2017, Nr. 47 (1)

TURINYS / CONTENTS

SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES  
   
Irma Gedminaitė
Lietuvos statybos įmonių bankroto tikimybės vertinimas
Bankruptcy Prediction in the Construction Sector in Lithuania

  6
12
   

Rita Kantanavičiūtė
Multidimensinis požiūris į mikčiojimo vertinimą ir įveikimą
Multidimensional Structure of Stuttering, its Assessment and Treatment


14
19
   
Agnė Kažytė, Mantas Valukonis
Kinijos liaudies banko pinigų politikos poveikis akcijų rinkos grąžai
Effect of Monetary Policy of the People’s Bank of China on Stock Market Returns

20
27
   

Ligita Kiulkytė
Mažų ir labai mažų įmonių prekinio kredito rizikos vertinimas
Assessing Trade Credit Risk of Small and Micro Enterprises


29
35
   
Vytautas Isoda
Europos Sąjungos institucijos kaip regioninės tarptautinės visuomenės struktūros dalis
European Union Institutions as Part of the Regional International Society Structure

36
44
   
Daiva Treinienė
Netradicinių studentų patirtinio mokymosi teorinės įžvalgos
Theoretical Insights into Engaging Non-Traditional Students in Experiential Learning

45
52
   
Inesa Vietienė
Vaiko ir suaugusiojo tarpkultūrinio, hermeneutinio dialogo raiška įvairiose ugdymo aplinkose
Hermeneutics Approach to Communication Between a Child and an Adult in Various Educational   
Environments
53
59
   
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI / TECHNOLOGICAL SCIENCES
 
   
Edvinas Averlingis, Kazys Šleževičius, Jonas Roličius
Supleišėjusių gelžbetoninių sijų-sienučių įtempių skaičiavimas
Calculation Initial Craked Reinforced Concrete Highbeams

62
67
   
Robert Dzisevič, Dmitrij Šešok
Ilgosios aritmetikos algoritmų greitaveikos tyrimas
Research on the Performance of Arbitrary-Precision Arithmetic Algorithms

68
71
   
Kiril Griazev, Simona Ramanauskaitė
Duomenų išrinkimo interneto puslapiuose algoritmas, paremtas duomenų tarpusavio panašumu
An Algorithm for Data Extraction from Web Pages Based on Data Similarities

73
79
   
Ervin Miloš, Dmitrij Šešok
Globaliojo optimizavimo uždavinių sprendimas naudojant genetinius algoritmus
Genetic Algorithms for Solving Global Optimization Problems

80
86
   

Julija Semenenko, Dmitrij Šešok
Lygiagretūs skaičiavimai su CUDA
Parallel Computing with CUDA


87
93
   
APŽVALGINIAI STRAIPSNIAI / REVIEW ARTICLES
 
   
Aušra Lukoševičiūtė
Postmodernizmo filosofijos aspektai šiuolaikinėje švietimo praktikoje
Postmodernism in Contemporary Educational Practices

96
98
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai" 100