2011, Nr. 2(22)

TURINYS / CONTENTS

Organizacijos elgsenos tyrimai / Research on Organizational Behaviour 5
   
Žaneta Kavaliauskienė
Darbuotojo įsipareigojimo organizacijai koncepto tipologijos ir dimensionalumas
Typologies and Dimensionality of Employee's Organizational Commitment

6
14
Jolita Vveinhardt
Mobingo pasekmių individui, organizacijai, sociumui daugialypiškumo  modeliavimas ir įveikimo prielaidos
Modelling of Multiplicity and Defeat Assumptions of the Consequences of Mobbing on  Individual, Organization, and Socium

15
23
   
Pokyčiai paslaugų sektoriuje: Lietuvos ir Bulgarijos atvejų analizė / Changes in Service Sector:  Analysis of Lithuanian and Bulgarian Cases 25
   
Jurgita Sekliuckiene, Neringa Langviniene
Gaining the Competitive Advantage in Services:  Human Resource’s Issue
Konkurencinio pranašumo paslaugose įgijimas: žmogiškųjų išteklių aspektas

26
33
Katya Ilieva
Characteristics of the outside catering market in Burgas, Bulgaria
Marktspezifische kennzeichen des outside caterings in Burgas, Bulgarien

35
41
   
Darbo rinkos tyrimai / Research on Labour Market 43
   
Sandra Jakštienė, Daiva Beržinskienė
Darbo rinkos segmentų klasifikavimo modelis
Model of Segment Classification in Labour Market

44
53
   
Rasa Balvočiūtė
Šiaulių miesto darbo rinkos situacijos 2004–2009 m. lyginamoji analizė  Lietuvos ekonominių pokyčių kontekste
Šiauliai City Labour Market Situation in 2004–2009: A Comparative Analysis in the Context  of Changes in Lithuanian Economy

55
66
Dovilė Ruplienė, Kristina Montvilaitė
Darbo rinkos veiksnių poveikis tiesioginėms užsienio  investicijoms: empirinių tyrimų apžvalga
Labour Market Determinants for Foreign Direct Investment: Review of Empirical Research
68
77
   
Finansų valdymas / Financial Management 79
   
Diana Cibulskienė, Aistė Padgureckienė
Prekybinės įmonės kapitalo struktūros, pagrįstos EVA maksimizavimu, formavimo sprendimai
Decisions of Formation of a Trading Company’s Capital Structure based on EVA Maximization

80
92
   
Inga Koncevičienė, Donata Janickaitė
Makroekonominių veiksnių įtaka NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų įmonių akcijų pelno normoms
Effects of Macroeconomic Factors on Stock Returns of Companies Listed at  NASDAQ OMX Vilnius

93
104
   
Viešojo sektoriaus tyrimai / Research on Public Sector 107
   
Tadas Sudnickas
Strateginio valdymo problemos Lietuvos savivaldybėse
Strategic Management Problems in Lithuanian Municipalities

108
113
Andrius Valickas, Vladimiras Gražulis
Karjeros vystymas Lietuvos valstybės tarnyboje: ar praktika adekvati iššūkiams?
Career Development in Lithuanian Civil Service: Is Practice Adequate to Challenges?

114
123
   
Apie autorius/ about authors 124
   
REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE 
EKONOMIKA IR VADYBA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS
126
REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC PAPERS TO BE PUBLISHED INECONOMICS AND
MANAGEMENT: CURRENT ISSUES AND PERSPECTIVES
JOURNAL
129