Diana CIBULSKIENĖ
SVARBIAUSIŲ PUBLIKACIJŲ S Ą R A Š A S

Laikotarpis: nuo 2013-01-21 iki 2018-06-01

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

1. Straipsniai leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science: 
1.1.  turinčiuose citavimo indeksą (Impact Factor):
 

 1. Butkus M., Cibulskienė D., Mačiulytė-Šniukienė A., Matuzevičiūtė K. (2018). What Is the Evolution of Convergence in the EU? Decomposing EU Disparities up to NUTS 3 Level. Sustainability, Vol. 10, iss. 5, Article 1552. ISSN 2071-1050. https://doi.org/10.3390/su10051552.
 2. Reizgevičius M., Ustinovičius L., Cibulskienė D., Kutut V., Nazarko L. (2018). Promoting Sustainability through Investment in Building Information Modeling (BIM) Technologies: A Design Company Perspective. Sustainability, Vol. 10, iss. 3, Article 600. ISSN 2071-1050.
 3. Cibulskienė D., Garšvienė L. (2017). Evaluation of the Factors Determining Risk of Growing Current Account Deficit to the Country in the Context of Economic Growth // Engineering Economics, Vol 28, No 1 (2017), p. 4-14. eISSN 2029-5839. [Citav. rod.: 0.726 (2016, SSCI)]

1. 2. neturinčiuose citavimo indekso (Impact Factor).

 1. Cibulskienė D., Butkus, M., Matuzevičiūtė, K. (2016). Assessment of regional economic convergence factors influence in EU countries // Economic Science for Rural Development 2016. eISSN 2255-9930. No. 42, 30-37.

 

2. Straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

 1. Cibulskienė, D., Brazauskas M. (2017). Decisions-making of the investment portfolio applying intermarket analysis. // Scientific  papers  of  the  University  of  Pardubice.  Series D. eISSN 1804-8048. Vol. XXIV, No. 40 (2/2017), 16-26. (SCOPUS DB, su citavimo indeksu).
 2. Cibulskienė D., Brazauskas M. (2016) A theoretical  approach  to  quantitative downside risk measurement methods // Central and Eastern European Journal of Management and Economics, Vol. 4, No.2,  105-123, June 2016. eISSN 2353 – 9119.
 3. Cibulskienė D., Brazauskas M., Tamašauskas M. (2016)Kiekybinių efektyvumo vertinimo, pakoreguoto pagal riziką, metodikų palyginamoji analizė // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, Nr. 1 (38), 6-14 p., ISSN 1648-9098.
 4. Cibulskienė D., Mačiulytė-Šniukienė A. (2014). Evaluation of the impact of economic openness on labour productivity in EU countries // Central and Eastern European Journal of Management and Economics. eISSN 2353-9119. Vol. 2, No. 4, 225-253, Dec. 2014.
 5. Cibulskienė D., Padgureckienė, A.(2014). Rizikos kapitalo poveikio šalies konkurencingumui vertinimo koncepcija // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Mokslo darbai. ISSN 1648-9098. 2014, nr. 3 (35), p. 26–33. (Index Copernicus bazėje).
 6. Cibulskienė D., Brazauskas M., (2014). Testing of Asset and Profit Strategy by Investment Portfolio Formation in Baltic States Stock Exchange // Wroclaw Economic Review. eISSN 2084-4093. 2014, 20/3, p. 9-22.
 7.  Cibulskienė D., Brazauskas M., (2014). Plačios diversifikacijos investavimo strategijos testavimas // Journal of Management, № 1 (24), p. 97-104. ISSN 1648-7974.
 8. Butkus, M., Žakarė S., Cibulskienė, D. (2014). Bankroto diagnostikosmodelis ir jo pritaikymas bankroto tikimybei Lietuvos įmonėse prognozuoti // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai (VDU). 2014 № 1 (8), p. 111-132. ISSN 1822-7996.
 9. Marcišauskienė, J., Cibulskienė, D. (2013). Baltijos šalių makroekonominių rodiklių ir akcijų rinkos kainų tarpusavio ryšio vertinimas // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Mokslo darbai. ISSN 1648-9098. 2013, nr. 1 (29), p. 51–61. (Index Copernicus bazėje).