2012, Nr. 4(37)

TURINYS / CONTENTS

SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES  
   
Edukologija / Education  
   
Milda Bujokaitė
Socialinio pedagogo lyderystė mokykloje: socialinių pedagogų požiūris
Social Pedagogue’s Leadership: an Approach of Social Pedagogues
8
12
Ramunė Burškaitienė, Rytis Vilkonis, Eglė Galkauskienė
Lauko ugdomosios aplinkos Šiaulių ikimokyklinio ugdymo įstaigose: atvejo analizė
Šiauliai City Pre-school Outdoor Educational Environments: a Case Study
14
18
Ingrida Donielienė, Vita Každailytė, Asta Širiakovienė
Vyresniųjų klasių mokinių verslumo ugdymo galimybės mokomosiose mokinių bendrovėse
The Opportunities of Entrepreneurship Education of Senior Pupils in Junior Achievement
20
24
Ingrida Donielienė, Sigita Turskienė, Tomas Bersėnas
Edukologijos specialybių studentų informacinių komunikacinių technologijų kompetencijos tyrimas
Investigation of Ict Competences in Educational Specialties Students
25
29
Agnė Dorelaitienė, Ugnė Žalkauskaitė
Neįgalaus jaunuolio psichosocialinis portretas
A Psychosocial Portrait of Disabled Youth
31
35
Eglė Gerulaitienė
Development of the Intercultural Competence in the Context of Internationalisation
Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas internacionalizacijos kontekste
36
43
Edita Jezerskytė, Elena Puidokaitė
Populiariosios muzikos atlikėjo ir vadybininko bendradarbiavimo ypatumai
The Features of Cooperation Between a Pop Music Artist and a Manager
45
51
Aušra Lukoševičiūtė
Vaikų iš nepilnų šeimų socializacijos problemos ir jų sprendimo būdai
Socialisation Problems of Children from Incomplete Families and the Ways to Solve them
52
57
Rita Melienė, Aldona Virbauskienė
Nežymiai sutrikusio intelekto mokinių kalbėjimo gebėjimų ugdymas taikant mokymąsi bendradarbiaujant lietuvių kalbos pamokose
Development of Speaking Skills of Pupils with Mild Mental Disorders by Applying Collaboration-Based Learning
58
67
Eimantė Pileckaitė
Rizikos suvokimas: studentų požiūrio perspektyva
Risk Perception: Students’ Attitudes
68
73
Jurgita Smilgienė
Visuomenės nuomonė apie ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinį įvaizdį
The Opinion of Society on Pre-school Teacher’s Professional Image
75
81
Rasa Vaškelienė, Diana Strakšienė
Tėvų požiūris į ugdymo dalyvių bendradarbiavimą skatinant ugdytinių motyvaciją neformaliai muzikinei veiklai
Parents’ Attitude Towards Cooperation Among Participants in Education in Enhancement of Students’ Motivation for Engagement into Informal Musical Activities
82
86
Kęstutis Trakšelys
Suaugusiųjų švietimo kaitos tendencijos Lietuvoje (sociologinis aspektas)
Adult Education Change in Lithuania (Sociological Aspects)
88
92
Saulius Vaivada
Saviugdos koncepto pagrindimas edukologijos požiūriu
The Reasoning of the Concept of Self-Education from the Point of View of the Education Science
93
99
   
Ekonomika / Economics  
   
Romana Mikhel
German Influence on the EU Monetary Policy
German Influence on the Eu Monetary Policy
101
107
   
Politika / Politics  
   
Еvа Migašová
Современные проявления национализма и ксенофобии в мегаполисе Москва
Current Manifestations of Nationalism and Xenophobia in the Moscow Megalopolis
108
111
   
Sociologija / Sociology  
   
Ugnė Žalkauskaitė
Neįgaliųjų identiteto daryba: teorinės prielaidos sociologijoje
Construction of Identity of the Disabled: Theoretical Implications in Sociology
113
118
   
Vadyba / Management  
   
Audrius Rima, Aidas Šmaižys, Olegas Vasilecas
Verslo taisyklėmis grindžiamas planavimas ir tvarkaraščių sudarymas
The Business Rule Based on Planning and Scheduling
120
126
Vidas Jaškauskas, Gailutė Kisielienė
Statybos projektų valdymas
The Management of Construction Projects
128
135
Edita Jezerskytė
Universiteto dėstytojų inovacinės veiklos raiška, diegiant kooperuotų studijų metodą
Manifestation of University Lecturer’s Innovative Activities While Implementing the Method of Service-learning
136
141
Mindaugas Broga
Holistinio požiūrio į gamtą ugdymo kultūrinės ir filosofinės problemos
Cultural and Philosophical Issues of the Holistic Approach to Nature Educatio
143
148
Laura Valtere
Branding in Higher Education: the Concept of Brand and Key Stakeholders
Branding in Higher Education: the Concept of Brand and Key Stakeholders
150
153
   

HUMANITARINIAI MOKSLAI / HUMANITIESCIENCES

 
Ieva Bilbokaitė
Kultūros panašumų ir skirtumų sąveika globalizacijos kontekste
Interaction Between Similarities and Differences of Culture Within the Context of Globalisation
156
161
   
Filologija / Philology  
   
Karolina Butkuvienė
Strategies for Translating Pubilect from English into Lithuanian
Vertimo strategijos taikomos paauglių kalbai versti iš anglų į lietuvių kalbą
163
170
Тамара Бурбе, Светлана Караваева
Употребление имен собственных на молодежных интернет-форумах
The Use of Proper Names in Youth’s Internet Forums
171
177
Sandra Lileikytė, Džiuljeta Maskuliūnienė
Ramunės motyvas lietuvių poezijoje
The Motif of a Daisy in Lithuanian Poetry
178
187
Natalija Norvilė
Prasmingo gyvenimo prasmė
The Meaning of a Meaningful Life
188
194
   
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI / TECHNOLOGICAL SCIENCES  
   
Architektūra / Architecture  
   
Gailutė Kisielienė
Netradicinės architektūros vystymosi kryptys
Non-Traditional Trends of Architectural Development
196
203
   
Informatika / Informatics  
   
Gediminas Kavaliauskas, Gražvydas Felinskas
Dirbtinio intelekto atpažinimo metodų analizė ir taikymai ranka rašytam tekstui atpažinti
The Analysis of Recognition Methods Based on Artificial Intelligence and their Application in Handwritten Text Recognition
205
211
   
Informatikos inžinerija / Computer Engineering  
   
Valerijonas Dumskis, Leonidas Sakalauskas
The Mathematical Definition of the Bubbles and Crashes
Finansinių burbulų ir griūties matematinis nustatymas
212
217
   
Mechaninė inžinerija / Mechanical Engineering  
   
Antanas Andrijauskas, Ričardas Viktoras Ulozas
Rolamaito tipo mechanizmų eksperimentiniai tyrimai
Experimental Investigation of Rolamite Type Mechanisms
218
223
   
BIOMEDICINOS  MOKSLAI / BIOMEDICAL SCIENCES  
   
Botanika / Botany  
   
Judita Varkulevičienė, Žibutė Baškienė
Breeding of Lithuanian Species of Paeonia Lactiflora Pall in Kaunas Botanical Garden
Lietuviškų Paeonia lactiflora pall veislių auginimas Kauno botanikos sode
226
230
   
Medicina / Medicine  
   
Владимир Николаевич Никитин
Терапия движением. пластико-когнитивный подход
Movement Therapy. The Plastic-Cognitive Approach
231
239
   
Apie autorius / Information about the authors 240
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje  „Jaunųjų mokslininkų darbai“ 242

Scientific Jorunal “Journal of Young Scientists” Notes for Contributors

144