2016, Nr.1 (34)

 TURINYS

Redaktoriaus žodis 5

 Editor’s Foreword

7
   

Jessica L. Hagaman, Kathryn J. Casey
Mokinių, turinčių dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimą, mokymosi poreikių supratimas ir parama
Understanding and Supporting the Academic Needs of Students with ADHD

9
31
   
Jelena Galvydytė, Algirdas Ališauskas
Mokinių, turinčių mokymosi sutrikimų, edukacinė charakteristika
Educational Characteristics of Students with Learning Disabilities
51
71
   
Daiva Alifanovienė, Asta Vaitkevičienė, Odeta Šapelytė, Danutė Šarauskienė
Paauglių patiriamas stresas demografinių kintamųjų analizės kontekste
Stress Experienced by Adolescents in the Context of the Analysis of Demographic Variables
93
107
   
Nerdinga Letulė, Esa Ala-Ruona
Muzikos terapijos profesinio pripažinimo Europos Sąjungoje apžvalga
An Overview of the Music Therapy Professional Recognition in the EU
121
133
   

Paul Mooney, Renée E. Lastrapes, Amanda M. Marcotte, Amy Matthews, B. S.
Bendrųjų gamtos pažinimo ir socialinių mokslų mokymosi rezultatų vertinimo validumas
Validity of Two General Outcome Measures of Science and Social Studies Achievement

145
167
   
Stefanija Ališauskienė, Irena Kaffemanienė, Algirdas Ališauskas
Būsimųjų specialiųjų pedagogų kompetencijų įsivertinimas personalizuoto mokymosi paradigmos požiūriu
Self-Evaluation of Prospective Special Educators’ Competencies from the Standpoint of Personalised Learning Paradigm
189
209
   
Apie autorius / About AuthorsApie autorius / About Authors 231
   
Reikalavimai leidinyje „Specialusis ugdymas“ publikuojamiems mokslo darbams 237
Requirements for Publication in “Special Education” 244