TURINYS / CONTENS Nr. 18, 2015, Vienuolinis gyvenimas ir jo refleksija kultūroje

Dalia Jakaitė. PRATARMĖ: apie vienuolinį gyvenimą ir kultūrą „inter" požiūriu 5
   
PAŠVĘSTŲJŲ IDĖJOS KRIKŠČIONYBĖS ISTORIJOJE 9
   
Vidmantas Šimkūnas. Edwardo Schillebeeckx'o antropologinės konstantos ir Ignaco Lojolos „Dvasinių pratybų" (ignaciškojo dvasingumo) dinamika 10
   
Saulė Raubickaitė. Dievo ir žmogaus pažinimo kelias pagal šv. Teresę Avilietę 23
   
Inesė Ratnikaitė. Saleziečių charizmos įkultūrinimas ir pasišventimo apleistajam jaunimui ugdymo gairės „Saleziečių žiniose" 37
   
LIETUVOS IR PRANCŪZIJOS VIENUOLYNŲ ISTORIJA 57
   
Rita Regina Trimonienė. Gailestingųjų seserų kongregacija Vilniuje ir jos karitatyvinė veikla 1744–1808 metais 58
   
Regina Laukaitytė. Kretinga Lietuvos pranciškonų ordino istorijoje 80
   
Vika Veličkaitė. Privataus ir viešo gyvenimo aspektai Paryžiaus vienuolyno Abbaye-aux-bois pensione: Apolonijos Elenos Masalskytės (1763–1815) atsiminimai 90
   
VIENUOLINIS GYVENIMAS LITERATŪROJE 107
   
Vytautas Bikulčius. Tarp pasauliečio ir vienuolio: Joriso-Karlo Huysmanso romanas „Oblatas" 108
   
Dalia Jakaitė. Rainerio Marios Rilke's ordinas: pranciškonybės teopoezija „Valandų knygoje" 119
   
Skaistė Barkutė. Karmelitiškojo dvasingumo paieškos Onės Baliukonės kūryboje: šv. Alberto, Teresės Avilietės ir Edith Stein idėjų akiratis 144
   
VIENUOLINIS GYVENIMAS IR MENO PASAULIS 161
   
Laima Budzinauskienė. Laidotuvės ir jas lydėjusi muzika XVII–XVIII amžių Lietuvoje: „Vilniaus Jėzuitų kolegijos dienoraščio (1710–1723)" liudijimai 162
   
Dainius Sobeckis. Leonardas Andriekus – meno puoselėtojas ir kultūros teologijos atstovas 175
   
Karolina Repečkaitė. Tiberiados bendruomenė fotografijoje: antropologinis tyrimas 187
   
Modestas Grigaliūnas. Apie Kito veidą vaizdo kultūroje: mediatizuotas leviniškasis dialogas su Viliumi Orvidu 204
   

RECENZIJOS

225
   
Jurgis Dieliautas. Uždaros erdvės vizualizacija: Palendrių vienuolynas 226
   
Dalia Jakaitė. Kultūros ir religijos dialogą reprezentuojančios ir kuriančios monografijos 233
   
Vigmantas Butkus. „205 lietuvių ir 450 latvių romanų", arba postkolonializmo veiksmingumas literatūrinėje baltistikoje 240