole Savareikiene
Transformational leadership roles in the development of motivation in aspects of good governance
Transformacinės lyderystės vaidmuo ugdant motyvaciją gero valdymo aspektu
152
158
   
IV.  EKONOMINIAI TYRIMAI IR AKTUALIJOS
159
   
Sandra Jakštienė
Užimtumą lemiančių mikroekonominių ir makroekonominių veiksnių modelis
Model of microeconomic and macroeconomic factors impacting employment
160
168
Vilma Deltuvaitė
Šiuolaikinės bankininkystės ir bankų sektoriaus išorinės aplinkos vystymosi dėsningumai ir iššūkiai
The trends and challenges of the modern banking and banking sector’s external environment developments
169
178
Tomas Baležentis, Alvydas Baležentis, Irena Kriščiukaitienė
Returns to Scale in Lithuanian Family Farms: A Qualitative Approach
Masto grąža Lietuvos ūkininkų ūkiuose: kokybinis požiūris
180
188
   
Doc. dr. R. Balvočiūtė
Ekonomika ir verslas: darnios plėtros perspektyvos. Konferencijos apžvalga
190
   
APIE AUTORIUS / About authors 193
   

REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE

198

.......................................................................