2016, Nr. 14

TURINYS / CONTENT

 Įvadinis žodis                      4
 Foreword 6
   
MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ STRUKTŪRINĖ KAITA,
UŽTIKRINANT MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĘ / INSTITUTIONAL CHANGE IN HIGHER EDUCATION AND RESEARCH
INSTITUTIONS ENSURING EQUALITY BETWEEN WOMEN AND MEN
9
   

Aurelija Novelskaitė
Reconsidering the Foundations for Gender Equality Establishment Targeted Structural Change in Research and Innovation in the Baltic States
Į lyčių lygybės įtvirtinimą orientuoti struktūriniai pokyčiai: tyrimai ir inovacijos Baltijos šalyse (Santrauka)


10

20
   
Elena Del Giorgio, Camilla Gaiaschi, Daniela Falcinelli
What Strategies for Favoring Structural Change?: Experiences From the STAGES Project at the University of Milan
Strategijos, palankios struktūrinei kaitai: STAGES projekto patirtis Milano universitete (Santrauka)

22
34
   

Virginija Šidlauskienė, Gintautas Jazdauskas
Guidelines on the Implementationof T-GAP in a Higher Education or Research Institution: Šiauliai University Case
Lyčių lygybės veiksmų plano įgyvendinimas kaip struktūrinės kaitos vadovas aukštojo mokslo ir tyrimų institucijose:
Šiaulių universiteto atvejis


35

55
   
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas
(2014 m. gruodžio 23 d. Nr. V-1265) „Dėl rekomendacijų lygioms vyrų ir moterų galimybėms Lietuvos mokslo ir studijų institucijose užtikrinti“

78
   
APGINTŲ DISERTACIJŲ APŽVALGA / OVERVIEW OF DEFENDED DISSERTATIONS 85
   
Apie autorius 91
About Authors 
92
   
Leidinyje Lyčių studijos ir tyrimai publikuojamų mokslo darbų reikalavimai 93
Requirements for Research Papers Published in Journal Gender Studies and Research 96