2008, Nr. 1(10)

TURINYS

Šaparnienė Diana
Viešojo administravimo katedra: veikla ir prioritetai
4
Arimavičiūtė Malvina
Strateginių pokyčių valdymas viešojo sektoriaus institucijose
12
Baležentis Alvydas, Korvin-Piotrovski Lech
Lyginamoji administravimo modelių analizė: parama ūkininkaujantiesiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse Lietuvoje ir Lenkijoje
16
Civinskas Remigijus, Mindaugas Kaselis
Kokybės vadybos iniciatyvų taikymo Lietuvos viešėjame sektoriuje priežastys ir paskatos: administracinių laukų veikėjai ir jų interesai
25
Domarkas Vladislovas
Viešojo administravimo specialistų rengimas daugiasluoksnio valdymo poreikių aspektu
31
Dubonikas Gediminas
Savivaldybių tarybų rinkimai: viešojo administravimo kokybės akcentai rinkiminių technologijų ir politinės agitacijos fone
35
Išoraitė Margarita
Bendrojo vertinimo modelio taikymas Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose
39
Jasaitis Jonas
Neurbanizuotų teritorijų plėtros administravimas poindustrinėje visuomenėje
47
Jasaitis Jonas, Ratkevičienė Valentina
Vietinės ūkinės veiklos įvairinimo kaimo vietovėse šiuolaikinių galimybių tyrimas
64
Juknevičienė Vita
Neoklasikinių organizacijų teorijų reikšmė viešojo administravimo raidai
82
Lazauskienė Aistė
Optimalaus savivaldybių dydžio paieškos
92
Masiulis Kęstutis
Naujosios viešosios vadybos diegimo galimybės Lietuvoje
99
Navickas Kęstutis, Tamošiūnas Teodoras, Dijokaitė Dalia
Darnių industrinių zonų identifikavimo galimybės Šiaulių apskrityje
104
Navickienė Renata
Sanglaudos fondo lėšų valdymo sistemos teisiniai aspektai
113
Palidauskaitė Jolanta
Conflict of Interest Prevention in Three Baltic States
121
Raipa Alvydas
Socialiniai pokyčiai ir naujos viešojo valdymo sistemos
127
Ratkevičienė Valentina
Kaimo situacijos pokyčiai - vienas svarbiausių iššūkių viešojo sektoriaus institucijoms
132
Rudžinskienė Rasa
Darbo jėgos užimtumo tendencijos Šiaulių darbo biržos pavyzdžiu
144
Šatas Mindaugas
Prokuroro instituto istorinė raida užtikrinant teisingumą Lietuvoje
153
Šatienė Gintarė
Funkcinis korupcijos interpretavimos: nusikalstamų veikų, kuriomis dažniausiai pasireiškia korupcija, bendra charakteristika
166
Tamašauskienė Zita, Šileika Algis, Smolenskienė Fausta
Lietuvos aukštojo mokslo finansavimo problemos ir jų sprendimo kryptys
175
Tijūnaitienė Rigita
Socialinio kapitalo koncertas: dalyvavimo kontekstas
186
Toleikienė Rita, Karpinaitė Kristina
Socialinė reklama - viešojo administravimo institucijų socialinės atsakomybės vykdymo priemonė
193
Tubutienė Vilma, Morkūnaitė Simona
Organizacinio mokymosi modeliai besimokančioje organizacijoje
200
Ulinskaitė Reda, Slabytė Lina.
Krizinė komunikacija valstybės institucijose ir įstaigose (Šiaulių ligoninės atvejo analizė)
212
   
Mokslo darbų, publikuojamų leidinyje „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos", reikalavimai 221