2008, Nr. 4(13)

TURINYS

Aleksandravičius Alvydas, Atkočiūnienė Vilma, Perkumienė Dalia
Ekologinio žemės ūkio koncepcijos raida ir jo vertinimo teoriniai aspektai
5
Andrušaitė Simona, Blinstrubas Artūras
Įtikinimo strategijų asmeniniame pardavime tyrimas
13
Arimavičiūtė Malvina
Inovacinė veikla ir jos ypatumai vietos savivaldos institucijose
24
Beniušienė Ineta, Svirskienė Giedrė
Konkurencingumas: teorinis aspektas
32
Bivainienė Lina, Dauginaitė Živilė
Internetinio marketingo elementų analizė Lietuvos turizmo informacijos centrų pavyzdžiu
41
Bruneckienė Jurgita, Simanavičienė Žaneta, Dapkus Mindaugas.
Проблемы оценки конкурентоспособности регионов
48
Cibulskienė Diana, Grigaliūnienė Žana
Lietuvos įmonių kapitalo struktūros formavimas tarptautinio kapitalo judėjimo aspektu
60
Cibulskienė Diana, Lileikienė Angelė, Marcišaukienė Jūratė
Kapitalo struktūros sprendimai kaip apsispredimo problema modernioje finansavimo teorijoje
72
Čiburienė Jadvyga, Guščinskienė Jūratė
Aukštojo mokslo paslaugos rinkos sąlygomis
81
Dagilienė Lina
Finansinių vertinimo metodų tarpusavio priklausomybės tyrimas informacijos atskleidimo aspektu
90
Davulis Gediminas
Euro įvedimo Lietuvoje pasekmių analizė, atsižvelgiant į užsienio šalių patyrimą
97
Dikčius Vytautas, Medekšienė Elvita
A Child‘s Impact on Parents‘ Purchasing Decision
106
Dubinas Valentinas
Žinių kaupimo ir sklaidos panaudojimas organizacijų strateginiam valdymui šiuolaikinėmis sąlygomis
114
Garalis Algirdas, Švagždienė Biruta, Liesionienė Odeta
Ekskursijos, kaip edukacinės paslaugos, samprata ir esmė
123
Giedrimienė Lina
Šiaulių apskrities gyventojų nuostatos į globalų žmonių judėjimą integracijos į Europos Sąjungą kontekste
135
Gyraitė Giedrė, Bivainienė Lina
Marketingo komunikacijos priemonių naudojimas Šiaulių universitete vykdomų ES struktūrinių fondų projektų pavyzdžiu
144
Gulbinas Tadas, Balvočiūtė Rasa
Profesinio rengimo įstaigų finansavimo ir ekonominio gyvybingumo teoriniai aspektai
154
Išoraitė Margarita
Strateginių žemėlapių reikšmė strategijų įgyvendinimo procese
165
Juozaitienė Liongina, Mituzienė Regina
Bendrovių valdymo kodeksų reikšmė ir įgyvendinimo praktika Lietuvoje
172
Kanapickienė Rasa, Šlekienė Vaida
Įmonės pagrindinės veiklos pinigų srautų prognozavimas
181
Karazijienė Žaneta
Valstybinio sektoriaus skolinimosi poreikio interpretavimas ir nustatymas Lietuvoje
188
Kardas Tuncay, Yesiltas Murat, Turan Yildirim
The Return of the Liberal Sensibility In Europe
197
Kareivaitė Roberta
Šalių integracijos į pinigų sąjungą aspektai Europos Ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimosi procese
206
Kavaliauskienė Žaneta
Teoriniai JAV darbo jėgos generalinių grupių organizacinio įsipareigojimo, pasitenkinimo darbu ir motyvaciniai aspektai
 
Kontautienė Regina, Melnikova Julija.
Approaches to School heads Profesional Training: Connecting Theory to Practice
224
Kožena Marcela
Environmental Protection and Competitive Ability of Small and Middle-sized Enterprises in the Czech Republic
232
Krumplytė Jolita
Šešėlinės ekonomikos samprata ir priežasčių analizė
238
Labuckas Artūras, Lembutis Vytis, Paškūnaitė Alina
Kūrybiškų sprendimų įtakos veiklos rezultatams vertinimas
251
Lakis Vaclovas
Melagingos informacijos apie įmonę keliama grėsmė ir jos prevencija
261
Levišauskaitė Kristina, Rudytė Dalia
Finansų specialisto profesinių kompetencijų formavimas universitetinėse studijose
272
Lapinskienė Diana.
The Examination of Relationship Between Organizational Commitment and Job Satisfaction of Employees
282
Mietule Iveta
Methodology of Research of Staff Costs as an Accounting Element
290
Mikalauskas Rimantas, Garalis Algirdas, Fiminienė Vilija Bitė, Švagždienė Biruta
Fakulteto dėstytojo atlyginimo paskirstymo ir didinimo reikšmė: užsienio universitetų patirties apžvalga
297
Montvilaitė Kristina, Ruplinė Dovilė
Lietuvos ekonominės konvergencijos tvarumas valstybės finansinės padėties kontekste
303
Navickas Kęstutis, Tamošiūnas Teodoras
Darnių industrinių zonų kūrimosi galimybės Šiaulių mieste
313
Pacevičius Jonas, Kekytė Jolanta.
Vadovų vadybiniai gebėjimai: galimybių ir apribojimų analizė
321
Rakevičienė Jolita, Rudytė Dalia
Lietuvos komercinių bankų klientų elgsenos ypatumai renkantis ir naudojant elektroninės bankininkystės paslaugas
331
Ruškuvienė Ineta, Arnold Ela
Žmogiškasis kapitalas: Lietuvos ir Vokietijos vaikų socialinės globos namų globotinių požiūris į savarankiškumą
338
Svarinska Anastasija
History and Development of Land Lease Operations in Latvia Rural Areas
347
Šalkauskienė Ligita, Gedvilienė Meilutė
Kolegijos socialinio-psichologinio mikroklimato vertinimas
353
Šatas Mindaugas
Prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų bendradarbiavimo formos
361
Šidlauskaitė Brigita, Šeputienė Janina
BVP ir infliacijos kitimo skirtumų ir bendros pinigų politikos optimalumo sąryšis
367
Toleikienė Rita, Karpinaitė Kristina
Viešojo administravimo institucijų vykdomos socialinės reklamos pavyzdžių analizė
374
Vilys Mantas, Jakubavičius Artūras, Damkus Jurgis
Inovacijų politika: žinioms imlių pramonės sektorių kontekstas
384
Vosyliūtė Anelė
Consumption as social problem
392
Vveinhardt Jolita, Almintaitė Jolita.
Neverbalinės komunikacijos įtaka darbuotojų santykiams paslaugas teikiančiose organizacijose
398
Mokslo darbų, publikuojamų leidinyje „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos", reikalavimai 406