Vita JUKNEVIČIENĖ
SVARBIAUSIŲ PUBLIKACIJŲ S Ą R A Š A S

Laikotarpis: 2006-2016 

 

MOKSLO STRAIPSNIAI:

 •  recenzuojamuose užsienio ir Lietuvos mokslo leidiniuose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse
 1. Juknevičienė, V., Bersėnaitė, J. (2016). Sąveikaujantis valdymas kaip verslo ir mokslo bendradarbiavimo dėl inovacijų plėtotės prielaida. Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603, 15 (1), p. 41-55. (Academic Search Complete; Academic Search Premier; Central & Eastern European Academic Source; Index Copernicus; Scopus).
 2. Juknevičienė, V. (2015). Development of absorptive capacity in a regional innovation system: experience of Lithuanian regions. Journal of Education, Culture and Society, 1/2015, ISSN 2081-1640, p. 257-270. DOI: 10.15503/jecs20151.257.270. (Index Copernicus, EBSCO, CEEOL, ERIHplus, DOAJ, CEJSH, JournalSeek, BazHum).
 3. Juknevičienė, V. (2013). Good Governance in Developing National Absorptive Capacity. Socialiniai tyrimai, ISSN 1392-3110, 3 (32), p. 84–93. (CEEOL, Current Abstracts, SocINDEX, TOC Premier, Index Copernicus, SocINDEX with Full Text).
 4. Juknevičienė, V., Kareivaitė, R. (2012). Good Governance as the Instrument for the Implementation of the Sustainable Development's Conception. Socialiniai tyrimai, ISSN 1392-3110, 3 (28), p. 28–42. (CEEOL, Current Abstracts, SocINDEX, TOC Premier, Index Copernicus, SocINDEX with Full Text).
 5. Domarkas, V., Juknevičienė, V., Kareivaitė, R. (2012). Institucinės dimensijos vaidmuo darnaus vystymosi koncepcijoje. Viešoji politika ir administravimas, ISSN 1392-6195, 11 (3), p. 461–472. (SCOPUS, Academic Search Complete, Central & Eastern European Academic Source, Ulrich's, PA@BABEL, International Index Copernicus).
 6. Domarkas, V., Juknevičienė, V. (2010). Inovacijų vaidmuo viešojo administravimo organizacijų veikloje absorbcinio gebėjimo aspektu. Viešoji politika ir administravimas, ISSN 1648-2603, 31, p. 77–90. (Academic Search Complete, Central & Eastern European Academic Source, International Index Copernicus).
 7. Bacevičiūtė, A., Juknevičienė, V. (2009). Viešojo administravimo žmogiškųjų išteklių atrankos aspektai: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos darbuotojų nuomonės tyrimas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, ISSN 1648-9098, 1(14), p. 13–24. (International Index Copernicus).
 8. Sapiegienė, L., Juknevičienė, V., Stoškus, S. (2009). Inovacijų diegimo procesas: Šiaulių miesto gamybos įmonių atvejų analizė. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, ISSN 1648-9098, 2(15), p. 237–249. (International Index Copernicus).
 9. Juknevičienė, V., Urbelienė, Z. (2008). Elektroniniai rinkimai šiuolaikinės demokratijos kontekste. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, ISSN 1648-9098, 3(12), p. 124–132. (International Index Copernicus).
 10. Juknevičienė, V. (2008). Neoklasikinių organizacijų teorijų reikšmė viešojo administravimo raidai. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, ISSN 1648-9098, 1(10), p. 82–91. (International Index Copernicus).
 11. Juknevičienė, V. (2008). Kintamas viešojo administravimo žmogiškųjų išteklių vaidmuo šiuolaikiniuose demokratijos vystymo procesuose. Viešoji politika ir administravimas, ISSN 1648-2603, 23, p. 78–87. (Academic Search Complete).
 12. Domarkas, V., Juknevičienė, V. (2007). Viešojo administravimo paradigmos kaitos iššūkiai šio sektoriaus žmogiškųjų išteklių raidai. Viešoji politika ir administravimas, ISSN 1648-2603, 19, p. 25–32. (Academic Search Complete).
 13. Juknevičienė, V. (2007). Viešojo administravimo žmogiškųjų išteklių reikšmė demokratijos įgyvendinimo procese. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, ISSN 1648-9098, 1(8), p. 128–133. (International Index Copernicus).
 14. Juknevičienė, V. (2007). M. Weberio biurokratijos teorijos reikšmė šiuolaikinių viešojo administravimo organizacijų kontekste. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, ISSN 1648-9098, 1(8). P. 122–127. (International Index Copernicus).

 • kituose recenzuojamuose užsienio ir Lietuvos mokslo leidiniuose
 1. Juknevičienė, V. (2014). Good Governance in the Development of the Absorptive Capacity: Can it Promote a National Innovation System? Good Governance and Civil Society: Selected Issues on the Relations Between State, Economy and Society, Vol. 3, p. 269–286. (Ed. Adam Jarosz). Cambridge Scholars Publishing, ISBN-13:978-1-438-7050-4, ISBN-10:1-4438-7050-1.
 2. Vėjelytė, Ž., Juknevičienė, V. (2014). Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimas: iššūkiai ir galimybės. 14-osios jaunųjų tyrėjų tarptautinės mokslinės konferencijos „Ekonomika ir vadybos aktualijos" mokslo straipsnių rinkinys' 2014, p. 34–47. Šiauliai [i.e. Vilnius]: BMK leidykla, ISBN 9786094680311.
 3. Abromavičienė, V., Juknevičienė, V., Poškuvienė, B., Sapiegienė, L. (2013). Socialinės reklamos vaidmuo įgyvendinant prevencines sveikatinimo programas gero valdymo kontekste. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Good Governance at Local Self-Government: Democracy, Decentralization, Development, p. 2–12. Šiauliai [i.e. Vilnius]: „BMK leidykla".
 4. Urbelienė, Z., Juknevičienė, V. (2009). Elektroninio balsavimo ypatumai ir įgyvendinimo galimybės Lietuvoje. Jaunųjų mokslininkų darbai, ISSN 1648-8776, 2(23), p. 263–271. (CEEOL).
 5. Juknevičienė, V. (2008). The Importance of Business Enterprises in the Democracy Implementation Process. Conference Proceedings of 15-th Nordic Conference on Small Business Research „Challenges for Enterpreneurship and Small Business Development in the Context of European Enlargement" (el. išteklius), p. 1–17. Estonia: Tallinn University of Technology, ISBN 978-9949-430-18-5.
 6. Juknevičienė, V., Kareivaitė, R. (2008). Public Administration Organizations' and Business Enterprises' Role in Lithuania's Regional Economic Development Process. Conference Proceedings of 15-th Nordic Conference on Small Business Research „Challenges for Enterpreneurship and Small Business Development in the Context of European Enlargement" (el. išteklius), p. 1–18. Estonia: Tallinn University of Technology, ISBN 978-9949-430-18-5.
 7. Domarkas, V., Juknevičienė, V. (2007). Challenges of Change of Public Administration Paradigm for the Development of Lithuanian Human Resources of the Sector. Proceedings of the 5-th EuPRA General Conference „Challenges of Peace and Democracy in Europe" (el. išteklius), p. 1–10. Turkey: Sakarya University.
 8. Domarkas, V., Juknevičienė, V. (2007). Atrankos į valstybės tarnybą ypatumai ir optimizavimo galimybės viešojo administravimo žmogiškųjų išteklių valdymo aspektu. Jaunųjų mokslininkų darbai, ISSN 1648-8776, 3(14), p. 164–173. (CEEOL).
 9. Dagytė, I., Juknevičienė, V., Poškuvienė, B., Tamoševičienė, R. (2006). Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto bendruomeniškumas: samprata ir apraiškos. Socialiniai tyrimai, ISSN 1392-3110, 2(8), p. 29–36. (CEEOL).
 10. Juknevičienė, V. (2006). Laikmečio iššūkiai viešojo administravimo žmogiškųjų išteklių valdymui. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, ISSN 1648-9098, 1(6), p. 96–102.
 11. Juknevičienė, V. (2006). Veiklos audito aspektai Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų pavyzdžiu. Vadyba. Mokslo tiriamieji darbai, ISSN 1648-7974, 2(9), p. 81–88.
 12. Juknevičienė, V. (2006). Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto strateginis valdymas. Vadyba. Mokslo tiriamieji darbai, ISSN 1648-7974, 1(8), p. 27–35.

 

 • Studijų medžiaga
 1. Juknevičienė, V., Navickas, K. (2014). Partnership of the Public and the Private Sectors for Regional Innovations. Syllabus. Šiaulių universitetas, Leidykla Lucilijus. 20 p. ISBN 978-9955-32-241-2.

 

 •  Daktaro disertacija
 1. Juknevičienė, V. (2015). Regioninės inovacijų sistemos absorbcinio gebėjimo vystymas. Daktaro disertacija. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 301 p.
 2. Juknevičienė, V. (2015). Development of Regional Innovation System's Absorptive Capacity. Summary of doctoral dissertation. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 48 p. UDK 005.591.6(043.3).

 

 •  Mokslo populiarinimo straipsnis
 1. Demokratijos įgyvendinimo studijos. (2015). Mokslo Lietuva, Nr. 20 (52), 2015-11-24, p. 10-11.