2014, Nr.3(35)

TURINYS / CONTENTS

I. FINANSINIŲ SPRENDIMŲ TEORINIAI TYRIMAI 5
   
 Aras Zirgulis, Maik Huttinger.
The Evolution and Classification of the Theory of Capital Tax Competition
Kapitalo mokesčių konkurencijos teorijos evoliucija ir klasifikacija
6
15
   

Rita Bužinskienė
Nematerialiojo turto ir intelektinio kapitalo sąvokų analizė
Analysis of the Concepts of Intangible Assets and Intellectual Capital

16
24
   
 Diana Cibulskiene, Aistė Padgureckienė
Rizikos kapitalo poveikio šalies konkurencingumui vertinimo koncepcija
The Concept of the Evaluation of the Impact of Venture Capital on the Country's Competitiveness
26
32
   
 II. ŪKIO SEKTORIŲ TYRIMAI  34
   
Rasa Kanapickienė
Bankroto prognozavimo modelių taikymo Lietuvos transporto ir saugojimo sektoriuje tyrimas
Investigation of the Application of Bankruptcy Prediction Models in the Transport and Storage Sector in Lithuania
35
43
   
Irena Kriščiukaitienė, Virginia Namiotko
Pieno gamintojų ir perdirbėjų lūkesčių poveikio žaliavinio pieno rinkai vertinimas
The Evaluation of the Influence of Milk Producers and Processors' Expectations on the Raw Milk Market
44
48
   
III. INVESTICIJŲ IR DARNAUS VYSTYMOSI TYRIMAI 50
   
Vlada Vitunskienė, Vida Dabkienė
Ūkių darnumo Lietuvos regionuose lyginamasis vertinimas
Comparative Assessment of Farm Sustainability in Lithuanian Regions
51
65
   

 Aurimas Nausėda, Dovilė Ruplienė
Tiesioginių užsienio investicijų ir darbo rinkos tendencijų sąsajos su Lietuvos darnaus vystymosi strategija Šiaulių miesto savivaldybėje 2011-2014 metais
Foreign Direct Investments and Labour Market Trend Links to the Lithuanian Sustainable Development Strategy in Šiauliai City Municipality During 2011-2014

67
77
   
 Елена Опекун
Оценка состояния инновационного развития предприятия: теоретическо-методический аспект
Assessment of the innovative development of the enterprise: theoretical-methodological aspect
79
86
   
 IV. VIEŠOJO  SEKTORIAUS AKTUALIJOS  87
   
 Марина Карпицкая, Светлана Витун
Влияние бюджетного финансирования на демографическую ситуацию в республике беларусь
The impact of budgetary financing on the demographic situation in the Republic of Belarus
88
96
   
Rimantas Dapkus, Andrius Lazauskas, Aušra Lisinskienė, Aistė Barbora Ušpurienė
Lietuvos aukštojo mokslo ir jo įvaizdžio kaita rinkos ekonomikos sąlygomis
Lithuanian Higher Education and Its Image Change in  a Market Economy
98
105
   
Violeta Kiurienė, Toma Tarvydaitė
Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos veiklos efektyvumo vertinimas
Assessment of the Performance of the Respublic of Lithuania Government Representative in Šiauliai County
107
120
   
Dalia Prakapienė, Svetlana Neifaltienė
Lietuvos karių motyvacijos vertinimas: vidiniai ir išoriniai veiksniai
The Evaluation of the Motivation of Lithuanian Soldiers: Internal and External Motivation Factors
122
131