2005, Nr.5

TURINYS

Sudarytojų žodis   3
     
Vita Ačaitė Lietuvos regioninės politikos aspektai ES kontekste 8
  Aspects of the Lithuanian Regional Policy in the EU Context 13
Daiva Aleksandravičienė Studijų kokybės užtikrinimo sistemos modelio kūrimas 14
  Development of Study Quality Assurance System Model 20
Kęstutis Ališauskas Vietos veiklos grupių integruotų bandomųjų strategijų rengimas 22
  Preparation of Local Activity Groups Trial Integrated Strategy 26
Jūratė Baltušnikienė Viešojo valdymo struktūros ir skirtinguose viešojo valdymo lygiuose esančių institucijų kompetencijos sąveika 26
  The Interaction Between Public Governance Structure and Competency of Institutions Functioning at Various Public Governance Levels 32
Gintarė Barauskienė, Lina Bivainienė Ryšių su visuomene vieta strateginiame organizacijos planavimo etape (remiantis Vilniaus miesto savivaldybės pavyzdžiu) 33
  Public Relations in Strategic Organization Planning (in VilniusCityMunicipality) 37
Daiva Beržinskienė Nepanaudotų užimtumo galimybių priežastys 38
  Reasons of Unused Employment Opportunities 42
Nomeda Bratčikovienė Vartojimo prekių ir paslaugų kainos Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse 42
  Consumer Price Indexes in Lithuania and Other European Union Countries 47
Aina Briģe, Dace Vīksne Economic Education and Entrepreneural Skills 48
  Ekonominis švietimas ir verslumo gebėjimai 54
Jurgita Bruneckienė, Jolita Ramanauskienė Regional Competitiveness from the Regional Sustainability approach 55
  Regionų konkurencungumas darnaus vystymosi požiūriu 60
Ina Dagytė, Lina Bivainienė Šiaulių regiono žiniasklaidos institucijų konkurencingumo didinimo vadybinės prielaidos 60
  Managerial Prerequisites for the Increase of Šiauliai Regional Mass Media Institutions Competitiveness 66
Rimantas Dapkus Regionų plėtros politika, jos valdymo modeliai ir įgyvendinimo institucijos 66
  Policy of Regional Development, its Control Models and Implementing Institutions 73
Gediminas Davulis Investicinių projektų transporto infrastruktūrai plėtoti efektyvumo įvertinimo būdas 73
  The Way of Assessment of Efficiency of Investment Projects for the Development of Transport Infrastructure 76
Marek Dylewski Legal and Economic Limitations of Borrowing in Local Self-government Units in Poland 77
  Teisiniai ir ekonominiai trikdžiai vietinių savivaldos organų skolinimosi procese Lenkijoje 82
Simona Dmitrijeva Daugkartinių konteinerių apyvartos optimizavimo modelio pritaikymas UAB „Švarus miestas“ veikloje 82
  Application of the Optimising Model of Multifold Container Circulation in JSC „Švarus miestas“ Activities 89
Rolandas Drejeris Naujų paslaugų įdiegimo tobulinimas 89
  Inprovement of New Services Development 96
Valentinas Dubinas Iššūkiai Lietuvos regionų vadybai ekonomikos globalizacijos sąlygomis 97
  Chalanges for Regional Management in Lithuania in the Case of Globalization 101
Beata Filipiak Development Policy of Local Self-government Units in Poland 101
  Vietinių savivaldos organų plėtros politika Lenkijoje 108
Elina Gaile-Sarkane The Role of Information Resource in the Society of Knowledge 108
  Informacinių šaltinių vaidmuo žinių visuomenėje 113
Ieva Gavelytė Korupcijos prevencijos priemonių reikšmė ir šiuolaikiniai ypatumai 113
  The Impact and Reguliarities of Corruption Prevention Measures 118
Rasa Glinskienė, Birutė Daraškevičiūtė Lietuvos pieno ir tekstilės pramonės šakų palyginamoji analizė 119
  Comparative Analysis of Milk and Textile Industries in Lithuania 126
Rasa Glinskienė, Aušra Skrudupaitė Šeimos įtakos vartotojų elgsenai konceptualūs pagrindai 126
  The Conceptual Basis of Family Influence on Consumer Behavior 131
Ingūna Gabrāne Regulation of Public Services in Latvia and Problems Related in the Local Governments 132
  Viešųjų paslaugų įstatymai Latvijoje ir su tuo susijusios savivaldos organų problemos 135
Margarita Išoraitė Veiklos rezultatyvumo vertinimo ypatumai švietimo institucijose 135
  Peculiarities of the Assessment of Activities Outcomes in Educational Institutions 143
Algirdas Jakutis Ekonomikos nuostatos 143
  Attitudes Towards Economics 147
Sandra Jakštienė Rinkodaros strategijos modeliavimas vidaus ir globalioje rinkoje 148
  Modelling of the Marketing Strategy in the Local and Global Market 153
Indrė Jucaitytė, Jūratė Baliasinovienė Apatinio trikotažo prekės ženklo konkurencingumo tyrimas 154
  The Research of Brand Competitive Ability of Underwear Brands 158
Adolfas Kaziliūnas Pokyčių analizė priimant vadybinius sprendimus naudojantis tiesinio programavimo metodais 158
  Analysis of Changes in Management Decision Making Using Linear Programming Methods 165
Lina Kazokienė Verslo socialinė ir etinė atsakomybė rinkodaros aspektu 166
  Social and Ethical Responsibility of a Business from Martketing Aspect 170
Rolandas Kripaitis, Birutė Romikaitytė Tarptautinė darbo jėgos migracija: jos esmė, formos ir ją sąlygojantys veiksniai 171
  The Essence, Forms of Workforce Migration and its Determinative Factors 179
Dorota Korenik Barriers for the Development of Crediting by Mortgage Banks Housing Sector in Poland 180
  Hipotekos bankų plėtros trikdžiai kredituojant būsto įsigijimą Lenkijoje 183
Nida Kudokienė Mokyklos kaip besimokančios organizacijos vadybos planavimas 184
  Management Planning in a School as a Learning Organisation 191
Zita Kurutienė Derybų menas – sėkminga verslo administravimo sąlyga 192
  Negotiations as a Precondotion for Sucessful Business Administration 199
Aistė Lazauskienė Ernesto Galvanausko veikla kuriant vietos savivaldą 199
  Ernestas Galvanauskas’ Activities in Creating Local Government 204
Angelė Lileikienė Finansų rinkos ypatumai ES kontekste 205
  Peculiarities of the Financial Market in the EU Context 208
Diana Lipinskienė, Ieva Stokaitė Komandinio darbo ypatumai pokyčių sąlygomis 208
  Peculiarities of Teamwork Under the Conditions of Changing Environment 212
Kęstutis Lukoševičius Draudimas kaip personalo motyvavimo priemonė 212
  Insurance as Means of Staff Motivation 218
Jonas Mackevičius Įmonių veiklos rizikų rūšys ir jų vertinimo būtinumas 219
  Types of Risk and Necessity for their Evaluation 222
Gediminas Mačys, Stanislava Stungurienė Ekonominės ir socialinės plėtros Lietuvos regionuose makroekonometrinis modelis bei jo taikymo problemos 223
  A Macro Econometric Model of Socio-Economic Development of Regions in Lithuania and the Questions of the Model Application in Practice 230
Antanas Makštutis Bendradarbiavimo saugumas Baltijos jūros regione: dabartis ir ateitis 231
  Security Cooperation in the Baltic Sea Region: Today and Future 238
Lina Marcinkevičiūtė Savivaldybės darbuotojų motyvavimo teoriniai ir praktiniai aspektai 239
  Theoretical and Practical Dimensions of the Municipality Employees’ Motivation 247
Jūratė Maščinskienė Vartojamoji prekės markės vertė: teorinis aspektas 248
  Customer-Based Brand Equity: Theoretical Aspect 254
Algimantas Misiūnas, Audronė Rukšaitė Sutrikimų ekonomikoje vertinimo galimybės 255
  Economic Derangement Assessment Possibilities 260
Kęstutis Navickas Naujosios viešosios vadybos principų išplitimas Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolėje ir Europos Sąjungos Audito rūmuose 261
  Dominance of New Management Principles in the National Audit Office of the Republic of Lithuania and the European Court of Auditors 267
Valentinas Navickas, Asta Malakauskaitė Klasterizacijos procesų plėtra Lietuvoje (baldų pramonės pavyzdžiu) 268
  Developement Trends of Clusters in Lithuania (Example of Furniture Industry) 271
Vladimiras Obrazcovas Kaip įveikti sėkmės inerciją 272
  Overcoming the Inertia of Success 277
Vladimiras Obrazcovas, Steve E. Savas. Privatizacija: Viešoji ir privačioji partnerystė 277
  Privatization: Public-Private Partneship 283
Jonas Pacevičius Emocinis intelektas kaip profesinės veiklos efektyvumo faktorius 284
  The Role of Emotional Intelligence in the Occupational Environment 287
Jolanta Palidauskaitė, Aušra Vaisvalavičiūtė Antikorupcinio švietimo Lietuvoje svarba 287
  The Importance of Anticorruption Education in Lithuania 291
Jolanta Palidauskaitė, Vida Staponienė Rinkos ir demokratijos vertybių susidūrimas valstybės tarnyboje: priešprieša ar suderinamumas? 292
  Encounter of Market and Democratic Values in Public Service: Antagonism or Possibility for Adjustment? 295
Hanna KociemskaPociecha Bancassurance – Modern Style of Banking 295
  Bankas ir draudimas – šiuolaikinė bankininkystė 299
Lukasz Poplawski Perspectives of Multifunctional Development of Rural Areas in the Nida Basin Landscape Park (e. g. Imielno Commune) 299
  Nidos landšaftinio parko (Imielno raj.) daugiafunkcinės plėtros galimybės 305
Beatričė Poškuvienė Interneto ir el. verslo technologijos viešojo administravimo kontekste: panaudojimas ir perspektyvos 305
  Internet and E-Business Technologies in Public Administration: Appliance and Outlook 308
Česlovas Purlys Įmonių reabilitavimo kaštai (metodologiniai aspektai) 308
  Enterprise’s Rehabilitation Costs (Methodological Aspects) 313
Ojaras Purvinis, Povilas Šukys, Rūta Virbickaitė Bankruptcy Prediction of Lithuanian Enterprises Using Discriminant Analysis 314
  Lietuvos įmonių bankroto prognozė taikant diskriminantinę analizę 318
Agota Giedrė Raišienė Bendradarbiavimo kaip viešojo sektoriaus veiklos organizavimo alternatyvos teoriniai aspektai 318
  Theoretical Aspects of Collaboration as an Alternative Method to Organize Processes in Public Sector 321
Viktorija Rankevica Free Economic Zone in Economic Development Theories and Argumentation of Economic Benefits from their Operation 322
  Laisvosios ekonominės zonos vaidmuo ekonominės raidos teorijoje ir jų veiklos ekonominės naudos pagrindimas 330
Astrida Rijkure Development of Rural Roads in Latvia 330
  Kaimo kelių plėtra Latvijoje 334
Laima Ruibytė, Kristina Raubienė Pokyčių šiuolaikinėje organizacijoje suvokimo ypatumai 335
  Perception of Changes in a Contemporary Organization Peculiarities 339
Ineta Ruškuvienė Edukacinių paslaugų prioritetai Šiaulių kolegijoje: studentų nuomonių analizė 340
  Prioritiesof Educational Services in ŠiauliaiCollege: Students’ Opinion Analysis 343
Kastytis Senkus Pinigų srautų prognozavimas 343
  Forecasting of Cash Flows 346
Inta Slavinska, Rosita Zvirgzdiņa Logistics Centers Formation – Business Diversification Opportunity for the Regions of Latvia 347
  Logistikos centrų kūrimas kaip Latvijos regionų plėtros galimybė 352
Jolanta Solnyškinienė ES plėtros į pokomunistinę erdvę ontologija 352
  The EU Expansion to the Post-communist Space Ontology 359
Jūratė Stankevičienė, Vanda Dudėnienė. Virtuali organizacija – kuo ji ypatinga? 360
  A Virtual Organization: its Peculiarities 365
Giedrė Svirskienė Naujosios žinių ekonomikos iššūkiai ir organizacinis pasipriešinimas naujovėms 365
  Challenges of the Knowledge Based Economy and Organisational Resistence to Novelties 372
Gints Turlajs, Vitalijs Jurenoks Changes in Economic Stabiltity of Enterprises in CEE After Pegging National Currenies to the Euro 373
  Ekonominio įmonių stabilumo pokyčiai susiejant nacionalinę valiutą su euru 376
Reda Ulinskaitė Lietuvos įvaizdžio kūrimo raida ir problematika 378
  Development of Lithuania’s Image and Related Problems 381
Asta Valackienė Profesinės karjeros procesas: teoriniai aspektai 382
  Theoretical Aspects of Professional Career 391
Romualdas Valkauskas Žinių visuomenė ir statistikos studijos Vilniaus universitete: istorinis aspektas 391
  The Information Society and Statistics Studies at Vilnius University: Historical Aspect 394
Jolita Vveinhardt, Lina Tamutienė Vartotojų požiūrio į lauko vaizdo reklamą dinamika 395
  The Dynamics of Consumer Attitudes Towards Outdoor Video Advertising 400
Linas Žalys, Irina Žalienė, Inga Janulienė Turizmo organizacijos įvaizdžio formavimo aspektai rinkodaros požiūriu 401
  Marketing Aspects of Image Formation Process in Tourism Organizations 406
Gintaras Žilinskas Politinė kontrolė ir politinė atsakomybė vietos savivaldos lygiu 407
  Political Control and Political Responsability at the Level of Local Government 413
Vytautas Jonas Žilinskas, Petras Kasperavičius Europos patentų konvencija 415
  European Patent Convention 419
Daiva Žostautienė, Angelė Marcinkevičienė Prekės ženklo kaip prekės identifikavimo priemonės svarba įmonės rinkodaros veiklai 419
  Importance of Product Brand as an Element of Product Identification in the Activity of the Company 423
Renata Žvirelienė Santykių rinkodaros esmė ir vieta rinkodaros mokslo kontekste 424
  The Essence and Position of the Relationship Marketing in the Context of Marketing Science 428
Марина Карпицкая Финансовый менеджмент страховщика 429
  Financial Management in Insurance Companies 432
Янис Мекшс Особенности готовности новобранцев к срочной военной службе (на примере вооружённых сил латвийской республики) 432
  Impact of National Armed Forces Enlistees’ New Household Conditions on their Readiness for Military Service 436
Veronika Buģina, Inga Pučure Assessment of Development Trends in Latvian Agriculture 437
  Latvijos žemės ūkio raidos krypčių vertinimas 445
Jānis Vanags, Ineta Geipele Construction Industry Development Trends in Latvia 446
  Statybos pramonės raidos kryptys Latvijoje 452
Alfredas Vasiliauskas Šiaulių regiono gyventojų draudimo paslaugų vartojimo analizė 453
  The Analysis of Insurance Services Used by Residents of Šiauliai Region 457

Santraukos