Inga Š K    
INGA ŠIMKUTĖ-KARALEVIČIENĖ
 
SHSC vyr. specialistė
kineziterapeutė (Sveikatos specialisto spaudo Nr. KT002277)
Klaipėdos universiteto lektorė
Šiaulių sanatorinio lopšelio-darželio „Pušelė“ judesio korekcijos pedagogė
 
Mob. tel. 8-67346384
 
     
Profesinė kvalifikacija, kvalifikacinis laipsnis, mokslo laipsnis:
-          Specialiojo pedagogo ir kūno kultūros (specializacija – specialiųjų poreikių vaikų kūno kultūros pedagogika, kineziterapija) profesinė kvalifikacija.
-          Kineziterapijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir kineziterapeuto kvalifikacija.
-          Taikomosios kūno kultūros (specializacija – sveikatos edukologija) profesinė kvalifikacija. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
 
Pareigos, darbo pobūdis:
-          Nuo 2009 m. Šiaulių sanatorinio lopšelio-darželio „Pušelė“ judesio korekcijos pedagogė.
-          Nuo 2010 m. Kineziterapeutė, lektorė.
-          Nuo 2010 m. Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijos narė.
-          Nuo 2010 m. Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ judesio korekcijos pedagogė.
-          Nuo 2012 m. Šiaulių universiteto lektorė.
-          Nuo 2013 m. Kvalifikacijos tobulinimo seminarų lektorė.
-          Nuo 2015 m. Klaipėdos universiteto lektorė.
-          Nuo 2016 m. Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centro kineziterapeutė.
Kvalifikacijos tobulinimo programos ir  seminarai:
-          Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa „Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichomotorinė raida ir psichofizinis ugdymas“ ir vestas 6 val. kvalifikacijos tobulinimo seminaras. Pažymėjimo nr. 3124. 2013.
-          2016 m. 12 mėn. 16d., K6-L, nr. 51,  Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa ir vestas seminaras tema „Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių fizinis raštingumas“, Kretingos rajono švietimo centras.
-          2014 m. 12 mėn. 08 d., K6-L. nr.138, Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa K4-14-68 ir vestas seminaras tema „Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinis raštingumas“, Kretingos rajono pedagogų švietimo centras.
-          2017 m. 06 mėn. 14 d., K6-L, Nr. 121, Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa „Hipoterapijos taikymas specialiųjų poreikių vaikams“ 2 val., Kretingos rajono švietimo centras ir vykdyta kvalifikacijos tobulinimo programa K4-17-44 ir seminaras- edukacinė išvyka.
Mokomoji knyga:
-          Mockevičienė, D., Šimkutė, I. (2014). Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinis raštingumas. Vilnius: BMK.
Dalyvavimas tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose bei  pranešimų skaitymas:
-          2011 m., pažymėjimo nr. 059-PA-17-26, Tarptautinė konferencija, Socialinė gerovė tarpdisciplininiu požiūriu, 6 val., Šiaulių universitetas, Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas.  Skaitytas pranešimas  „ Profesinių kompetencijų praktinio realizavimo palyginimas analizuojant kineziterapeutų ir judesio korekcijos specialistų veiklą“.
-          2011 m. , pažymėjimo nr. 11-07, Mokslinė-praktinė konferencija, Sveikatos rizikos veiksnių stebėsena ir valdymas, 6 val., Šiaulių universitetas. Skaitytas pranešimas tema: „ Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichomotorinis ugdymas“.
-          2011 m., pažymėjimo nr. 63526, Tarptautinė metodinė-praktinė konferencija, Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos stiprinimo aktualijos. Sveikata- užduotis visam gyvenimui., 6 val., Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis „Pušelė“. Skaitytas pranešimas tema: „ Ikimokyklinio amžiaus vaikų imitacinių motorikos lavinimo pratimų pritaikymas kūno kultūros bei  judesio korekcijos užsiėmimų metu“. Dalyvavo konferencijos organizaciniame komitete, pažymėjimo nr. S-436.
-          2011 m., pažymėjimo nr. 0841, konferencija „Bendruomenės sveikata. Aplinkos įtaka sveikatai.“, 6 val., Šiaulių miesto savivaldybė.
-          2011 m., pažymėjimo nr. 059-S-104-237, respublikinė virtuali mokslinė-praktinė konferencija, „Spesialusis ugdymas įgalinimo filosofijos kontekste, 9 val. , Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacija.
-          2011 m., pažymėjimo nr. 65353, metodinė-praktinė konferencija, Tarpinstitucinis bendradarbiavimas: ikimokyklinio ugdymo įvairovės skatinimas., 6 val., Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Skaitytas pranešima “ Sveikos gyvensenos plėtotė Olandijos ir Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų kontekste”.
-          2012 m., pažymėjimo nr. P3-1344, respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, Studijos šiuolaikinėje visuomenėje, 6 val., Šiaurės Lietuvos kolegija.  Skaitytas pranešimas: “ Judesio korekcijos specialistų ir kineziterapeutų profesinių kompetencijų praktinis realizavimas šiuolaikinės visuomenės kontekste”.
-          2012 m., pažymėjimo nr. 69486, respublikinė metodinė-praktinė konferencija, Sveikatos stiprinimas fiziniu aktyvumu ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, 6 val., Šiaulių universitetas, Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas, Šiaulių m. sanatorinis l-d “Pušelė”. Skaitytas pranešimas: “ Judesio korekcijos reikšmė ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme”.
-          2012 m. pažymėjimo nr. 059-PA-28-106, tarptautinė konferencija, “Vocational councelling of pupils with special educational needs (SEN): experience of th eeuropean union countries”, 6 val., Šiaulių universitetas, Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas.
-          2012 m., pažymėjimo nr. SGNSIP 146, tarptautinė virtuali mokslinė-praktinė konferencija, Informacinių komnikacinių technologijų taikymas individualizuojant ugdymą skirtingų gebėjimų vaikams, 6 val., Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacija.
-          2013 m., pažymėjimo nr. 2772, konferencija, Profesinio apsisprendimo metas: tradicijos ir inovacijos“, 6 val., Klaipėdos švietimo centras. Skaitytas pranešimas : „Darbinės veiklos imitatoriaus ERGOS II pritaikomumo galimybės profesinio orientavimo kontekste“.
-          2013 m., pažymėjimo nr.734, tarptautinė mokslinė-praktinė metodinė asamblėja, „Funkcinės medicinos ir taikomosios kineziologijos integracija į sporto ir klinikinę mediciną“, 6 val., LKKA.
-          2013 m., pažymėjimo nr. SGNSIP-520, tarptautinė konferencija, Socialinė gerovė tarpdisciplininiu požiūriu, 6 val., Šiaulių universitetas, Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas. Skaitytas pranešimas: “ Ikimokyklinio amžiaus vaikų tikslingas psichomotorinis ugdymas- viena iš svarbiausių  sveikatos ugdymo(si) prielaidų”.
-          2013 m., pažymėjimo nr. 2152, respublikinė konferencija, Kompleksinė pagalba vaikui ir šeimai ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, 6 val., Šiaulių miesto švietimo centras.
-          2013 m. pažymėjimo nr. SGNSIP-697, mokslinė-praktinė konferencija, Sveikatinimo metai: iššūkiai ir perspektyvos, 6 val.,  Šiaulių universitetas, Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas. Skaitytas pranešimas “ Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatinimas ir fizinio aktyvumo plėtojimas judesio korekcijos užsiėmimų metu”.
-          2014 m., pažymėjimo nr. SGNSIP-643-11, mokslinė-praktinė konferencija, Vaikų sveikatingumo metai: iššūkiai ir perspektyvos, 6 val., Šiaulių universitetas, Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas. Skaitytas pranešimas tema „ Fizinio raštingumo ugdymo reikšmė ikimokykliniame amžiuje“.
-          2014 m. pažymėjimo nr. SGNSPI-421, tarptautinė konferencija, Socialinė gerovė tarpdisciplininiu požiūriu, 6 val., Šiaulių universitetas, Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas. Skaitytas prtanešimas tema „Psichomotorinės sveikatos ugdymo(si) aspektai ikimokykliniame amžiuje“.
-          2014 m. pažymėjimo nr. 84977, tarptautinė metodinė-praktinė konferencija, Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichofizinės sveikatos ugdymo aspektai, 6 val., Šiaulių universitetas, Šiaulių miesto sanatorinis l-d “Pušelė”. Skaitytas pranešimas tema „Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichofizinės sveikatos ugdymas”.
-          2015 m. pažymėjimo nr. 92860, Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų mokslinė-praktinė konferencija, Kokybiškos edukacinės paslaugos ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje-garantas sėkmingam ugdymuis(si) pradinėje mokykloje, 6 val., Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras. Skaitytas pranešimas tema “Kompleksinės pagalbos, rengiant specialiųjų poreikių turinčius vaikus mokyklai, ypatumai Šiaulių sanatoriniame lopšelyje-darželyje “Pušelė”.
-          2015 m. pažymėjimo nr. SGNSIP-7-21, tarptautinė konferencija,  Socialinė gerovė tarpdisciplininiu požiūriu, 6 val., Šiaulių universitetas, Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas. Pristatyti pranešimai: “Judesio korekcijos užsiėmimų ikimokyklinio amžiaus vaikams taikymo galimybės vandenyje”; “Psichomotorinių reakcijų kaita 52-90 metų asmenims, taikant judesio korekcijos pratimų programą”; “Judesio korekcijos užsiėmimų ikimokyklinio amžiaus vaikams taikymo galimybės vandenyje”; “Komandinio darbo ypatumai ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatą”.
-          2016 m. pažymėjimo nr. K3-M nr. 39, respublikinė konferencija, Vaikų sveikatos stiprinimas. Kokybiško vaikų sveikatos ugdymo galimybės šiandienos ikimokyklinio ugdymo įstaigose, 6 val., Kretingos rajono pedagogų švietimo centras.
-          2016 m. pažymėjimo nr. UMSG-11-523, tarptautinė mokslinė konferencija, Socialinė gerovė tarpdisciplininiu požiūriu: mokyti ir mokytis inkliuzinėje mokykloje, 8 val., Šiaulių universitetas, Ugdymo mokslų ir socialinė sgerovės fakultetas.
-          2016 m. pažymėjimo nr. M16-308, respublikinė metodinė-praktinė konferencija, Darželio misija- vaiko sveikata ir gerovė, 6 val., Palangos švietimo pagalbos tarnyba. Skaitytas pranešimas tema “Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinis raštingumas”.
-          2016 m. pažymėjimo nr. SHSCP 321, mokslinė- praktinė konferencija, Gyvūnų terapija: dabartis ir ateities įžvalgos, 6 val., Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centras, Kuruvėnų regioninis parkas, Neįgaliųjų jojimo asociacija.
-          2017 m. pažymėjimo nr. MP-1871, konferencija, “Kūno kultūros pedagogų iššūkiai ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą”, 6 val., Šiaulių rajono švietimo centras. Skaitytas pranešimas tema “Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinis raštingumas”.
-          2018 m. pažymėjimo nr. SvMF-KS-74-237, tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu., 6 val., Klaipėdos universitetas, Sveikatos mokslų fakultetas. Skaitytas pranešimas tema: “5-6 metų amžiaus vaikų psichomotorinių reakcijų kaita taikant kineziterapiją”.
2018m. pažymėjimo nr. T-18-0244, VIII tarptautinė mokslinė konferencija,  Socialinė gerovė tarpdisciplininiu požiūriu, 6 val., Šiaulių universitetas, tęstinių ir nuotolinių studijų institutas, Skaitytas pranešimas tema “Psichomotorinių reakcijų kaita ikimokykliniame amžiuje taikant kineziterapijos užsiėmimus”.