2016, Nr. 1 (45)

 TURINYS / CONTENTS

SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES
 
   

Živilė Juodišiūtė, Jurgita Vorevičienė
Rajoninių Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų medicinos
personalo skatinimo ir motyvavimo priemonių tyrimas
Investigation into the Promotion and Motivation Instruments of Medical Staff in Lithuania’s Regional     
Healthcare Institutions

 6

 

14

   

Indrė Labanauskaitė, Vilija Bitė Fominienė
Sveikatingumo industrijos specialistų pasitenkinimas darbu
Job Satisfaction of Specialists Within the Wellness Industry

16

21

   
HUMANITARINIAI MOKSLAI / HUMANITIES  
   

Vilma Miglinė, Adomas Vincas Rakšnys
Kultūriniai veiksniai kaip nepaprastųjų situacijų valdymo iššūkis
Cultural Factors as a Challenge in Emergency Management

24

28

   
BIOMEDICINOS MOKSLAI / BIOMEDICAL SCIENCES  
   

Donatas Bagočius
Centrinio Klaipėdos terminalo statybų sukeliamas povandeninis triukšmas ir jo poveikis žuvims
Underwater Noise During the Construction Works of the Central Terminal in Klaipėda and its Impact     
on Fish

32


39
   
FIZINIAI MOKSLAI / PHYSICAL SCIENCES  
   

Agnė Dzidolikaitė
Evoliucinis požiūris optimizavimo procese
Evolutionary Approach to Optimization

42

46
   
Albertas Gimbutas
Globalios optimizacijos algoritmas, naudojantis lokalų Lipšico konstantos įvertį
Global Optimization Algorithm Using Local Lipschitz Constant Estimate
47

53
   
Leonidas Sakalauskas, Ingrida Vaičiulytė
Daugiamačio α-stabiliojo dėsnio parametrų vertinimas didžiausio tikėtinumo metodu
Maximum Likelihood Method for the Estimation of Multivariate Alpha-Stable Distribution
54

58
   
Ana Ušpurienė, Leonidas Sakalauskas
Dviejų etapų stochastinio tiesinio programavimo uždavinio agregavimo tyrimas
Investigation of Aggregation Problem in Two-Stage Stochastic Linear Programming
60

64
   
Ana Ušpurienė, Leonidas Sakalauskas, Valerijonas Dumskis
Viešųjų įstaigų finansinių srautų planavimas
Planning Financial Flows for Public Institutions
65

70
   
Jūratė Vaičiulytė, Gražvydas Felinskas
Paslėptųjų Markovo modelių metodo tyrimas ir taikymas balso įrašams stenografuoti
Investigation of Hidden Markov Models and Adaptation for Transcribing Voice Recordings
71

78
   
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI / TECHNOLOGICAL SCIENCES  
   
Diana Šateikienė, Daiva Stanelytė
Laivo balastinio vandens valymo optimalios įrangos parinkimas
Selecting Optimal Technologies for Ballast Water Treatment
80

85
   
Apie autorius / About the authors 86
   

Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai"