Mindaugas BUTKUS
SVARBIAUSIŲ PUBLIKACIJŲ S Ą R A Š A S

Laikotarpis: 2012-2017 

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

Monografijos, mokslo studijos, mokslo darbų apžvalgos

 1. Butkus, Mindaugas; Karpavičius, Henrikas. Eksporto plėtros ir ekonomikos augimo sąveika Lietuvos ūkyje // Socialinių-ekonominių procesų Lietuvoje raidos prieštaros (teorija ir praktika): mokslo studija / Šiaulių universitetas; redaktoriai Algis Šileika, Zita Tamašauskienė. Šiauliai [i.e. Vilnius]: BMK Leidykla, 2015. ISBN: 9786094680700. p. 203-222.

 

MOKSLO STRAIPSNIAI:

 •  leidiniuose referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge ir (ar) Scopus duomenų bazėse, kurių citavimo rodiklis (impact factor) yra didesnis už nulį, registruotuose ir leidžiamuose užsienyje
 1. Liobikienė, Genovaitė; Butkus, Mindaugas. Environmental Kuznets Curve of greenhouse gas emissions including technological progress and substitution effects // Energy. ISSN:0360-5442, E-ISSN:1873-6785, 2017, Vol 135, p. 237 – 248. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.06.120 [Citav. rod.: 4.520; bendr. cit. rod: 3.400; kvartilė: Q1 (2016, SCIE)] [CiteScore: 5,17 SNIP: 1,798; SJR: 1,999 (2016, Scopus Journal Metrics)]
 2. Liobikienė, Genovaitė; Butkus, Mindaugas. The European Union possibilities to achieve targets of Europe 2020 and Paris agreement climate policy // Renewable Energy. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 0960-1481. Vol. 106, 2017, p. 289-309. Prieiga per internetą:< http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2017.01.036 > [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; Academic Search Complete (EBSCO); Ingenta Connect; Scopus]; [Citav. rod.: 3.404; [SNIP(2015): 2,029; SJR(2015): 1,961].
 3. 2. Liobikienė, Genovaitė; Butkus, Mindaugas; Bernatonienė, Jurga. Drivers of greenhouse gas emissions in the Baltic states: decomposition analysis related to the implementation of Europe 2020 strategy // Renewable and sustainable energy reviews. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 1364-0321. Vol. 54, 2016, p. 309-317. Prieiga per internetą: < http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.028> [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; Academic Search Complete (EBSCO); Ingenta Connect; Scopus]; [Citav. rod.: 6.798; bendr. cit. rod: 4.383; kvartilė: Q1 (2015, SCIE)] [SNIP(2015): 3,109; IPP(2015): 7,286; SJR(2015): 3,120].

 

 • leidiniuose referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge ir (ar) Scopus duomenų bazėse, kurių citavimo rodiklis (impact factor) yra didesnis už nulį, registruotuose ir leidžiamuose Lietuvoje
 1.  Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Davidavičienė, Vida; Matuzevičiūtė, Kristina. Factors influencing society's attitudes towards internal and external EU immigrants // Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN: 0235-7186, eISSN: 2424-4546. 2016, T. 27, nr. 4, p. 292-303. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2016/4/292-303.pdf>. [Duomenų bazės: Scopus; Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [Citav. rod.: 0,902, bendr. cit. rod.: 1,145, kvartilė: Q3 (2015, SSCI)] [SNIP: 0,485, SJR: 0,605 (2015, Scopus CiteScope)].
 2. Beržinskienė, Daiva; Butkus, Mindaugas; Matuzevičiūtė, Kristina. Modelling of the Impact of Emigrants' Qualification Structure on the National Economic Growth: the Case of Lithuania = Emigrantų kvalifikacinės struktūros poveikio šalies ekonomikos augimui modeliavimas: Lietuvos atvejis // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas2014,: Technologija. ISSN: 1392-2785, eISSN: 2029-5839. 2014, Vol. 25, no. 3, p. 333-340. Prieiga per internetą: <http://www.inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/5247/3791>. [Duomenų bazės: Scopus; TOC Premier; Social Sciences Citation Index (nenaudotinas); Current Abstracts; VINITI; IBSS; Business Source Complete] [Citav. rod.: 0,871, bendr. cit. rod.: 1,283, kvartilė: Q2 (2014, SSCI)] [SNIP: 0,744, SJR: 0,726 (2014, Scopus CiteScope)].

 

 • kituose leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge ir (ar) Scopus duomenų bazėse registruotuose ir leidžiamuose užsienyje
 1. Matuzevičiūtė, Kristina; Butkus, Mindaugas. Remittances, development level, and long-run economic growth // Economies. Basel: MDPI. ISSN: 2227-7099, eISSN: 2227-7099. 2016, Vol.4(4), special issue, p. [1-20]. Prieiga per internetą: <http://www.mdpi.com/2227-7099/4/4>. [Duomenų bazės: EconBiz; Emerging Sources Citation Index (Web of Science)].
 2. Cibulskienė, Diana; Butkus, Mindaugas; Matuzevičiūtė, Kristina. Assessment of regional economic convergence factors influence in EU countries // Economic science for rural development: Integrated and sustainable regional development, production and co-operation in agriculture: proceedings of the international scientific conference, [21-22 April, 2016, Jelgava, Latvia]. Jelgava: Latvia University of Agriculture. ISSN: 1691-3078, eISSN: 2255-9930. 2016, No. 42, p. 30-37. Prieiga per internetą: <http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=1587>. [Duomenų bazės: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Academic Search Complete; Agris; Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (Web of Science); CAB Abstracts]
 3. Butkus, Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė, Alma; Matuzevičiūtė, Kristina. Socio-demographic factors influencing attitude towards refugees: an analysis of data from european social survey // Globalization and its socio-economic consequences: 16th international scientific conference, 5th–6th October 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic: proceedings. Part I. Zilina: University of Zilina, 2016. ISBN: 9788081541919. p. 286-294. Prieiga per internetą: <http://ke.uniza.sk/sites/default/files/content_files/proceedings_part_i_0.pdf> [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (Web of Science)]

 

 • kituose leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Web of Knowledge ir (ar) Scopus duomenų bazėse registruotuose ir leidžiamuose Lietuvoje
 1. Butkus, Mindaugas; Masullo, Riccardo. Evaluation of brand competitiveness: regression analysis approach // The 9th International Scientific Conference "Business and Management 2016", May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius] Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, ISBN 9786094579219. p. 1-9. http://dx.doi.org/10.3846/bm.2016.40. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (Web of Science)]

 

 • užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse
 1. Butkus, Mindaugas; Matuzevičiūtė, Kristina. Evaluation of EU cohesion policy impact on regional convergence: do culture differences matter? // Economics and culture = Ekonomika un kultūra. Riga, Berlin: Ekonomikas un kultūras augstskola, De Gruyter, 2016. ISSN 2255-7563. 2016, [T.] 13, p. 41-52. Prieiga per internetą: <https://www.degruyter.com/view/j/jec.2016.13.issue-1/jec-2016-0005/jec-2016-0005.xml?format=INT>. [Duomenų bazės: De Gruyter Online].

 

 • Lietuvos recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse
 1. Lembutis, Vytis; Butkus, Mindaugas. Komercinių bankų sektoriaus veikla kaip ES šalių privačių vidaus išlaidų Granger priežastis: panelinių duomenų modelis // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1822-7996. 2016, T. 10, nr. 1, p. 129-154. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.7220/AESR.2335.8742.2016.10.1.7>. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO); CEEOL; IndexCopernicus; Business Source Premier (EBSCO)].
 2. Butkus, Mindaugas; Tamašauskas, Mantas. Technine analize grįstos prekybos strategijos FOREX rinkoje formavimas ir taikymas // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1822-7996. 2016, T. 10, nr. 1, p. 65-84. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.7220/AESR.2335.8742.2016.10.1.4>. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO); CEEOL; IndexCopernicus; Business Source Premier (EBSCO)].
 3. Matuzevičiūtė, Kristina; Vaitekūnaitė, Agnė; Butkus, Mindaugas. Europos Sąjungos šalių konkurencingumo ir jį lemiančių veiksnių vertinimas // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai: Šiaulių universiteto bibliotekos Leidybos skyrius. ISSN: 1648-9098. 2015, Nr. 2(37), P. 38-53. Prieiga per internetą: <http://www.su.lt/images/leidiniai/EVAP/2015_37/03_Matuzeviciute.pdf>. [Duomenų bazės: IndexCopernicus]
 4. Butkus, Mindaugas; Žakarė, Sigita; Cibulskienė, Diana. Bankroto diagnostikos modelis ir jo pritaikymas bankroto tikimybei Lietuvos įmonėse prognozuoti // Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1822-7996. T. 8, nr. 1, 2014, p. 111-132. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.7220/AESR.1822.7996.2014.8.1.7>. [Duomenų bazės: Business Source Complete (EBSCO); CEEOL; IndexCopernicus; ProQuest].
 5. Garšvienė, Lina; Butkus, Mindaugas. Evaluation of the determinants of growing current account deficit = Einamosios sąskaitos deficito augimą lemiančių veiksnių, vertinimas // Socialiniai tyrimai = Social research / Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetas. Vilnius: BMK Leidykla. ISSN: 1392-3110, eISSN: 2351-6712. 2014, Nr. 3(36), p. 123-133. Prieiga per internetą: <http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/soc_tyrimai/2014_36/garsviene_butkus.pdf>. [Duomenų bazės: TOC Premier; Current Abstracts; SocIndex; IndexCopernicus; SocINDEX with Full Text]
 6. Pukelienė, Violeta; Butkus, Mindaugas. Evaluation of regional β convergence in EU countries at NUTS3 level // Ekonomika : mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. T. 91, nr. 2 (2012), p. 22-37. Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/ekonomika/article/view/899/420>. [Duomenų bazės: IBSS (International Bibliography of the Social Sciences); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)].

 

 •  užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose
 1. Butkus, Mindaugas; Matuzevičiūtė, Kristina. Government debt influence on EU countries economic growth: importance of matching Maastricht criterion // Economic and environmental studies. Opole: Opole University. ISSN 1642-2597. 2016, Vol. 16, no. 1, p. 115-130. Prieiga per internetą: <http://www.ees.uni.opole.pl/content/01_16/ees_16_1_fulltext_08.pdf>.
 2. Lembutis, Vytis; Butkus, Mindaugas. Commercial banking sector's performance results' impact on EU countries' government expenditures and net export // Journal of Logistics, Informatics and Service Science (JLISS). Yuenlong, Hong Kongas: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 2409-2665. Vol. 3, no. 1 (2016), p. 46-79.

 

 •  Lietuvos recenzuojamuose mokslo leidiniuose
 1. Karpavičius, Henrikas; Butkus, Mindaugas. Vidutinio atlyginimo augimo problema Lietuvos ūkio plėtros kontekste = The issue of average wage increase in the context of economic growth in Lithuania // Lietuvos ekonomikos augimo ir stabilumo strateginės kryptys: nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos, vykusios 2015 m. spalio 22 d., recenzuotų straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius]. Vilnius, 2015. ISBN: 9786094596131. p. 76-88. Prieiga per internetą: <http://www.lea2015.ef.vu.lt/wp-content/uploads/2016/01/LEA2015-straipsniu-rinkinys-1.pdf>.