2010, Nr. 1(26)
 
HUMANITARINIAI MOKSLAI  
   
Renata Čirplienė, Gintautas Mažeikis
Edukacinės animacinių filmų plotmės: Simpsonų filmas
Educational Planes of Cartoons:The Simpsons Movie

8
13
Rita Gudėnaitė-Špokauskienė, Džiuljeta Maskuliūnienė
Dominuojančios paauglių reklamos strategijos
Prevailing Strategies of Advertising for Adolescents

15
22
Kristina Jakutytė
Lietuvos žydų bendruomenės pozicijos kaita demokratijos pilietinės visuomenės raiškoje
The Cahnges in Jewish Community of Lithuania in Display of Democracy and Civil Society

23
28
Vaiva Klimaitė, Paulius Skruibis
Nuo alkoholio priklausomų asmenų nuostatos savižudybių atžvilgiu
Attitudes Towards Suicide in Alcohol Abusers

29
35
Aurelija Pociutė
Asmenų, priklausomų nuo narkotinių medžiagų, psichosocialinė charakteristika
Psychosocial Characterisitic of  Drug  Addicts

36
42
Sandra Skirbutaitė
Pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų kultūrinės integracijos ypatumai: Suomijos ir Lietuvos lyginamoji analizė
Peculiarities of Cultural Integration of Refugees and Asylum Seekers: Comparative Study of Finland and Lithuania
44

49
Kęstutis Trakšelys
Regioninės politikos įtaka švietimui vėlyvojo modernumo laikotarpiu
Regional Policy Influence on Education in Late Modernity Period

51
57
   
SOCIALINIAI MOKSLAI  
   
Edukologija  
   
Kęstas Bidva, Irena Gailienė
Globos namų auklėtinių profesinių keitimų ir jų realizavimo ypatumai
Professional Intentions of Foster Home Pupils and Peculiarities of their Realization

60
68
Ieva Bilbokaitė
Pedagogų įvaizdis: asociacijų aspektai mokinių vertinimu
Image of Educators: Students' Evaluation of Associations Dimensions

70
75
Renata Bilbokaitė
Turinio žemėlapio metodo taikymas gamtamokslinio ugdymo procese
The Usage of Concept  Map Situation in Science Education

77
80
Renata Bilbokaitė
Vizualizacijos pagalba merginų savarankiško mokymosi procesuose gamtamoksliniame ugdyme
The Visualization Help for Girls in Separate Science Education Learning Process

82
85
Rasa Pocevičienė, Svetlana Karavajeva, Daina Eitutytė
Rizikos grupės jaunuolių socialinių įgūdžių raiškos analizė lyties aspektu
Analysis of Manifestation of Social Skills of Youth from Group of Risk: Gender Aspect

87
94
   
Ekonomika ir vadyba  
   
Ana Jovarauskaitė, Gitana Tolutienė
Universiteto dėstytojų pasitenkinimui darbu įtakos turintys veiksniai
Factors Influencing Job Satisfaction of University Teachers

95
102
Renata Levanaitė, Livijus Raubickas
Personalo kaitos mažinimo galimybių tyrimas
Staff Turnover Mitigation Feasibility Study

104
114
Jurgita Paužuolienė
Socialinės atsakomybės įtaka darniai verslo plėtrai
Influence of Social Responsibility on Sustainable Business Development

115
120
Žydrė Petrylaitė
Buitinės technikos parduotuvių įvaizdžio veiksnių analizė
Analysis of Image Factors of Domestic (Home) Appliance Shops

122
127
Jūratė Ruškė, Erika Neverdauskienė, Laura Barcytė
Socioedukaciniai tarpininkavimo įdarbinant neįgaliuosius aspektai: neigaliųjų verslo plėtros centrų konsultantų patirtis
Socioeducational Aspects of Mediation When Employing the People With Disabilities: Experiences of the Consultants of the Disability Business Development Centers

129

135
Andrius Stasiukynas
Naujosios viešosios vadybos proncipų taikymo problemos reformuojant Lietuvos energetikos sektoriaus valdymą
Problems of Application of the New Public Management Pronciples in Reforming the Management of Lithuanian Energy Sector
136

141
Jolita Vveinhardt
Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose diskursas
The Discourse of Mobbing as Discrimination in Employee Relations

142
147
   
Patarimai jauniesiems mokslininkams  
Nijolė Bražienė
Citavimas - svarbi mokslo komunikacijos sąlyga
150
   
Apie autorius / Information about the authors  
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai“ 157
Scientific Journal „Journal of Young Scientists“ Notes for Contributors 159