2016, Nr. 2 (46)

 TURINYS / CONTENTS

SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES  
   
Kristina Bielskytė, Jurgita Smilgienė
Moterų, auginančių vaikus, sunkumai derinant šeimą ir karjerą
Difficulties that Women Raising Children Face While Balancing Family Life with a Career        
 
 6
11
   

Dalia Dambrauskienė
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovo lyderystės teorinės prielaidos
Theoretical Preconditions for Leadership of the Head of a Pre-School Education Institution


12
16
   

Placida Jasiūnaitė
5–7 metų vaikų dorinių vertybių raiška emociniu aspektu
The Expression of Moral Values in Children Aged 5-7 in Terms of Emotions


17
26
   

Viktorija Juodeikytė, Andrius Norkus
Paauglių merginų požiūris į kūno vaizdinio ugdymą
Attitude of Adolescent Girls Towards Teaching about Body Image


27
31
   

Diana Saveikienė
Jūrinių profesijų specialistų karjerą skatinantys ir slopinantys veiksniai
Factors that Promote and Inhibit Career Progression for Maritime Professionals


33
40
   

Goda Stonkuvienė
Ikimokyklinio amžiaus vaikų mokėjimo mokytis ugdymo(si) reikšmingumas mokymosi
visą gyvenimą kontekste
The Importance of (Self) Educating Pre-School Children’s Ability to Learn in the Context of
Lifelong Learning


41


48
   
Jurgita Vorevičienė
Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo užtikrinant socialinę gerovę: teorinės prielaidos sociologijoje      
The Role of Non-Governmental Organizations in the Development of Social Welfare:
Theoretical Assumptions in Sociology

50

60
   
HUMANITARINIAI MOKSLAI / HUMANITIES  
   

Renata Lukošienė
Studentų vardai Šiaulių universitete
Students’ Names in Šiauliai University


64
70
   
Roberta Strikauskaitė
Translation of Stylistic Devices in Contemporary Young Adult Fiction
Meninių priemonių vertimas šiuolaikinėje jaunimo literatūroje

71
77
   
Apie autorius / About the authors 78
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai"